RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 05.08.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

2011r.

Uchwały Rady Gminy w Jadowie - kadencja 2010 - 2014

ROK 2011

Uchwała nr VII/45/2011 z dnia 17.05.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą " PORADNIA REHABILITACYJNA" w Jadowie w likwidacji za rok 2010

Uchwała nr VII/44/2011 z dnia 17.05.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Uchwała nr VII/43/2011 z dnia 17.05.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie za rok 2010

Uchwała nr VII/42/2011 z dnia 17.05.2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/37/2011 z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jadów i jej jednostkom podległym

Uchwała nr VII/41/2011 z dnia 17.05.2011 r.

w sprawie: przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Jadów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" na lata 2010-2025

Uchwała nr VI/40/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Uchwała nr VI/38/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr VI/37/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jadów i jej jednostkom podległym

Uchwała nr VI/36/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realiację zadania publicznego

Uchwała nr VI/35/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała nr VI/34/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jadowie

Uchwała nr VI/33/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Premocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015

Uchwała nr VI/32/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozawiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Uchwała nr VI/31/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała nr V/30/2011 z dnia 28.02.2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Uchwała nr V/28/2011 z dnia 28.02.2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi

Uchwała nr V/27/2011 z dnia 28.02.2011 r.

w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała nr V/26/2011 z dnia 28.02.2011 r.

w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała nr IV/25/2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Jadów na rok 2011

Uchwała nr IV/23/2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała nr IV/22/2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnrj Rady Gminy Jadów na     rok 2011

Uchwała nr IV/21/2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Uchwała nr IV/20/2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w JadowieOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 05.08.2011
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 03.08.2011
Dokument oglądany razy: 712