RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 08.07.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

2013r.

Uchwały Rady Gminy Jadów kadencja 2010-2014

Uchwała Nr XXII/201/2013 z dnia 28.06.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Uchwała Nr XXII/200/2013 z dnia 28.06.2013r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XXII/199/2013 z dnia 28.06.2013r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Dariusza Sieradzkiego na działania Wójta Gminy Jadów

Uchwała Nr XXVII/198/2013 z dnia 28.06.2013r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/44/07 Rady Gminy Jadów z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jadowie

Uchwała Nr XXVII/197/2013 z dnia 28.06.2013r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspirania Rodziny w Gminie Jadów na lata 2013-2015

Uchwała Nr XXVII/196/2013 z dnia 28.06.2013r.

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu "Więcej wiem - więcej mogę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przez Gminę Jadów

Uchwała Nr XXVII/195/2013 z dnia 28.06.2013r.

w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Strachów

Uchwała Nr XXVI/194/2013 z dnia 28.05.2013r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2013-2019

Uchwała Nr XXVI/193/2013 z dnia 28.05.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Uchwała Nr XXVI/192/2013 z dnia 28.05.2013r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Jadów przez Powiat Wołomiński zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie utrzymania nawierzchni dróg powiatowych w miejscowości Urle, Letnisko Nowy Jadów, Borzymy

Uchwała Nr XXVI/191/2013 z dnia 28.05.2013r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Jadów za rok 2012

Uchwała Nr XXVI/190/2013 z dnia 28.05.2013r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie za rok 2012

Uchwała Nr XXVI/189/2013 z dnia 28.05.2013r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą "PORADNIA REHABILITACYJNA" w Jadowie w likwidacji za rok 2012

Uchwała Nr XXVI/188/2013 z dnia 28.05.2013r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/148/09 Rady Gminy Jadów z dnia 24 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów

Uchwała Nr XXVI/187/2013 z dnia 28.05.2013r.

w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXVI/186/2013 z dnia 28.05.2013r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na realizację przez Gminę Jadów projektu pod nazwą "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jadów. Część II"

Uchwała Nr XXVI/185/2013 z dnia 28.05.2013r.

w sprawie:  wyrażenia zgody na realizację projektu "Więcej wiem-więcej mogę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przez Gminę Jadów

Uchwała Nr XXV/184/2013 z dnia 30.04.2013r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2013-2019

Uchwała Nr XXV/183/2013 z dnia 30.04.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Uchwała Nr XXV/182/2013 z dnia 30.04.2013r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizcję zadania publicznego

Uchwała Nr XXV/181/2013 z dnia 30.04.2013r.

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jadów za udział w działaniu ratowniczych i w szkoleniu pożarniczym

Uchwała Nr XXV/180/2013 z dnia 30.04.2013r.

w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XXV/179/2013 z dnia 30.04.2013r.

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXV/178/2013 z dnia 30.04.2013r.

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XXIV/177/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXIV/176/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Borzymy

Uchwała Nr XXIV/175/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2013-2019

Uchwała Nr XXIV/174/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Uchwała Nr XXIV/173/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXIV/172/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów na rok 2013

Uchwała Nr XXIV/171/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Uchwała Nr XXIV/170/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr XXIV/169/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Strachów

Uchwała Nr XXIV/168/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr XXIV/167/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jadów

Uchwała Nr XXIV/166/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIV/165/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXIV/164/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XXIV/163/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała Nr XXIV/162/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXIV/161/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy JadówOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 08.07.2013
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 01.03.2013
Dokument oglądany razy: 1 283