Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiąclistopad 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO, znak WOS.6540.18.2021.MG

STAROSTA WOŁOMIŃSKI

ul. Prądzyńskiego 3

05-200 Wołomin

WOS.6540.18.2021.MG

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735 ze zm.) oraz art. 14 a ustawy w dnia 24.07.2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t.j. Dz.U. z 2021 poz.428 z późn.zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek pana Tomasza Godlewskiego - pełnomocnika  działającego  w imieniu  spółki   Polskie   Sieci   Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05–520 Konstancin Jeziorna w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych zmierzających do rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb budowy linii 400 kV relacji Ostrołęka – Stanisławów Etap II – odcinek 8 rejon miejscowości Kukawki, Borzymy, Dębe, Oble, Sulejów, Wujówka, Równe, Krawcowizna, Kąty-Wielgi, Borucza. Gmina: Jadów, Strachówka, Powiat wołomiński, Województwo mazowieckie”,

Starosta Wołomiński zawiadamia właścicieli działek,

 

położonych na terenie gminy Jadów:

Nr ew. działki

obręb

Nr Księgi Wieczystej

336

Kukawki,

KW 27923

793

Kukawki

brak inf. o nr KW

986

Borzymy

SI1W/00061133/9

 

Nr ew. działki

obręb

Nr Księgi Wieczystej

1014

Borzymy

SI1W/00061133/9

90

Oble

brak inf. o nr KW

718

Sulejów

WA1W/00079883/9

oraz położonych w Gminie Strachówka:

Nr ew. działki

obręb

Nr Księgi wieczystej

49

Równe

WA1W/00143729/2

124

Równe

WA1W/00045356/9

758

Krawcowizna

KW 44121

77

Krawcowizna

brak inf. o nr KW

665

Krawcowizna

brak inf. o nr KW

 

Nr ew. działki

obręb

Nr Księgi wieczystej

344

Kąty Wielgi

WA1W/00157694/8

420

Kąty Wielgi

WA1W/00047343/9

515

Kąty Wielgi

WA1W/00126195/4

631

Borucza

brak inf. o nr KW

    że sprawa nie zostanie zakończona w terminie przewidzianym w obwieszczeniu Starosty wołomińskiego, podanym do publicznej wiadomości w dniu 03.12.2021 r. Powodem niezałatwienia przedmiotowej sprawy w terminie jest jej skomplikowany charakter oraz konieczność dochowania terminów wynikających z art. 39 i 44 Kpa w zakresie doręczeń. Zakończenie postępowania w sprawie przewiduje się w terminie do dnia 19.02.2022 r.

Pouczenie:

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj. w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w terminie 2 miesięcy; lub określonym w przepisach szczególnych, ani wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (wyznaczonym przez organ) - (bezczynność); lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Wołomińskiego. Organ prowadzący postępowanie przekazuje ponaglenie w terminie do siedmiu dni wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego. Organ wyższego stopnia rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania.

Jednocześnie informuję, że w wyniku dotychczasowego postępowania, stwierdzono, że:

 1. Wiercenia i badania geologiczne dla inwestycji zostały zaplanowane na terenie działek, których właściciele (użytkownicy wieczyści) są Stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych;
 2. Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20 osób i jednocześnie część nieruchomości objętych wnioskiem ma nieuregulowany stan prawny, zgodnie z ww. przepisami, Strony będą powiadamiane o decyzjach i innych czynnościach w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach Starosty oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację strategicznej inwestycji, w prasie o zasięgu ogólnopolskim a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości – tj. na tablicach ogłoszeń Starosty i Gmin;
 1. Starosta przesłał organom opiniującym – tj. Wójtom gmin Jadów i Strachówka, projekt rozstrzygnięcia w przedmiotowej
 2. W ustawowym terminie Wójt gminy Strachówka nie zajął stanowiska w sprawie, stąd zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze uznaje się, że aprobuje przedłożony projekt rozstrzygnięcia. Wójt gminy Jadów wydał postanowienie nr 102/2021 z dnia 15.12.2021 r., w którym negatywnie zaopiniował projekt rozstrzygnięcia. Od ww. postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia t.j. do dnia 13.01.2021 r.
 1. W toku postępowania, Starosta ma obowiązek również zawiadomienia stron o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji w sprawie (obwieszczenie podane do publicznej wiadomości), stąd czas niezbędny do załatwienia sprawy wydłuży się. W związku z powyższym konieczne jest poinformowanie stron o nowym terminie załatwienia sprawy, z przyczyn niezależnych od organu, do dnia 19.02.2021 r. jw.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z aktami sprawy można zapoznać się z Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 108, w  pon.  w godz. 0830 – 1630, wt.-czw. w godz. 800 – 1530; pt. w godz. 0830 – 14 30. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, proszę o telefoniczne ustalenie ew. terminu wizyty - tel. 22 346 11 35.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Starosty Wołomińskiego

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Barbara Zajkowska-Guzek

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2022-01-14 09:17

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2022-01-14 09:19

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7233
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-14 09:20:13