RSS
A A A

2014r.

Uchwały Rady Gminy Jadów - kadencja 2010-2014

Uchwała Nr XLI/302/2014 z dnia 14.11.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Uchwała Nr XLI/301/2014 z dnia 14.11.2014r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2014-2026

Uchwała Nr XLI/300/2014 z dnia 14.11.2014r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/260/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XLI/299/2014 z dnia 14.11.2014r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/259/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XLI/298/2014 z dnia 14.11.2014r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Jadów Nr XXXIII/235/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narokomanii na rok 2014

Uchwała Nr XLI/297/2014 z dnia 14.11.2014r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne

Uchwała Nr XLI/296/2014 z dnia 14.11.2014r.

w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Uchwała Nr XL/295/2014 z dnia 19.09.2014r.

w sprawie: zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie

Uchwała Nr XL/294/2014 z dnia 19.09.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Uchwała Nr XL/293/2014 z dnia 19.09.2014r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2014-2026

Uchwała Nr XL/292/2014 z dnia 19.09.2014r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne

Uchwała Nr XL/291/2014 z dnia 19.09.2014r.

w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jadów, trybu postępowania w sprawie idzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia

Uchwała Nr XXXIX/290/2014 z dnia 01.08.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Uchwała Nr XXXIX/289/2014 z dnia 01.08.2014r.

w sprawie: zarządzenia wyborów organów wykonawczych sołectw i rad sołeckich na terenie GMiny Jadów

Uchwała Nr XXXVIII/288/2014 z dnia 27.06.2014r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jadów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok

Uchwała Nr XXXVIII/287/2014 z dnia 27.06.2014r.

w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadowie

Uchwała Nr XXXVIII/286/2014 z dnia 27.06.2014r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/152/2009 Rady Gminy Jadów z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Urle

Uchwała Nr XXXVIII/285/2014 z dnia 27.06.2014r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. ,,Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XXXVIII/284/2014 z dnia 27.06.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Uchwała Nr XXXVIII/283/2014 z dnia 27.06.2014r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2014-2026

Uchwała Nr XXXVIII/282/2014 z dnia 27.06.2014r.

w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze przekraczające podstawę programową w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jadów

Uchwała Nr XXXVII/281/2014 z dnia 12.06.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Uchwała Nr XXXVII/280/2014 z dnia 12.06.2014r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2014-2026

Uchwała Nr XXXVII/279/2014 z dnia 12.06.2014r.

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Jadów Nr XXXII/235/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Uchwała Nr XXXVII/278/2014 z dnia 12.06.2014r.

 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/229/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Uchwała Nr XXXVII/277/2014 z dnia 12.06.2014r.

 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą ,,PORADNIA REHABILITACYJNA” w Jadowie w likwidacji za rok 2013

Uchwała Nr XXXVII/276/2014 z dnia 12.06.2014r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Jadów za rok 2013

Uchwała Nr XXXVII/275/2014 z dnia 12.06.2014r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie

Uchwała Nr XXXVII/274/2014 z dnia 12.06.2014r.

w sprawie: zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jadów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia

Uchwała Nr XXXVII/273/2014 z dnia 12.06.2014r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/256/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014r. w sprawie określenia opłaty targowej w Gminie Jadów

Uchwała Nr XXXVII/272/2014 z dnia 12.06.2014r.

 wsprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/141/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Jadów na stałe okręgi wyborcze ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XXXVII/271/2014 z dnia 12.06.2014r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Jadów

Uchwała Nr XXXVII/270/2014 z dnia 12.06.2014r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Jadów przez Powiat Wołomiński zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jadów

Uchwała Nr XXXVI/269/2014 z dnia 23.05.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVI/268/2014 z dnia 23.05.2014r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2014-2026.

Uchwała Nr XXXVI/267/2014 z dnia23.05.2014r.

w sprawie: negatywnego stanowiska Rady Gminy Jadów dotyczącego likwidacji Komisariatu Policji w Jadowie

Uchwała Nr XXXV/266/2014 z dnia 28.03.2014r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2014-2016

Uchwała Nr XXXV/265/2014 z dnia 28.03.2014r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XXXV/264/2014 z dnia 28.03.2014r.

w sprawie: zaciągnięcia pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XXXV/263/2014 z dnia 28.03.2014r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXIV/262/2014 z dnia 13.03.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Uchwała Nr XXXIV/261/2014 z dnia 13.03.2014r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2014-2025

Uchwała Nr XXXIV/260/2014 z dnia 13.03.2014r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XXXIV/259/2014 z dnia 13.03.2014r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XXXIV/258/2014 z dnia 13.03.2014r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XXXIV/257/2014 z dnia 13.03.2014r.

w sprawie: poboru opłaty targowej w Gminie Jadów

Uchwała Nr XXXIV/256/2014 z dnia 13.03.2014r.

w sprawie: określenia opłaty targowej w Gminie Jadów

Uchwała Nr XXXIV/255/2014 z dnia 13.03.2014r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/222/06 Rady Gminy Jadów z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Jadów

Uchwała Nr XXXIV/254/2014 z dnia 13.03.2014r.

w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XXXIV/253/2014 z dnia 13.03.2014r.

w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXIV/252/2014 z dnia 13.03.2014r.

w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr XXXIV/251/2014 z dnia 13.03.2014r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod drogę

Uchwała Nr XXXIII/250/2014  z dnia 29.01.2014r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXXIII/249/2014 z dnia 29.01.2014r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/200/2013 Rady Gminy Jadów  z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XXXIII/248/2014 z dnia 29.01.2014r.

w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXIII/247/2014 z dnia 29.01.2014r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2014-2019

Uchwała Nr XXXIII/246/2014 z dnia 29.01.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Uchwała Nr XXXIII/245/2014 z dnia 29.01.2014r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXXIII/244/2014 z dnia 29.01.2014r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXIII/243/2014 z dnia 29.01.2014r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów na rok 2014

Uchwała Nr XXXIII/242/2014 z dnia 29.01.2014r.

w sprawie: podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020Opublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 29.12.2014
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 14.02.2014
Dokument oglądany razy: 2 838