RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 04.08.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

2011r.

Uchwały Rady Gminy w Jadowie - kadencja 2010 - 2014

ROK 2011

Uchwała nr VI/33/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Premocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015

Uchwała nr VI/32/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozawiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Uchwała nr VI/31/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała nr V/30/2011 z dnia 28.02.2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Uchwała nr V/28/2011 z dnia 28.02.2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi

Uchwała nr V/27/2011 z dnia 28.02.2011 r.

w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała nr V/26/2011 z dnia 28.02.2011 r.

w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała nr IV/25/2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Jadów na rok 2011

Uchwała nr IV/23/2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała nr IV/22/2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnrj Rady Gminy Jadów na     rok 2011

Uchwała nr IV/21/2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Uchwała nr IV/20/2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w JadowieOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 04.08.2011
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 03.08.2011
Dokument oglądany razy: 689