RSS
A A A

2013r.

Uchwały Rady Gminy Jadów kadencja 2010-2014

Uchwała Nr XXXII/241/2013 z dnia 30.12.2013r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2014-2019

Uchwała Nr XXXII/240/2013 z dnia 30.12.2013r.

w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014

Uchwała Nr XXXII/239/2013 z dnia 30.12.2013r.

w sprawie: stanowiska dotyczącego zastosowania narzędzi Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społecznośćw Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXII/238/2013 z dnia 30.12.2013r.

w sprawie: określenia zasad i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XXXII/237/2013 z dnia 30.12.2013r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2013-2019

Uchwała Nr XXXII/236/2013 z dnia 30.12.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Uchwała Nr XXXII/235/2013 z dnia 30.12.2013r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Uchwała Nr XXXII/234/2013 z dnia 30.12.2013r.

w sprawie: zwrócenia się do Sejmu RP I Senatu RP z apelem o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych

Uchwała Nr XXXI/233/2013 z dnia 29.11.203r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu Targowiska "Mój Rynek" w Jadowie

Uchwała Nr XXXI/232/2013 z dnia 29.11.2013r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Jadów na lata 2013-2019

Uchwała Nr XXXI/231/2013 z dnia 29.11.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Uchwała Nr XXXI/230/2013 z dnia 29.11.2013r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jadów w 2014 roku

Uchwała Nr XXXI/229/2013 z dnia 29.11.2013r.

w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Uchwała Nr XXXI/228/2013 z dnia 29.11.2013r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej z preznaczeniem pod drogę

Uchwała Nr XXX/227/2013 z dnia 31.10.2013r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/162/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                  i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXX/226/2013 z dnia 31.10.2013r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2013-2019

Uchwała Nr XXX/225/2013 z dnia 31.10.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Uchwała Nr XXX/224/2013 z dnia 31.10.2013r.

w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jadów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych

Uchwała Nr XXX/223/2013 z dnia 31.10.2013r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Uchwała Nr XXX/222/2013 z dnia 31.10.2013r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/179/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXX/221/2013 z dnia 31.10.2013r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/163/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała Nr XXX/220/2013 z dnia 31.10.2013r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/178/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XXIX/219/2013 z dnia 01.10.2013r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2013-2019

Uchwała Nr XXIX/218/2013 z dnia 01.10.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Uchwała Nr XXIX/217/2013 z dnia 01.10.2013r.

w sprawie: nieuwzględnienia skargi z dnia 20.09.2013r. (data wpływu do Urzędu:23.09.2013r.) wniesionej przez Dariusza Andrzeja Sieradzkiego na Uchwały Rady Gminy Jadów Nr XXVII/199/2013 z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Dariusza Sieradzkiego na działania Wójta Gminy Jadów i Nr XXVIII/209/2013 z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalnośc Wójta Gminy Jadów

Uchwała Nr XXIX/216/2013 z dnia 01.10.2013r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Jadów Nr XXIII/152/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Uchwała Nr XXIX/215/2013 z dnia 01.10.2013r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne

Uchwała Nr XXIX/214/2013 z dnia 01.10.2013r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne

Uchwała Nr XXVIII/213/2013 z dnia 16.08.2013r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Jadów z Gminą Tłuszcz, Gminą Klembów oraz Gminą Strachówka porozumienia dotyczącego wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej

Uchwała Nr XXVIII/212/2013 z dnia 16.08.2013r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wyskości opłaty za świadczenia opiekuńczo wychowawcze przekraczające podstawę programową w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jadów

Uchwała Nr XXVIII/211/2013 z dnia 16.08.2013r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2013-2019

Uchwała Nr XXVIII/210/2013 z dnia 16.08.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Uchwała Nr XXVIII/209/2013 z dnia 16.08.2013r.

w sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Jadów

Uchwała Nr XXVIII/208/2013 z dnia 16.08.2013r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/122/08 Rady Gminy Jadów z dnia 12 września 2008r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Jadów

Uchwała Nr XXVIII/207/2013 z dnia 16.08.2013r.

