RSS
A A A

rok 2012

Zarządzenia Wójta Gminy Jadów - kadencja 2011 - 2014

ROK 2012

Zarządzenie Nr 72/2012 z dnia 31.12.2012r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 71/2012 z dnia 29.12.2012r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Jadów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 70/2012 z dnia 20.12.2012r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 69/2012 z dnia 18.12.2012r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Zarządzenia Nr 68/2012 z dnia 10.12.2012r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 67/2012 z dnia 03.12.2012r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksloatacji zrealizowanej inwestycji: KANALIZACJA ZBIORCZA JADÓW  - III ETAP BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI URLE (Część II)

Zarządzenie Nr 66/2012 z dnia 03.12.2012r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksloatacji zrealizowanej inwestycji: WYKONANIE MODERNIZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU GMINY JADÓW - CZĘŚĆ I

Zarządzenie Nr 65/2012 z dnia 03.12.2012r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: WODOCIĄG GRUPOWY MYSZADŁA - II ETAP BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STAROWOLA

Zarządzenie Nr 64/2012 z dnia 03.12.2012r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: WODOCIĄG GRUPOWY MYSZADŁA - II ETAP BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAWISZYN.

Zarządzenie Nr 63/2012 z dnia 03.12.2012r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przkazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: KANALIZACJA ZBIORCZA JADÓW - II ETAP BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH BORZYMY, LETNISKO NOWY JADÓW (Część II)

Zarządzenie Nr 62/2012 z dnia 30.11.2012r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Jadów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 61/2012 z dnia 14.11.2012r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej

Zarządzenie Nr 60/2012 z dnia 13.11.2012r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksloatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWINKI, OBLE, DĘBE (WĘŻÓWKA, WYROBKI), SZEWNICA (GORZELNIA), SITNE (CZĘŚĆ II )

Zarządzenie Nr 59/2012 z dnia 13.11.2012r.

w sprawie:  zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 58/2012 z dnia 05.11.2012r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 57/2012 z dnia 31.10.2012r.

w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 56/2012 z dnia 29.10.2012r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku

Zarządzenie Nr 55/2012 z dnia 29.10.2012r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 54/2012 z dnia 30.10.2012r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu sporządzenia "Programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 53/2012 z dnia 22.10.2012r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430226W SZEWNICA - URLE

Zarządzenie Nr 52/2012 z dnia 11.10.2012r.

w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieleletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 51/2012 z dnia 10.10.2012r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 50/2012 z dnia 04.10.2012r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksloatacji zrealizowanej inwestycji : BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MYSZADŁA

Zarządzenie Nr 49/2012 z dnia 06.09.2012r

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków

Zarządzenie Nr 48/2012 z dnia 05.09.2012r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM MIEJSCOWOŚCI JADÓW

Zarządzenie Nr 47/2012 z dnia 05.09.2012r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWINKI, OBLE, DĘBE (WĘŻÓWKA, WYROBKI), SZEWNICA (GORZELNIA), SITNE (CZĘŚĆ I)

Zarządzenie Nr 46/2012 z dnia 29.08.2012r.

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Andrzeja Zamoyskiego w Jadowie

Zarządznie Nr 45/2012 z dnia 28.08.2012r.

w sprawie: informacji z wykonania budzetu Gminy za I półrocze 2012 roku

Zarządzenie Nr 44/2012 z dnia 16.08.2012r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 43/2012 z dnia 16.08.2012r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Andrzeja Zamoyskiego w Jadowie

Zarządzenie Nr 42/2012 z dnia 14.08.2012r.

w sprawie: ustalenia dokumentacji i przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminie w Jadowie oraz  jednostkach, dla których obsługę księgową prowadzi Urząd Gminy.

Zarządzenie Nr 41/2012 z dnia 13 sierpnia 2012r.

w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie

Zarządzenie Nr 40/2012 z dnia 02.08.2012 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 39/2012 z dnia 31.07.2012 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku

Zarządzenie Nr 38/2012 z dnia 20.07.2012 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 37/2012 z dnia 20.07.2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 36/2012 z dnia 09.07.2012 r.

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków

Zarządzanie Nr 35/2012 z dnia 02.07.2012 r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZEWNICA

Zarządzanie Nr 34/2012 z dnia 20.06.2012 r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarzadzenie Nr 33/2012 z dnia 20.06.2012 r.

w sprawie: przedłużenia powierzania stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowinkach

Zarządzenie Nr 32/2012 z dnia 04.06.2012 r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru robót przerwanych na inwestycji: ROZBUDOWA (Z DOBUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ) BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZEWNICY

Zarządzenie Nr 31/2012 z dnia 04.06.2012 r.

w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Jadowie

Zarządzenie Nr 30/2012 z dnia 04.06.2012 r.

w sprawie: powołania komisji potwierdzającej zużycie sprzętu p-poż z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadowie

Zarządzenie Nr 29/2012 z dnia 04.06.2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 28/2012 z dnia 28.05.2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Zarządzanie Nr 27/2012 z dnia 23.05.2012 r.

w sprawie: powołania zespołu ds. wdrożenia systemu odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych

Zarządzenie Nr 26/2012 z dnia 11.05.2012 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu nadania nazwy ulicy we wsi Strachów

Zarzadzenie Nr 25/2012 z dnia 30.04.2012 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 5/2012r. Wójta Gminy Jadów z dnia 30.01.2012r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 24/2012 z dnia 30.04.2012 r.

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w zwiazku z naborem dzieci na rok szkolny 2012/2013

Zarządzenia Nr 23/2012 z dnia 26.04.2012 r.

w sprawie: podania do publivznej wiadomości informacji o wykonaniu budzetu za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 22/2012 z dnia 26.04.2012 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 21/2012 z dnia 26.04.2012 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 19/2012 Wójta Gminy Jadów z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku

Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 17.04.2012 r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 19/2012 z dnia 16.04.2012 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku

Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 16.04.2012 r.

w sprawie: powołania składu osobowego Komisji do przejęcia lokalu użytkowego w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Sulejowie, ul. Kościelna 9

Zarządzenie Nr 17/2012 z dnia 16.04.2012 r.

w sprawie: ustalenia cen za wywóz i odprowadzenie nieczystości płynów

Zarządzenie Nr 16/2012 z dnia 13.04.2012 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 15/2012 z dnia 11.04.2012 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 14/2012 z dnia 06.04.2012 r.

w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach na rok 2012

Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 27.03.2012 r.

w sprawie: sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2011 rok

Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 27.03.2012 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok

Zarządzenie Nr 11/2012 z dnia 07.03.2012 r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 22.02.2012 r.

w sprawie:  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2012 - 2019

Zarządzenie Nr 9/2012 z dnia 22.02.2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 8/2012 z dnia 16.02.2012 r.

w sprawie: pgłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012r. zadań publicznych Gminy zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 01.02.2012 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 6/2012 z dnia 30.01.2012 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 30.01.2012 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 30.01.2012 r.

 w sprawie: ustalenia cen za ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych

Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 18.01.2012 r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 2/2012 z dnia 16.01.2012 r.

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Jadów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu ustalenia organizacji pracy przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy JadówOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 03.01.2013
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 05.01.2012
Dokument oglądany razy: 5 684