RSS
A A A

rok 2014

Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 08.01.2014r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłaty eksploatacyjnej na targowisku "Mój Rynek" w Jadówie

Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 10.01.2014r.

w sprawie: ustalenia zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz opłat rezerwacyjnych na targowisku "Mój Rynek" w Jadowie

Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 14.01.2014r.

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Jadów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 23.01.2014r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430208W URLE - DĘBE

Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 27.01.2014r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 6/2014 z dnia 27.01.2014r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 27.01.2014r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadań publicznych Gminy zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 10.02.2014r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2014-2019

Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 17.02.2014r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2014-2019

Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 17.02.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 11/2014 z dnia 21.02.2014r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Borzymy, Nowy Jadów. Oble, Nowinki, Sulejów, Wyglądały i Zawiszyn w sprawie zmiany granic sołectw

Zarządzenie Nr 12/2014 z dnia 28.02.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 13/2014 z dnia 28.02.2014r.

w sprawie: określenia trybu zgłaszania do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jadów, na rok szkolny 2014/2015

Zarządzenie Nr 14/2014 z dnia 10.03.2014r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2/2014 Wójta Gminy Jadów z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz opłat rezerwacyjnych na targowisku "Mój Rynek" w Jadowie

Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 11.03.2014r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 16/2014 z dnia 13.03.2014r.

w sprawie: archiwizacji dokumentacji projektu "Przedszkolne zuchy"

Zarządzenie Nr 17/2014 z dnia 24.03.2014r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

Zarządzenie Nr 18/2014 z dnia 24.03.2014r.

w sprawie: sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2014 rok

Zarządzenie Nr 19/2014 z dnia 24.03.2014r.

w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach na rok 2014

Zarządzenie Nr 20/2014 z dnia 25.03.2014r.

w sprawie: przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 21/2014 z dnia 31.03.2014r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2014roku

Zarządzenie Nr 22/2014 z dnia 3.04.2014r.

w sprawie: wprowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 08.04.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 08.04.2014r.

w sprawie: upoważanienia pracownika Urzędu Gminy Jadów do załatwiania indywidualnych spraw w zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 25/2014 z dnia 08.04.2014r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2/2014 Wójta Gminy Jadów z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz opłat rezerwacyjnych na targowisku "Mój Rynek" w Jadowie

Zarządzenie Nr 26/2014 z dnia 23.04.2014r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2014-2026

Zarządzenie Nr 27/2014 z dnia 23.04.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 28/2014 z dnia 30.04.2014r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 styczmoa do 31 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 29/2014 z dnia 30.04.2014r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 30/2014 z dnia 05.05.2014r.

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 31/2014 z dnia 08.05.2014r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozi Finansowej Gminy Jadów na lata 201-2026

Zarządzenie Nr 32/2014 z dnia 08.05.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 33/2014 z dnia 13.05.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Zarządzanie Nr 34/2014 z dnia 20.05.2014r.

w sprawie: wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2014r.

Zarządzenie Nr 35/2014 z dnia 23.05.2014r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 36/2014 z dnia 23.05.2014r.

w sprawie: zmiany składu obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie Nr 37/2014 z dnia 26.05.2014r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 42/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 rpku w sprawie ustalenia dokumentacji i przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy w Jadowie oraz jednostkach, dla których obsługę księgową prowadzi Urząd Gminy

Zarządzenie Nr 38/2014 z dnia 29.05.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 39/2014 z dnia 03.06.2014r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 40/2014 z dnia 03.06.2014r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 57/2012 Wójta Gminy Jadów z dnia 31 października 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 41/2014 z dnia 04.06.2014r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 42/2014 z dnia 04.06.2014r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zmian w "Programie współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"

Zarządzenie Nr 43/2014 z dnia 04.06.2014r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR EWID.634 (UL. SZKOLNA ) W MIEJSCOWOŚCI ZAWISZYN

Zarządzenie Nr 44/2014 z dnia 05.06.2014r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 69/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 45/2014 z dnia 09.06.2014r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ADAMPOL