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu "Wiem, rozumiem, potrafię" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Łudzki, przez Gminę Jadów

Uchwała Nr XXVIII/206/2013 z dnia 16.08.2013r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi

Uchwała Nr XXVII/205/2013 z dnia 28.06.2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jadów z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

Uchwała Nr XXVII/204/2013 z dnia 28.06.2013r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jadów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok

Uchwała Nr XXVII/203/2013 z dnia 28.06.2013r.

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVI/186/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na realizację przez Gminę Jadów projektu pod nazwą "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jadów. Część II"

Uchwała Nr XXVII/202/2013 z dnia 28.06.2013r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2013-2019

Uchwała Nr XXVII/201/2013 z dnia 28.06.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Uchwała Nr XXVII/200/2013 z dnia 28.06.2013r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XXVII/199/2013 z dnia 28.06.2013r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Dariusza Sieradzkiego na działania Wójta Gminy Jadów

Uchwała Nr XXVII/198/2013 z dnia 28.06.2013r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/44/07 Rady Gminy Jadów z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jadowie

Uchwała Nr XXVII/197/2013 z dnia 28.06.2013r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspirania Rodziny w Gminie Jadów na lata 2013-2015

Uchwała Nr XXVII/196/2013 z dnia 28.06.2013r.

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu "Więcej wiem - więcej mogę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przez Gminę Jadów

Uchwała Nr XXVII/195/2013 z dnia 28.06.2013r.

w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Strachów

Uchwała Nr XXVI/194/2013 z dnia 28.05.2013r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2013-2019

Uchwała Nr XXVI/193/2013 z dnia 28.05.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Uchwała Nr XXVI/192/2013 z dnia 28.05.2013r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Jadów przez Powiat Wołomiński zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie utrzymania nawierzchni dróg powiatowych w miejscowości Urle, Letnisko Nowy Jadów, Borzymy

Uchwała Nr XXVI/191/2013 z dnia 28.05.2013r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Jadów za rok 2012

Uchwała Nr XXVI/190/2013 z dnia 28.05.2013r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie za rok 2012

Uchwała Nr XXVI/189/2013 z dnia 28.05.2013r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą "PORADNIA REHABILITACYJNA" w Jadowie w likwidacji za rok 2012

Uchwała Nr XXVI/188/2013 z dnia 28.05.2013r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/148/09 Rady Gminy Jadów z dnia 24 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów

Uchwała Nr XXVI/187/2013 z dnia 28.05.2013r.

w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXVI/186/2013 z dnia 28.05.2013r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na realizację przez Gminę Jadów projektu pod nazwą "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jadów. Część II"

Uchwała Nr XXVI/185/2013 z dnia 28.05.2013r.

w sprawie:  wyrażenia zgody na realizację projektu "Więcej wiem-więcej mogę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przez Gminę Jadów

Uchwała Nr XXV/184/2013 z dnia 30.04.2013r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2013-2019

Uchwała Nr XXV/183/2013 z dnia 30.04.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Uchwała Nr XXV/182/2013 z dnia 30.04.2013r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizcję zadania publicznego

Uchwała Nr XXV/181/2013 z dnia 30.04.2013r.

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jadów za udział w działaniu ratowniczych i w szkoleniu pożarniczym

Uchwała Nr XXV/180/2013 z dnia 30.04.2013r.

w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XXV/179/2013 z dnia 30.04.2013r.

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXV/178/2013 z dnia 30.04.2013r.

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XXIV/177/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXIV/176/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Borzymy

Uchwała Nr XXIV/175/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2013-2019

Uchwała Nr XXIV/174/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Uchwała Nr XXIV/173/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXIV/172/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów na rok 2013

Uchwała Nr XXIV/171/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Uchwała Nr XXIV/170/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr XXIV/169/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Strachów

Uchwała Nr XXIV/168/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr XXIV/167/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jadów

Uchwała Nr XXIV/166/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIV/165/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXIV/164/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XXIV/163/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała Nr XXIV/162/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXIV/161/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy JadówOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 07.01.2014
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 01.03.2013
Dokument oglądany razy: 3 342