Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

REFERAT GOSPODARKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska
Maria Wójcik
I piętro, pokój nr 21
tel: 25 785 44 12
e-mail: maria.wojcik@jadow.az.pl

Do zadań Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska należy w szczególności:
1. Realizacja zadań organów Gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym prowadzenie procedur i przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz w zakresie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie.
2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach.
3. Prowadzenie zadań określonych w ustawie o ochronie zwierząt w zakresie utrzymania zwierząt domowych, w tym wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną.
4. Realizacja zadań dotyczących zwalczania klęsk żywiołowych w rolnictwie.
5. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony przyrody w tym w zakresie wycinki drzew 
i krzewów.
6. Prowadzenie spraw związanych z uprawą maku i konopi.
7. Współdziałanie z organizacjami społeczno - zawodowymi rolników.
8. Realizacja zadań Gminy z ustaw : prawo wodne, ochronie przyrody, prawo łowiecki ubezpieczeniu społecznym rolników, lasach, gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ochronie roślin uprawnych, ochronie gruntów rolnych i leśnych.
9. Prowadzenie kontroli w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego "OC rolników" oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych "Ubezpieczenia budynków rolniczych".
10. Przygotowywanie opinii do wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
11. Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem terenów pod ogródki działkowe.
12. Współpraca z odpowiednimi instytucjami w zakresie zachorowań i zgonów zwierząt na choroby zakaźne oraz przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowań zwierząt na choroby zakaźne.
13. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a w szczególności:
1) tworzenie warunków do wykonania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy;
2) opracowanie i realizacja regulaminu utrzymanie czystości i porządku w Gminie;
3) prowadzenie stosownych ewidencji;
4) Wydawanie zezwolenia m.in. na:
a. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b. opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
14. organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
15. udostępnianie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495);
16. zapewnienie zbierania, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;
17. znakowanie obszarów dotkniętych lub narażonych chorobą zakaźną zwierząt;
18. nadzorowanie eksploatacji szaletów publicznych;
19. nadzór nad likwidacją dzikich wysypisk śmieci.
20. Opracowanie i realizacja gminnego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
21. Nadzór, organizacja i utrzymanie targowiska gminnego.
22. Realizacja zadań związanych z opłatą targową uchwalaną przez Radę Gminy Jadów.
23. Realizacja zadań określonych w ustawie Prawo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe. 
24. Realizacja zadań gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, wykorzystania mieszkaniowego zasobem gminy m.in. poprzez:
1) opracowanie projektu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
2) opracowania projektu zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
25. Przygotowanie spraw związanych z najmem lokali użytkowych będących w posiadaniu gminy.
26. Ustalanie i egzekucja czynszu najmu i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe.
27. Wyrażenie zgody na dokonanie ulepszeń w lokalach komunalnych oraz określenie sposobu rozliczania z tego tytułu. 
28. Prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych.
29. Zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi własność lub współwłasność oraz będącymi w posiadaniu Gminy w tym m.in. dokonywanie przeglądów technicznych i realizacja zaleceń pokontrolnych.
30. Nadzór nad stanem technicznym budynków Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia poprzez:
1) dokonywania przeglądów technicznych i realizacja zaleceń z tym związanych;
2) usuwanie awarii i prowadzenie drobnych napraw w budynkach;
3) nadzór nad zaopatrzeniem w opał i sprzęt przeciw pożarniczy;
4) utrzymanie porządku wokół budynków a w okresie zimowym odśnieżanie dojścia do budynku i parkingów wokół budynku.
31. Tworzenie i utrzymywanie terenów zieleni z szczególnym uwzględnieniem parku w Jadowie.
32. Opieka nad miejscami pamięci narodowej /prowadzeni rejestru.
33. Wykonywanie zadań z zakresu przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 
34. Współpraca z Sądem w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych przez osoby skazane.
35. Prowadzenie apteczki i punktu pierwszej pomocy w Urzędzie Gminy.
36. Realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w tym między innymi:
1) przygotowywanie propozycji gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy 
w zakresie zbycia nieruchomości, oddania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę 
i inne formy władania oraz naliczanie należności na rzecz gminy z przedmiotowych praw,
2) przygotowywanie propozycji i prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości powodujących zwiększenie zasobu nieruchomości,
3) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia oraz inicjowanie wywłaszczania nieruchomości,
4) scalanie i podział nieruchomości,
5) negocjowanie odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa,
6) ustalanie opłat związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku jej podziału,
7) prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu nieruchomości, przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego, udostępnianiem nieruchomości gminnych w celu wykonania robót budowlanych lub innych prac związanych z zakładaniem urządzeń infrastruktury, nadawaniem nazw ulicom, placom, rondom, osiedlom oraz nadawanie numeracji nieruchomościom i prowadzenie rejestru;
8) prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości w zakresie uregulowanym w przepisach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; 
9) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań gminy określonych w ustawie Prawo geologiczne 
i górnicze;
10) prowadzenie spraw dotyczących wspólnot gruntowych i spółek;
11) prowadzenie rejestru mienia gminnego;
12) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i rozliczaniem umów dzierżawy za stawianie reklam na gruntach komunalnych;
13) prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gruntów rolnych.
37. Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) prowadzenie spraw związanych z polityką przestrzenną na terenie gminy, w tym uchwalanie 
stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego,
2) realizacja zadań z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w szczególności prowadzenie spraw związanych z przeznaczaniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne w tym występowanie do Izby Rolniczej w sprawie opinii o przeznaczeniu gruntów rolnych na cele nierolne 
i nieleśne;
3) prowadzenie rejestrów wniosków o zmianę planu miejscowego oraz dokonywanie analizy złożonych 
wniosków;
4) powołanie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, jako organu doradczego oraz 
ustalenie, w drodze regulaminu, jej organizacji i trybu działania,
5) możliwość powierzenia gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej powołanej w innej gminie 
pełnienia funkcji organu doradczego,
6) dokonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocena postępów ich 
sporządzania w nawiązywaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w 
rejestrach oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego,
7) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, 
gromadzenie materiałów z nimi związanych oraz odpowiednie za przechowywanie ich oryginałów, 
w tym również uchylonych i nieobowiązujących,
8) przekazanie radzie gminy wyników analiz po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej komisji 
urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady,
9) pobór jednorazowej opłaty, ustalonej w planie, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego 
albo jego zmianą, wartość wzrosła a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość,
10) ustalenie opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, w drodze decyzji,
11) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Olga Siuchta
  data wytworzenia: 2017-10-19
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2017-10-19 18:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-24 15:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32868
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-24 15:25:14