Zarządzenie Nr 46/2014 z dnia 17.06.2014r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 29/2011 Wójta Gminy Jadów z dnia 24 maja 2011r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 47/2014 z dnia 18.06.2014r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 48/2014 z dnia 23.06.2014r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadań publicznych Gminy zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 49/2014 z dnia 07.07.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 50/2014 z dnia 14.07.2014r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI NOWY JADÓW

Zarządzenie Nr 51/2014 z dnia 29.07.2014r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku

Zarządzenie Nr 52/2014 z dnia 30.07.2014r.

w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach

Zarządzenie Nr 53/2014 z dnia 30.07.2014r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 54/2014 z dnia 04 sierpnia 2014r.

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

Zarządzenie Nr 55/2004 z dnia: 14.08.2014r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku

Zarządzenie Nr 56/2014 z dnia 14.08.2014r.

w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przbiegu realizacji przedsięwzięc do wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 57/2014 z dnia 20.08.2014r.

w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych  konkursach na rok 2014

Zarządzenie Nr 58/2014 z dnia 21.08.2014r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w msc. Myszadła

Zarządzenie Nr 59/2014 z dnia 21.08.2014r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014roku

Zarządzenie Nr 60/2014 z dnia 28.08.2014r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2014-2026

Zarządzenie Nr 61/2014 z dnia 28.08.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 62/2014 z dnia 05.09.2014r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOLNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MSC. MYSZADŁA

Zarządzenie Nr 63/2014 z dnia 09.09.2014r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430210W MYSZADŁA -PODMYSZADŁA-PODBALE (ETAP I)

Zarządzenie Nr 64/2014 z dnia 12.09.2014r.

w sprawie: powołania Komiji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatcji zrealizowanej inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ. EW. NR 19 W MIEJSCOWOŚCI NOWINKI

Zarządzenie Nr 65/2014 z dnia 12.09.2014r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 66/2014 z dnia 26.09.2014r.

w sprawie: powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznejw wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach wójta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 67/2014 z dnia 26.09.2014r.

w sprawie: powołania komisji do klayfikowania i kwalifikowania oraz wydzielenia dokumentacji archiwalnej kat. "A"

Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 30.09.2014r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu sporządzenia "Programu współpracy Gminy Jadów z organizacji pozarządowymi oraz podmiotami wyminionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"

Zarządzenie Nr 69/2014 z dnia 30.09.2014r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2014-2026

Zarządzenie Nr 70/2014 z dnia 30.09.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 71/2014 z dnia 01.10.2014r.

w sprawie: przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy

Zarządzenie Nr 72/2014 z dnia 10.10.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 73/2014 z dnia 17.10.2014r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia losowania członków do obwodowych komisji wyborczych Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Zarządzenie Nr 74/2014 z dnia 21.10.2014r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI NR EWID. 64 (UL. WSPÓLNA) W MIEJSCOWOŚCI BORZYMY)

Zarządzanie Nr 75/2014 z dnia 24.10.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 76/2014 z dnia 30.10.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Jadów na rok 2014 rok

Zarządzenie Nr 77/2014 z dnia 31.10.2014r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji  o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 roku

Zarządzenie Nr 78/2014 z dnia 03.11.2014r.

w sprawie: powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 79/2014 z dnia 04.11.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 80/2014 z dnia 14.11.2014r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej

Zarządzenie Nr 81/2014 z dnia 19.11.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 82/2014 z dnia 04.12.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 83/2014 z dnia 17.12.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 84/2014 z dnia 17.12.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 85/2014 z dnia 29.12.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 86/2014 z dnia 30.12.2014r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2014-2026

Zarządzenie Nr 87/2014 z dnia 30.12.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Jadów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 88/2014 z dnia 31.12.2014r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 89/2014 z dnia 31.12.2014r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 90/2014 z dnia 31.12.2014r.

w sprawie: ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnychOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 08.02.2016
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 17.01.2014
Dokument oglądany razy: 4 271