RSS
A A A

2012 r.

Uchwały Rady Gminy w Jadowie - kadencja 2010-2014

Uchwała Nr XXIII/160/2012 z dnia 28.12.2012r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2013-2019

Uchwała Nr XXIII/159/2012 z dnia 28.12.2012r.

w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013

Uchwała Nr XXIII/158/2012 z dnia 28.12.2012r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy niewygasających              z upływem roku budżetowego 2012

Uchwała Nr XXIII/157/2012 z dnia 28.12.2012r.

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące parków krajobrazowych

Uchwała Nr XXIII/156/2012 z dnia 28.12.2012r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2012-2019

Uchwała Nr XXIII/155/2012 z dnia 28.12.2012r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Uchwała Nr XXIII/154/2012 z dnia 28.12.2012r.

w sprawie: określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie

Uchwała Nr XXIII/153/2012 z dnia 28.12.2012r.

w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr XXIII/152/2012 z dnia 28.12.2012r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanina rok 2013

Uchwała Nr XXII/151/2012 z dnia 27.11.2012r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Bożeny Czermińskiej na działania Wójta Gminy Jadów

Uchwała Nr XXII/150/2012 z dnia 27.11.2012r.

w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr XXII/149/2012 z dnia 27.11.2012r.

w sprawie: przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr XXII/148/2012 z dnia 27.11.2012r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2012-2019

Uchwała Nr XXII/147/2012 z dnia 27.11.2012r.

w sprawie:  zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Uchwała Nr XXII/146/2012 z dnia 27.11.2012r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie

Uchwały Nr XXII/145/2012 z dnia 27.11.2012r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXII/144/2012 z dnia 27.11.2012r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych

Uchwała Nr XXII/143/2012 z dnia 27.11.2012r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jadów w 2013 roku

Uchwała Nr XXII/142/2012 z dnia 27.11.2012r.

w sprawie: podziału Gminy Jadów na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXII/141/2012 z dnia 27.11.2012 r.

w sprawie: podziału Gminy Jadów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XXI/140/2012 z dnia 16.10.2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu "Dziecięca akademia przyszłości " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przez Gminę Jadów.

Uchwała Nr XXI/139/2012 z dnia 16.10.2012 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2012-2019

Uchwała Nr XXI/138/2012 z dnia 16.10.2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Uchwała Nr XXI/137/2012 z dnia 16.10.2012 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XXI/136/2012 z dnia 16.10. 2012 r.

w sprawie: podziału Gminy Jadów na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXI/135/2012 z dnia 16.10.2012 r.

w sprawie: podziału Gminy Jadów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kazdym okręgu.

Uchwała Nr XXI/134/2012 z dnia 16.10.2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Jadów nr XIII/87/2012 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

Uchwała Nr XX/133/2012 z dnia 21.08.2012 r.

w sprawie:  zmian w budżecie Gminy na rok 2012 r.

Uchwała Nr XX /132/2012 z dnia 21.08.2012 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2012 - 2019

Uchwała Nr XIX/131/2012 z dnia 05.07.2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Uchwała Nr XIX/130/2012 z dnia 05.07.2012 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2012-2019

Uchwała Nr XVIII/129/2012 z dnia 26.06.2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jadów za rok 2011

Uchwała Nr XVIII/128/2012 z dnia 26.06.2012 r.

w sprawie: wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Jadów przez Powiat Wołomiński zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie utrzymania nawierzchni dróg  powiatowych w miejscowości Urle, Letnisko Nowy Jadów, Borzymy

Uchwała Nr XVIII/127/2012 z dnia 26.06.2012 r.

w sprawie: zmian w budzecie Gminy na rok 2012

Uchwała Nr XVIII/126/2012 z dnia 26.06.2012 r.

w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2012-2019

Uchwała Nr XVIII/125/2012 z dnia 26.06.2012 r.

w sprawie: wyrazenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod drogę gminą

Uchwała Nr XVIII/124/2012 z dnia 26.06.2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne

Uchwała Nr XVIII/123/2012 z dnia 26.06.2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu "PRZEDSZKOLNE ZUCHY" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przez Gminę Jadów

Uchwała Nr XVIII/122/2012 z dnia 26.06.2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwa "PORADNIA REHABILITACYJNA" w Jadowie w likwidacji za rok 2011

Uchwała Nr XVIII/121/2012 z dnia 26.06.2012 r.

w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Uchwała Nr XVIII/120/2012 z dnia 26.06.2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdanie finansowego Gminnego Osrodka Kultury w Jadowie za rok 2011

Uchwała Nr XVII/119/2012 z dnia 26.04.2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Uchwała Nr XVII/118/2012 z dnia 26.04.2012 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2012 - 2019

Uchwała Nr XVII/117/2012 z dnia 26.04.2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącego mienie gminne

Uchwała Nr XVII/116/2012 z dnia 26.04.2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w budynku OSP w Wólce Sulejowskiej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr XVII/115/2012  z dnia 26.04.2012 r.

w sprawie: programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XVI/114/2012 z dnia 13.03.2012 r.

w sprawie: zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XVI/113/2012 z dnia 13.03.2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne

Uchwała Nr XVI/112/2012 z dnia 13.03.2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Uchwała Nr XVI/111/2012 z dnia 13.03.2012 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2012-2019

Uchwała Nr XVI/110/2012 z dnia 13.03.2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrebnienie w budżecie gminy srodków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XVI/109/2012 z dnia 13.03.2012 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XVI/108/2012  z dnia 13.03.2012 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XVI/107/2012 z dnia 13.03.2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiacej mienie gminne

Uchwała Nr XVI/106/2012 z dnia 13.03.2012 r.

w sprawie: wystapienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości

Uchwała Nr XVI/105/2012 z dnia 13.03.2012 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/207/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 30.03.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi

Uchwała  Nr XV/104/2012 z dnia 26.01.2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów na rok 2012

Uchwała Nr XV/103/2012 z dnia 26.01.2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiacej mienie gminne

Uchwała Nr XV/102/2012 z dnia 26.01.2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XII/76/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25.11. 2011 r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XV/101/2012 z dnia 26.01.2012 r.

w sprawie: zmian w budżecieGminy na rok 2012

Uchwała Nr XV/100/2012 z dnia 26.01.2012 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2012 - 2019

Uchwała Nr XV/99/2012 z dnia 26.01.2012 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/79/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych

Uchwała Nr XV/98/2012 z dnia 26.01.2012 r.

w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia pobirane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr XV/97/2012 z dnia 26.01.2012 r.

w sprawie: zobowiązania Wójta Gminy Jadów do opracowania koncepcji rozwoju bazy lokali socjalnych i komunalnych w Gminie Jadów

Uchwała Nr XV/96/2012 z dnia 26.01.2012 r.

w sprawie: zobowiazania Wójta Gminy Jadów do podjecia kroków w celu rozpatrzenia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego protestów Gminy Jadów odnośnie odmowy do dofinansowania inwestycji: "Budowa wodociągu w miejscowości Myszadła, Podmyszadła, Podbale, Starowola oraz stacji uzdatniania wody w miejscowosci Myszadła"Opublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 03.01.2013
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 23.02.2012
Dokument oglądany razy: 4 064