RSS
A A A

Wymiar Podatków

Wymiar Podatków

parter, pokój nr 7

tel: 25 785 44 07


Kontakt:
Inspektor

Dorota Selman

e-mail: dorota.selman@jadow.az.pl

Zakres działania wymiaru podatków:

 1. Prowadzenie dokumentacji oraz kontrola poprawności składanych informacji stanowiących podstawę do ustalania wysokości zobowiązania podatkowego wsi oraz innych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy osób fizycznych.
 2. Prowadzenie dokumentacji oraz kontrola poprawności składanych deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny osób prawnych.
 3. Prowadzenie dokumentacji oraz kontrola poprawności składanych deklaracji na podatek transportowy.
 4. Dokonywanie wymiaru zobowiązania pieniężnego wsi oraz innych wydatków i opłat stanowiących dochody gminy.
 5. Wydawanie decyzji rocznych oraz decyzji zmieniających te zobowiązania w ciągu roku podatkowego.
 6. Załatwianie środków odwoławczych od decyzji wymiarowych należnych zobowiązań podatkowych.
 7. Przygotowywanie decyzji podatkowych do podatników.
 8. Aktualizowanie bazy danych podatników.
 9. Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie zawiadomień o zmianach przesyłanych przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 10. Sporządzanie analiz, informacji i zestawień niezbędnych do przygotowania uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych.
 11. Prowadzenie postępowania w sprawach podatków i opłat lokalnych.
 12. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym osób ubiegających się   
 13. Sporządzanie sprawozdań oraz rozliczanie utraconych dochodów gminy do naliczenia subwencji należnej gminie.
 14. Gromadzenie dokumentacji niezbędnych do stosowania z urzędu ulg, prowadzenie postępowania podatkowego oraz przygotowanie decyzji w tym zakresie.
 15. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy de minimis i pomocy publicznej w podatkach i opłatach lokalnych.
 16. Przeprowadzenie kontroli podatkowej.
 17. Współpraca z innymi instytucjami takimi jak: KRUS, ZUS, sądy, prokuratura.
 18. W zakresie skarg, wniosków i listów:

a) przyjmowanie pism, skarg, wniosków oraz listów dotyczących zadań wykonywanych na swoim stanowisku pracy,
b) przygotowywanie oraz udzielanie odpowiedzi zainteresowanym,
c) prowadzenie ewidencji pism, skarg, wniosków i listów na zajmowanym stanowisku pracy.

Do pobrania

Zaświadczenie o stanie majątkowym

1. Karta usług.doc

2. podanie o zaświadczenie z RODO.doc

Deklaracje podatkowe dla osób prawnych

1. Karta usług.doc

2. Deklaracja na podatek leśny.pdf

3. Załącznik do deklaracji na podatek leśny nr 1.pdf

4. Załącznik do deklaracji na podatek leśny nr 2.pdf

5. Deklaracja na podatek rolny.pdf

6. Załącznik do deklaracji na podatek rolny nr 1.pdf

7. Załącznik do deklaracji na podatek rolny nr 2.pdf

8. Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

9. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości nr 1.pdf

10. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości nr 2.pdf

11. RODO.doc

Deklaracje na podatek transportowy

1. Karta usług.doc

2. Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf

3. Załącznik do deklaracji DT.pdf

4. Oświadczenie.doc

5. RODO.doc

Informacje podatkowe dla osób fizycznych

1. Karta usług.doc

2. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf

3. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych nr 1.pdf

4. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych nr 2.pdf

5. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych nr 3.pdf

6. Informacja o lasach.pdf

7. Załącznik do informacji o lasach  nr 1.pdf

8. Załącznik do informacji o lasach nr 2.pdf

9. Załącznik do informacji o lasach nr 3.pdf

10. Informacja o gruntach.pdf

11. Załącznik do informacji o gruntach nr 1.pdf

12. Załącznik do informacji o gruntach nr 2.pdf

13. Załącznik do informacji o gruntach nr 3.pdf

14. Oświadczenie.doc

15. RODO.docOpublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 05.11.2020
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 06.06.2011
Dokument oglądany razy: 7 358