Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

ZAWIADOMIENIE Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, DOOŚ-WDŚZIL.420.34.2021.KM.SO.30

Warszawa, 8 maja 2023 r.

DOOŚ-WDŚZIL.420.34.2021.KM.SO.30

ZAWIADOMIENIE

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.), dalej u.o.o.ś., zawiadamia strony postępowania oraz, na podstawie art. 85 ust. 3 u.o.o.ś., zawiadamia społeczeństwo, o wydaniu decyzji z 8 maja 2023 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.34.2021.KM.SO, uchylającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 30 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ-II.420.117.2020.JK.27, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów z zadania inwestycyjnego: Budowa linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów oraz rozbudowa stacji 400 kV Stanisławów i stacji 400/220/110/kV Ostrołęka (etap II), według wariantu WB2, w części i w tym zakresie orzekającej co do istoty sprawy lub umarzającej postępowanie pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymującej decyzję w mocy.

Doręczenie decyzji stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni liczonych od następnego dnia po dniu, w którym upubliczniono zawiadomienie.

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie  lub w sposób wskazany w art. 49b § 1 k.p.a., tj. w Urzędzie Miasta Ostrołęki, Urzędzie Gminy w Rzekuniu, Urzędzie Gminy w Troszynie, Urzędzie Gminy Czerwin, Urzędzie Gminy Goworowo, Urzędzie Gminy Wąsewo, Urzędzie Gminy w Długosiodle, Urzędzie Gminy Brańszczyk, Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, Urzędzie Gminy Zabrodzie, Urzędzie Gminy Jadów, Urzędzie Gminy w Strachówce, Urzędzie Gminy Dobre, Urzędzie Gminy Stanisławów. Społeczeństwu decyzja udostępniana jest zgodnie z przepisami u.o.o.ś. zawartymi w Dziale II „Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie”.

Ponadto treść decyzji, zgodnie z art. 85 ust. 3 u.o.o.ś., zostanie niezwłocznie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (https://www.gov.pl/web/gdos/decyzje-srodowiskowe2).

 

Z upoważnienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału ds. Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach w zakresie Inwestycji Liniowych

W Departamencie Ocen oddziaływania na Środowisko

Anna Bieroza-Ćwierzyńska

 

Pieczęć urzędu i podpis:

 

Art. 49 § 1 k.p.a. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Art. 49b § 1 k.p.a. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Art. 74 ust. 3 u.o.o.ś. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 85 ust. 3 u.o.o.ś. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-05-16 10:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-05-16 10:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3638
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-16 10:14:18