RSS
A A A

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku

Organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie. Chodzi tu o organy administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony.

Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie w granicach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, z późn. zm.).


Karty typu A

Wnioski o wydanie decyzji

Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

2012 rok
2013 rok

Karty typu B

Decyzje i postanowienia

Wskazania lokalizacyjne

2012 rok
2013 rokOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 29.05.2013
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 10.06.2011
Dokument oglądany razy: 4 543