Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

STAROSTA WOŁOMIŃSKI

ul. Prądzyńskiego 3

05-200 Wołomin

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1 art. 36 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735 ze zm.), art. 41 i art. 80 ust. 3, art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420) oraz art. 14 a ustawy w dnia 24.07.2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t.j. Dz.U. z 2021 poz.428 z późn.zm.), w związku z wnioskiem z dnia 25.10.2021 r., uzupełnionym w dniu 19.11.2021 r., pana Tomasza Godlewskiego - pełnomocnika działającej w imieniu spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05–520 Konstancin Jeziorna, o zatwierdzenie projektu robót geologicznych,

Starosta Wołomiński zawiadamia właścicieli działek,

położonych na terenie gminy Jadów:

Nr ew. działki

obręb

Nr Księgi Wieczystej

 

Nr ew. działki

obręb

Nr Księgi Wieczystej

336

Kukawki,

KW 27923

1014

Borzymy

SI1W/00061133/9

793

Kukawki

brak inf. o nr KW

90

Oble

brak inf. o nr KW

986

Borzymy

SI1W/00061133/9

718

Sulejów

WA1W/00079883/9

oraz położonych w Gminie Strachówka:

Nr ew. działki

obręb

Nr Księgi wieczystej

 

Nr ew. działki

obręb

Nr Księgi wieczystej

49

Równe

WA1W/00143729/2

344

Kąty Wielgi

WA1W/00157694/8

124

Równe

WA1W/00045356/9

420

Kąty Wielgi

WA1W/00047343/9

758

Krawcowizna

KW 44121

515

Kąty Wielgi

WA1W/00126195/4

77

Krawcowizna

brak inf. o nr KW

631

Borucza

brak inf. o nr KW

665

Krawcowizna

brak inf. o nr KW

 

 1. że w Starostwie Powiatowym w Wołominie zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych zmierzających do rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb budowy linii 400k V relacji Ostrołęka – Stanisławów Etap II – odcinek 8 rejon miejscowości Kukawki, Borzymy, Dębe, Oble, Sulejów, Wujówka, Równe, Krawcowizna, Kąty-Wielgi, Gmina: Jadów, Strachówka, Powiat wołomiński, Województwo mazowieckie”. Wiercenia i badania geologiczne dla inwestycji zostały zaplanowane na terenie ww. działek, których właściciele (użytkownicy wieczyści) są Stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych;
 2. Planowana inwestycja będzie realizowana na terenie jednego województwa, na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 201 o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Zgodnie z art. 14a ww. ustawy „decyzja o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, o której mowa w art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, jest wydawana na zasadach i w trybie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. Do ww. decyzji przepisy art. 7 ust. 1–1c i 4, art. 9, art. 9a oraz art. 10 stosuje się odpowiednio.”

Jednocześnie wyjaśniam, że w związku z odpowiednim zastosowaniem zapisów ww. ustawy z dnia 24 lipca 2015 r., o wszczęciu postępowania zawiadamia się:

 • wnioskodawcę, wysyłając zawiadomienie na adres wskazany we wniosku;
 • właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, przy czym zawiadomienia wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia;
 • W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania przepis 7 ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio” – tzn. strony są zawiadamiane w drodze obwieszczenia, w urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację strategicznej inwestycji, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim;
 • Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.

Zapis art. 41 ustawy prawo geologiczne wskazuje, że „Jeżeli liczba stron jest większa niż 20, organy administracji zawiadamiają o decyzjach i innych czynnościach w drodze obwieszczeń zamieszczanych w biuletynie informacji publicznej na stronach tych organów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.”

 1. Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20 osób i jednocześnie część nieruchomości objętych wnioskiem ma nieuregulowany stan prawny, zgodnie z przepisami, Strony będą powiadamiane o decyzjach i innych czynnościach w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach Starosty oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację strategicznej inwestycji, w prasie o zasięgu ogólnopolskim a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości – tj. na tablicach ogłoszeń Starosty i Gmin;
 2. Starosta wołomiński wystąpił do właściwych Wójtów gmin Jadów i Strachówka o wydanie opinii w sprawie zgodnie z ich właściwością miejscową, dołączając projekt rozstrzygnięcia. Zgodnie z 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, jeżeli organ współdziałający nie zajmie stanowiska w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu rozstrzygnięcia, uważa się, że aprobuje przedłożony projekt rozstrzygnięcia.
 3. Pouczenie o obowiązkach nabywcy lub zbywcy oraz skutkach niedopełnienia tych obowiązków:
  • W przypadku, gdy po doręczeniu zawiadomienia nastąpi: zbycie własności, przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia Staroście Wołomińskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.
  • Niedokonanie zgłoszenia, prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.
  • Nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętych wnioskiem lub brak danych w katastrze nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania i doręczenia decyzji oraz zawiadomienia o jej wydaniu.
 4. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z aktami sprawy można zapoznać się z Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, Prądzyńskiego 3, pok. nr 108, w pon. w godz. 0830 – 1630, wt.-czw. w godz. 800 – 1530; pt. w godz. 0830 – 14 30. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, proszę o telefoniczne ustalenie ew. terminu wizyty - tel. 22 346 11 35.
 5. Zgodnie z 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie zawiadamiam, że sprawa nie zostanie zakończona w terminie przewidzianym w art. 35 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Powodem niezałatwienia przedmiotowej sprawy w terminie jest jej skomplikowany charakter, konieczność wystąpienia o opinię do właściwych organów oraz dochowania terminów wynikających z art. 39 i 44 Kpa w zakresie doręczeń korespondencji. Zakończenie postępowania w sprawie przewiduje się w terminie do dnia 19.01.2022 r.

Pouczenie: Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), tj. w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w terminie 2 miesięcy; lub określonym w przepisach szczególnych, ani wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (wyznaczonym przez organ) - (bezczynność); lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Wołomińskiego. Organ prowadzący postępowanie przekazuje ponaglenie w terminie do siedmiu dni wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego. Organ wyższego stopnia rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania.

Z up. Starosty Wołomińskiego

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Barbara Zajkowska-Guzek

(- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni).

Po upływie terminu uwidocznienia obwieszczenia należy je niezwłocznie odesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

Wywieszono dnia ………………………….                                        Zdjęto dnia …………………………………

 

Pieczęć urzędu

 

Pieczęć i podpis pracownika odpowiedzialnego za uwidocznienie obwieszczenia

 

Klauzula Informacyjna.

Starostwo Powiatowe w Wołominie z s. w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, jako administrator Pani/Pana danych osobowych, podanych we wniosku informuje, że podanie danych i ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku; Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych, do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia w ochronie danych i zgodnie z jego treścią;

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Starostwa Powiatowego w Wołominie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu iod@powiat-wolominski.pl; Dane będą przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Wołominie innym podmiotom, w związku z prowadzonym postępowaniem oraz zapisami ustawowymi.

Dane osobowe będą przechowywane co najmniej przez okres 5 lat; Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-12-07 15:15

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-12-07 15:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18538
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-07 15:19:20