Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

Wyniki ogłoszonego naboru na stanowisko urzędnicze ds. kadr i promocji

Jadów, dnia  25.02.2022r.

I n f o r m a c j a

o wyniku ogłoszonego naboru

na stanowisko urzędnicze ds. kadr i promocji

Komisja Rekrutacyjna informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrano kandydaturę Pani Hanny Pobudkiewicz.  

Uzasadnienie 

Do Urzędu Gminy Jadów wpłynęły w terminie 2 oferty, które spełniały warunki formalne, 1 oferta wpłynęła po terminie. Wybrany kandydat posiada niezbędną wiedzę i znajomość przepisów kadr i promocji. Po analizie dokumentów i przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem, zdecydowano o zatrudnieniu p. Hanny Pobudkiewicz  na ww. stanowisku.

 

/-/ Dariusz Kokoszka

  Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2022-02-25 12:29

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2022-02-25 12:29

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. kadr i promocji na czas określony

Jadów, dn. 02.02.2022r.

WÓJT  GMINY  JADÓW

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

ds. kadr i promocji

na czas określony

 

Nazwa i adres jednostki : Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie min. średnie,
 • znajomość przepisów z zakresu samorządu gminnego kodeksu pracy i przepisów wykonawczych do KP, ustawy o pracownikach samorządowych oraz z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
 • umiejętność interpretowania przepisów prawa i wykorzystania ich w praktyce,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych, w tym komputera i Internetu,
 • nie karalność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane predyspozycje osobowościowe: zdolność analitycznego myślenia, samokontrola, komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej, konsekwencja i odpowiedzialność
  w działaniu, życzliwość,
 • mile widziane doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje min. :

I/ z zakresu kadr:

 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu i dyrektorów jednostek organizacyjnych,
 • ewidencjonowanie czasu pracy,
 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników urzędu,
 • zapewnienie realizacji przepisów dotyczących zasad wynagradzania pracowników,
  w tym m in. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania nagród jubileuszowych, dodatków za wysługę lat, odpraw emerytalnych,
 • przygotowywanie okresowych informacji i sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudniania w urzędzie,
 • prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy i kontrola jej przestrzegania,
 • prowadzenie dokumentacji oraz obsługa naboru na stanowiska urzędnicze,
 • sporządzanie dokumentacji niezbędnej przy powoływaniu i odwoływaniu kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie spraw dotyczących zatrudniania bezrobotnych na staż, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe,
 • organizowanie praktyk uczniowskich i studenckich w urzędzie.

II/ z zakresu promocji:

 • prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy,
 • współudział w opracowywaniu harmonogramu imprez i organizacji imprez gminnych,
 • przygotowanie do realizacji druków i materiałów promocyjnych,
 • prowadzenie i nadzór nad stroną internetową Urzędu oraz profilu Gminy Jadów na fb,
 • współpraca z instytucjami kultury i innymi instytucjami w zakresie promocji Gminy,
 • współpraca z gminami w zakresie organizacji imprez o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim,
 • współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi,
 • przygotowywanie informacji i tekstów prasowych, w tym przygotowywanie, materiałów własnych oraz przyjmowanie i weryfikacja tekstów pozostałych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym przeprowadzenie i rozliczanie otwartych konkursów ofert.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca biurowa w Urzędzie Gminy Jadów (miejsce wykonywania pracy), budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Brak możliwości dojazdu wózkiem na stanowisko pracy.
 • praca na podstawie umowy zawartej na czas określony do dnia 31.12.2023r, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, praca związana z dużym napływem informacji oraz wymagająca stałej gotowości do udzielania odpowiedzi na informacje. Praca będzie polegać na bezpośredniej obsłudze interesantów oraz na kontaktach z instytucjami zewnętrznymi. Osoba zatrudniona będzie przemieszczała się wewnątrz budynku oraz poza budynkiem. Stanowisko pracy wymagające przeprowadzania rozmów telefonicznych. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace niewidomym.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy i list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie potwierdzające obywatelstwo polskie,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych),
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wójt Gminy Jadów informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Jadów w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 14.02.2022r. osobiście
w siedzibie Urzędu Gminy Jadów ul. Jana Pawła II 17, w sekretariacie w godzinach pracy urzędu lub pocztą (decyduje data wpływu), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr i promocji”. Lista kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu naboru na wolne stanowisko będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej www.jadow.az.pl.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW W PROCESIE NABORU
NA STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY JADÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE[1] informujemy:

 • Dane są zbierane na podstawie indywidualnej decyzji osoby, której dane dotyczą, w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowiska urzędnicze. Dane mogą być również przetwarzane w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej[2].
 • Administratorem danych osobowych jest Gmina Jadów - Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów. Kontakt do inspektora ochrony danych: jadow@edukompetencje.pl.
 • Dane w zakresie określonym w poniższych przepisach prawa, będą przez Administratora przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązku realizacji wymogów prawa, w szczególności:
 1. 6 Ustawy o pracownikach samorządowych[3];
 2. 221 §1 Ustawy - Kodeks pracy [4];

a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zatrudnienia wybranych kandydatów;

 • Podstawą prawną przetwarzania danych kandydatów wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda wyrażona przez kandydata poprzez zawarcie danych w zgłoszeniu rekrutacyjnym i ich złożeniu w Urzędzie.
 • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa[5], w tym do celów archiwizacji, przez okres dwóch lat. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania lub realizacji celu, który został w niej wskazany.
 • Przekazane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. instytucji kontrolujących pracę Urzędu). Informacje o wyniku naboru zawierające dane zwycięzcy procesu naboru będą udostępnione na tablicy informacyjnej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 • Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania za pośrednictwem Urzędu Gminy Jadów, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, prawo do wycofania zgody oraz do usunięcia danych poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
 • Osoba, której dane będą przetwarzane przez Urząd Gminy Jadów ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu jej danych.
 • Wzięcie udziału w rekrutacji i związane z tym podanie danych jest dobrowolne, ale Administrator ma prawo żądać określonych danych kandydatów, na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa. Niepodanie danych obligatoryjnych zawartych w ogłoszeniu i wynikających z przepisów prawa, skutkuje rezygnacją z udziału w naborze i brakiem rozpatrzenia kandydatury.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej: RODO;

[2] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020 poz. 2176 ze zm.);

[3] Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019, poz. 1282 ze zm.);

[4] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 ze zm.);

[5] Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.).

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2022-02-02 14:01
 • zmodyfikował: Lidia Piotrowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-02 14:41

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2022-02-02 14:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21005
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-25 12:31:35