RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 10.05.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

2013r.

Uchwały Rady Gminy Jadów kadencja 2010-2014

Uchwała Nr XXV/184/2013 z dnia 30.04.2013r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2013-2019

Uchwała Nr XXV/183/2013 z dnia 30.04.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Uchwała Nr XXV/182/2013 z dnia 30.04.2013r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizcję zadania publicznego

Uchwała Nr XXV/181/2013 z dnia 30.04.2013r.

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jadów za udział w działaniu ratowniczych i w szkoleniu pożarniczym

Uchwała Nr XXV/180/2013 z dnia 30.04.2013r.

w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XXV/179/2013 z dnia 30.04.2013r.

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXV/178/2013 z dnia 30.04.2013r.

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XXIV/177/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXIV/176/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Borzymy

Uchwała Nr XXIV/175/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2013-2019

Uchwała Nr XXIV/174/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Uchwała Nr XXIV/173/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXIV/172/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów na rok 2013

Uchwała Nr XXIV/171/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Uchwała Nr XXIV/170/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr XXIV/169/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Strachów

Uchwała Nr XXIV/168/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr XXIV/167/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jadów

Uchwała Nr XXIV/166/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIV/165/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXIV/164/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XXIV/163/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała Nr XXIV/162/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXIV/161/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jadów



Opublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 10.05.2013
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 01.03.2013
Dokument oglądany razy: 830