RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 17.03.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

kadencja 2014 - 2018

Uchwała Nr V/30/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr V/29/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego nawiązania przez Gminę Jadów współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wielopłaszczyznowego współdziałania w rozwiązywaniu niektórych problemów wspólnych dla tych jednostek

Uchwała Nr V/28/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. nadania nazwy ulicy w miejscowości Szewnica

Uchwała Nr V/27/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiące mienie gminne

Uchwała Nr V/26/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia oraz specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr V/25/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jadów

Uchwała Nr IV/24/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. uchwalenia uchwały budżetowejna rok 2015

Uchwała Nr IV/23/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Hminy Jadów na lata 2015-2026

Uchwała Nr IV/22/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. poparcia apelu władz samorządowych umieszczenia modernizacji drogi krajowej Nr 50 i 62 w programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023

Uchwała Nr IV/21/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. zmiany uchwały Rady Gminy Jadów Nr III/17/2014 z dnia 30.12.2014r. ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Uchwała Nr IV/20/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr IV/19/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów na rok 2015

Uchwała Nr IV/18/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. zmiany Uchwały Nr XXXIV/257/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13.03.2014r. ws. poboru opłaty targowej w Gminie Jadów

Uchwała Nr III/17/2014 z dnia 30.12.2014r.

ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Uchwała Nr III/16/2014  z dnia 30.12.2014r.

ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne

Uchwała Nr II/15/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. zmiany uchwały Nr XXXV/264/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 28.03.2014r. ws. zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie

Uchwała Nr II/14/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Uchwała Nr I/13/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2014-2026

Uchwała Nr I/12/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. zmiany Uchwały Nr II/12/10 Rady Gminy Jadów z dnia 7 grudnia 2010r. ws.wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Uchwały Nr I/11/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jadów

Uchwały Nr I/10/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Społecznych Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/9/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Społecznych Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr I/8/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Ładu Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/7/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Ładu Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr I/6/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/5/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr I/4/2014 z dnia 01.12.2014r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/3/2014 z dnia 01.12.2014r.

ws. powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 01.12.2014r.

ws. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 01.12.2014r.

ws. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy JadówOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 17.03.2015
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 22.01.2015
Dokument oglądany razy: 464