Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Gminny Portal Mapowy

Kalendarium

«czerwiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE

    Warszawa, dnia. 20 maja 2021 r.REGIONALNY DYREKTOR 
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE WOOS-11.420.117.2020.JK.22    

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1-8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że:
- w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka — Stanisławów z zadania inwestycyjnego: Budowa linii 400 kV Ostrołęka — Stanisławów oraz rozbudowa stacji 400 kV Stanisławów i stacji 400/220/110/ kV Ostrołęka (etap II), w postępowaniu wszczętym na wniosek z dnia 23 listopada 2020 r., uzupełniony przy piśmie z dnia 02 grudnia 2020 r., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, reprezentowanej przez Pełnomocnika — Pana Tomasza Godlewskiego, istnieje możliwość składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania przez każdego tym zainteresowanego w terminie od 27 maja 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.:
- uwagi i wnioski, o których mowa powyżej, mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, ze zm.);
-  miejscem właściwym do składania uwag i wniosków jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, a organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie;
-  uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostaną. bez rozpatrzenia;
-  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, organem właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie jest Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
-  z niezbędną dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. H. Sienkiewicza 3, od poniedziałku do piątku, w godz. 900-150° [po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu telefonicznie pod numerem (22) 556-56-45 lub mailowo pod adresem hubert.dolegowski.warszawa@rdos.gov.plj.
Dodatkowo informuje się, że Strony postępowania mają możliwość składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania przez cały okres jego trwania.
Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zvpiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „RODO") informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, za pośrednictwem faxu pod numerem (22) 556-56 02, lub za posrednictwem poczty elektronicznej: warszawa@rdos.gov.pl 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie następuje za pomocą adresu e-mail: abi.warszawa@rdos.gov.pl
3)    Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w oparciu o niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4)    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie innym odbiorcom:
—    na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
—    z uwagi na obowiązek prawny ciążący na Administratorze,
—    o ile przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
—    w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
5)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6)    Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7)    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
8)    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości procedowania w sprawie;
10)    Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


REGIONALNY DYREKTOR 
Ochrony Środowiska w Warszawie
Arkadiusz Siembida

 

 

Metryka

  • opublikował: Lidia Tabor
    data publikacji: 2021-05-21 13:30
  • zmodyfikował: Lidia Tabor
    ostatnia modyfikacja: 2021-06-01 12:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-02 12:16:03

Banery

  • Fundusz Dróg Samorządowych