Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JADOWIE
ogłasza nabór na  stanowisko:
ASYSTENT RODZINY
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jadowie

 Miejsce pracy:

 • Praca na terenie gminy Jadów

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie : wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki           o rodzinie lub praca socjalna lub wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia        9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2020 r. poz. 821)  i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub średnie  i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  przepisów      o ochronie danych osobowych,
 • obsługa komputera,
 • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy              z innymi jednostkami i instytucjami,
 • samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność,
 • kreatywność,
 • rzetelność,
 • systematyczność,
 • prawo jazdy kat. B.

Ponadto asystentem rodziny może zostać osoba która:

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny      i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla dzieci i rodzin,
 • prowadzenie dokumentacji  dotyczącej pracy z rodziną,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny  nie rzadziej niż co pół roku,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających (ewentualny) staż pracy,
 • Kserokopie zaświadczeń potwierdzających (ewentualne) dodatkowe kwalifikacje,
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku asystenta rodziny,
 • Oświadczenie  o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze,
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.

Warunki zatrudnienia:

 • Praca asystenta rodziny wykonywana będzie w ramach stosunku pracy ( etat - 40 godzin tygodniowo) w systemie zadaniowego czasu pracy
 • Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez GOPS w Jadowie.

 

 

 
Kierownik GOPS w Jadowie informuje, że w miesiącu poprzednim wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z opisem "Oferta na stanowisko asystenta rodziny" w terminie do 30 września  2021 r.  do godz. 16.00                  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jadowie, budynek Biblioteki, Plac Dreszera 17. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej GOPS oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (025) 785-44-10.

Klauzula RODO: Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych),dalej RODO, w związku z ubieganiem się przez Panią/Pana o zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jadowie informuję:

 

 • Dane są zbierane na podstawie indywidualnej decyzji osoby, której dane dotyczą, w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowiska urzędnicze. Dane mogą być również przetwarzane w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej .
 • administratorem danych osobowych kandydatów na pracowników jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jadowie, Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, gops@jadow.az.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.jadow@edukompetencje.pl.
 • dane w zakresie określonym w poniższych przepisach prawa, będą przez Administratora przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązku realizacji wymogów prawa, w szczególności:
 1. 221 §1 Ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 ze zm.);
 2. 6 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019, poz. 1282 ze zm.);
 3. 12 ust. 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 poz. 821 ze zm.);
 • a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zatrudnienia wybranych kandydatów;
 • podstawą prawną przetwarzania danych kandydatów wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda wyrażona przez kandydata poprzez zawarcie danych
  w zgłoszeniu rekrutacyjnym i ich złożeniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jadowie
 • dokumenty zawierające dane kandydatów będą przechowywane do momentu ustania ich przydatności, a więc do zakończenia procesu rekrutacji, tj. do czasu efektywnego podjęcia pracy przez pracownika zrekrutowanego w trakcie danej rekrutacji. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody kandydata, będą one mogły być przez Administratora usunięte wcześniej, niezwłocznie po wycofaniu zgody;
 • administrator zastrzega sobie możliwość przechowywania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów przyszłych rekrutacji – może to mieć miejsce jedynie w przypadkach, gdy kandydaci wyrażą na to zgodę;
 • przekazane dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, prawo do wycofania zgody oraz do usunięcia danych;
 • osoba, której dane będą przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • w przypadku podejrzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu jej danych;
 • wzięcie udziału w rekrutacji i związane z tym podanie danych jest dobrowolne, ale Administrator ma prawo żądać określonych danych kandydatów, na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa. Niepodanie tych danych przez kandydatów uniemożliwi ich udział w procesie rekrutacji.

Jadów, 14.09.2021 r.

KIEROWNIK GOPS

/-/ Anna Lipińska

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-09-15 13:32
 • zmodyfikował: Lidia Piotrowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-15 13:35

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-09-15 13:35

Wyniki ogłoszonego naboru

 

INFORMACJA

o wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jadowie 

Komisja Rekrutacyjna informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnej kandydatury.

Uzasadnienie

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jadowie nie wpłynęła żadna oferta na ww. stanowisko, w związku z powyższym nabór na stanowisko asystent rodziny nie został rozstrzygnięty.

                                                                                              KIEROWNIK GOPS

                                                                                               /-/ Anna Lipińska

 

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-10-06 17:18
 • zmodyfikował: Lidia Piotrowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-06 17:21

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-10-06 17:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22348
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-06 17:21:16