Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

Wyniki ogłoszonego naboru na stanowisko Referenta

Jadów, 18.07.2023 r.

INFORMACJA

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jadowie o wyniku ogłoszonego naboru  na stanowisku Referenta

Komisja Rekrutacyjna informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na w/w. stanowisko wybrano kandydaturę Pani Agnieszki Dessoulavy zam. Łochów

UZASADNIENIE

Kandydat spełniał warunki formalne i oczekiwania Komisji Konkursowej, posiał wiedzę niezbędną na stanowisku pracy, w związku z czym zdecydowano o zatrudnieniu kandydata.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-07-18 10:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-07-18 10:42

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jadowie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JADOWIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jadowie

ogłasza nabór na stanowisko referenta

 Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. wykształcenie średnie,
 5. umiejętność interpretowania przepisów prawa i wykorzystania ich w praktyce,
 6. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, w tym komputera i Internetu.

 Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i pracy w zespole, terminowość, rzetelność,
 2. systematyczność, komunikatywność, zaangażowanie, odporność na stres, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientem,
 3. znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawa, w szczególności:

-ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,

-ustawy o świadczeniach rodzinnych,

-ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

-ustawy Karta Dużej Rodziny,

-ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przyjmowanie i weryfikacja wniosków o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, KDR,
 2. kompletowanie dokumentacji dotyczącej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz ustalanie prawa do w/w świadczeń,
 3. opracowywanie decyzji administracyjnych,
 4. opracowywanie analiz i sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,
 5. prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń,
 6. obsługa sytemu informatycznego z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i KDR,
 7. wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Ośrodka.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pożądane na danym stanowisku pracy (np.: świadectw, certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, rekomendacji, itp.),
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które jest prowadzony nabór. W przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy,
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Warunki pracy:

 1. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Praca biurowa w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jadowie.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta” do dnia 7 lipca 2023 r. do godz. 14:00 osobiście w siedzibie Ośrodka lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 05-280 Jadów ul. Plac Dreszera 17.

Inne informacje:

 1. Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.
 2. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.
 4. Osoby zakwalifikowane do dalszego postępowania związanego z naborem zostaną poinformowane telefonicznie. W związku z powyższym prosimy w CV podać numer telefonu do kontaktu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 6754410.
 5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej GOPS oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 Klauzula RODO: Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych),dalej RODO, w związku z ubieganiem się przez Panią/Pana o zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jadowie informuję:

 • Dane są zbierane na podstawie indywidualnej decyzji osoby, której dane dotyczą, w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowiska urzędnicze. Dane mogą być również przetwarzane w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej .
 • administratorem danych osobowych kandydatów na pracowników jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jadowie, Pl. Dreszera 17, 05-280 Jadów, gops@jadow.az.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.jadow@edukompetencje.pl.
 • dane w zakresie określonym w poniższych przepisach prawa, będą przez Administratora przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązku realizacji wymogów prawa, w szczególności:
 1. 221 §1 Ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510 ze zm.),
 2. 6 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022, poz.530.),
 • a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zatrudnienia wybranych kandydatów,
 • podstawą prawną przetwarzania danych kandydatów wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda wyrażona przez kandydata poprzez zawarcie danych
  w zgłoszeniu rekrutacyjnym i ich złożeniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jadowie,
 • dokumenty zawierające dane kandydatów będą przechowywane do momentu ustania ich przydatności, a więc do zakończenia procesu rekrutacji, tj. do czasu efektywnego podjęcia pracy przez pracownika zrekrutowanego w trakcie danej rekrutacji. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody kandydata, będą one mogły być przez Administratora usunięte wcześniej, niezwłocznie po wycofaniu zgody;
 • administrator zastrzega sobie możliwość przechowywania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów przyszłych rekrutacji – może to mieć miejsce jedynie w przypadkach, gdy kandydaci wyrażą na to zgodę,
 • przekazane dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, prawo do wycofania zgody oraz do usunięcia danych,
 • osoba, której dane będą przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • w przypadku podejrzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu jej danych,
 • wzięcie udziału w rekrutacji i związane z tym podanie danych jest dobrowolne, ale Administrator ma prawo żądać określonych danych kandydatów, na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa. Niepodanie tych danych przez kandydatów uniemożliwi ich udział w procesie rekrutacji.

Jadów, dn. 21 czerwiec 2023 r.

KIEROWNIK GOPS
/-/ Anna Lipińska

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-06-22 08:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-06-22 08:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-06-22 12:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4096
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-18 10:43:36