Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

Wyniki ogłoszonego naboru na stanowisko urzędnicze: Zastępca Skarbnika

Jadów, dnia 28.11.2023r.

I n f o r m a c j a

Burmistrz Miasta i Gminy Jadów o wyniku ogłoszonego naboru

na stanowisko urzędnicze: Zastępca Skarbnika

w Urzędzie Miasta i  Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17

Komisja Rekrutacyjna informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnej kandydatury.

Uzasadnienie

Do Urzędu Miasta i Gminy Jadów nie wpłynęła żadna oferta na ww. stanowisko w związku z powyższym nabór na wolne stanowisko urzędnicze nie został  rozstrzygnięty.

       Burmistrz
              Miasta i Gminy Jadów     

         Dariusz Kokoszka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-11-28 11:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-11-28 11:57

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Skarbnika

Jadów dn. 08.11.2023r.

BURMISTRZ MIASTA I  GMINY  JADÓW

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Zastępca Skarbnika

Nazwa i adres jednostki : Urząd Miasta i Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu;
 • spełnienie jednego z poniższych warunków:
 1. a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;
 2. b) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 3. c) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg
   rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów           

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków, a w szczególności
  z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o dochodach j.s.t., ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, Ordynacji podatkowej, ustawy
  o podatkach lokalnych, ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych;
 • zdolności organizacyjne, strategiczne, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, zdecydowanie, umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji oraz kształtowania dobrych relacji interpersonalnych;
 • doświadczenie w działalności samorządowej;
 • dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MS Office, Budżet WIN – system księgowości budżetowej (Groszek), programu BESTI oraz innych programów księgowych i budżetowych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje min. :

 • koordynowanie i kontrola prac dotyczących opracowania projektu budżetu Gminy;
 • bieżące kontrolowanie i informowanie Burmistrza o przebiegu i realizacji budżetu;
 • czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem budżetu i nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej;
 • opracowywanie okresowych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz dokonanie analizy i oceny sytuacji finansowej Gminy;
 • prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami;
 • udzielanie kontrasygnaty na dokumentach dotyczących zobowiązań finansowych;
 • utrzymywanie dobrej współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową;
 • organizowanie i nadzorowanie obiegu dokumentów finansowych;
 • nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi otrzymanymi
  z budżetu Gminy przez jednostki organizacyjne Gminy;
 • sprawowanie nadzoru nad wymiarem podatków i opłat lokalnych;
 • zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 • opracowanie projektów zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza, dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych, a w szczególności instrukcji obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
 • podejmowanie działań nad pozyskaniem zewnętrznych pozabudżetowych środków finansowych;
 • przeprowadzanie kontroli finansowej;
 • weryfikacja faktur,
 • przedkładanie informacji o stanie mienia komunalnego;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;
 • wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu Gminy;
 • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez gminę;

 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia,
 • praca biurowa w Urzędzie Miasta i Gminy Jadów,
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 Wymagane dokumenty:

 1. życiorys zawodowy i list  motywacyjny,
 2. dokumenty potwierdzające staż pracy i kwalifikacje zawodowe,
 3. oświadczenie potwierdzające obywatelstwo polskie,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był  karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw  publicznych,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające zatrudnienie na stanowisku,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych),
 9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 Termin i miejsce składania dokumentów:

Burmistrz Miasta i Gminy Jadów informuje, że w poprzednim miesiącu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Jadów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 24.11.2023r. osobiście w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy Jadów ul. Jana Pawła II 17, w sekretariacie do godz. 1400 lub pocztą (decyduje data wpływu), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze zastępca skarbnika. Kandydaci spełniający warunki formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o miejscu i dacie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej https://gmina.jadow.az.pl/  

                                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Jadów

                                                                                                                              /-/ Dariusz Kokoszka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-11-08 15:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-11-08 15:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3899
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-28 11:58:25