Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024 - 2028

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024 - 2028

RADA   MIASTA I GMINY   JADÓW OGŁASZA   NABÓR

KANDYDATÓW  NA  ŁAWNIKÓW  DO SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY PRAGI-POŁUDNIE W WARSZAWIE W LICZBIE 2 ŁAWNIKÓW DO ORZEKANIA W SPRAWACH Z ZAKRESU PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

  TERMIN ZGŁASZANIA kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023r.

Kandydatów na ławników Radzie Gminy Jadów  mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Jadów.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO: 

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w gminie Jadów, co najmniej od roku;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach oraz prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl 

Do karty zgłoszeniowej kandydat ma obowiązek załączyć:

1)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Opłaty za badanie lekarskie oraz za wykonanie zdjęć ponosi kandydat, informacja  z KRK wydawana jest na koszt Skarbu Państwa

 Dokumenty wymienione w punktach 1 – 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

TERMIN ZGŁASZANIA kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023r.  Zgłoszenie należy przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów lub złożyć w Biurze Rady (Urząd Miasta i Gminy Jadów, pok. 30). Zgłoszenia, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 Podstawa prawna:

art. 158 – 163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U.2019.52 z późn. zm.)

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2023-06-29 09:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2023-06-29 09:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5096
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-29 09:20:20