Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiącstyczeń 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Sokołów Podlaski, dnia  31 grudnia 2021 r.

LU.ZUZ.2.4210.398.2021.MK

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Działając na podstawie art. 61, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 i 4, ustawy  z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233), Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie,

zawiadamia

że w związku ze złożonym wnioskiem, wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w km 8+750 rzeki Liwiec nowych obiektów budowalnych tj. budynku letniskowego na potrzeby rekreacji indywidualnej z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę o numerze 318/3 w miejscowości Strachów, gmina Jadów, powiat wołomiński oraz gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w km 8+750 rzeki Liwiec ścieków za pomocą szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę o numerze 318/3 w miejscowości Strachów, gmina Jadów, powiat wołomiński.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem, przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. od dnia ……………………………….

Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożenie osobistych wyjaśnień możliwe będzie w godzinach pracy Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim tj. 800 – 1600 i w jego siedzibie, przy ul. Repkowskiej 49, 08-300 Sokołów Podlaski, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Sprawę prowadzi Martyna Kamińska, tel.  (25) 781 66 88.

Działając na podstawie art. 36 § 1 Kpa, zawiadamiam o określeniu terminu załatwienia sprawy – do dnia 04.02.2022 r.  Złożony wniosek wymagał uzupełnienia i złożenia wyjaśnień.

                Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, do terminów określonych w przepisach określających terminy załatwienia sprawy, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonej czynności, okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie, zawierające uzasadnienie należy kierować do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia* o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą
w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: riod.lublin@wody.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie. 

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje
  ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 1. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 2. prawo do cofnięcia zgody w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.

8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2022-01-11 11:29

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2022-01-11 11:31

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17654
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-11 11:32:37