RSS
A A A

Wyłożenie Projektu Studium

 Jadów, dnia 02.11.2016r.

Wójt Gminy Jadów


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY JADÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/33/2015 z dnia 3 marca 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jadów.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17.11.2016r. do 09.12.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Jadów ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, pok. nr 20, w godz. od 8:00 do 16:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów odbędzie się w dniu 23.11.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Jadów o godz. 10:00 (sala konferencyjna Urzędu Gminy Jadów – pok. nr 25).

Uwagi do studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jadów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2016r. w Urzędzie Gminy Jadów – sekretariat.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.),


                                                                       zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko w dniach od 17.11.2016 r. do 09.12.2016r. Przedmiotem prognozy jest projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów, o którym mowa wyżej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, pok. 20 w godz. od 8:00 do 16:00. Mogą też składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej prognozy w terminie wyłożenia. Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, w godz. od 8:00 do 16:00.

2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września  2016r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1579 z późn. zm.) na adres e-mail: jadow@o2.pl

W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza do studium”.

Uwaga lub wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Jadów, złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

                                                                                                        Wójt Gminy Jadów
                                                                                             /-/ Dariusz Stanisław Kokoszka

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jadów
Prognoza Odziaływania na Środowisko Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jadów
Rys. Kierunki Rozwoju Zagospodarowanai Przestrzennego
Rys. Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego
Rys. Uwarunkowania Przyrodnicze 
Rys. Uwarunkowana Kulturowe
Rys. Uwarunkowania Transport
Rys. Uwarunkowania Infrastruktura Techniczna cz.1
Rys. Uwarunkowania Infrastruktura Techniczna cz.2
Rys. Uwarunkowania Infrastruktura Techniczna cz.3
Rys. Uwarunkowania Użytkowanie TerenuOpublikował: Patryk Pobudkiewicz
Publikacja dnia: 16.11.2016
Podpisał: Patryk Pobudkiewicz
Dokument z dnia: 16.11.2016
Dokument oglądany razy: 4 859