RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 12.10.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

2011r.

Uchwały Rady Gminy w Jadowie - kadencja 2010-2014

ROK 2011

Uchwała Nr XI/72/2011 z dnia 11.10.2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Uchwała Nr XI/71/2011 z dnia 11.10.2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2011-2019

Uchwała Nr XI/70/2011 z dnia 11.10.2011 r.

w sprawie: zlecenia kontroli doraźnej

Uchwała Nr XI/69/2011 z dnia 11.10.2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania - szansą na sukces ucznia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przez Gminę Jadów.

Uchwała Nr XI/68/2011 z dnia 11.10.2011 r.

w sprawie: wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych

Uchwała Nr X/67/2011 z dnia 09.08.2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Uchwała Nr X/66/2011 z dnia 09.08.2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2011-2019

Uchwała Nr X/65/2011 z dnia 09.08.2011 r.

w sprawie: okreslenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr X/64/2011 z dnia 09.08 2011 r.

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w ramach programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Uchwała Nr X/63/2011 z dnia 09.08.2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr II/12/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie wysokości diet dla radnych i przwodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Uchwała Nr X/62/2011 z dnia 09.08.2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych

Uchwała Nr X/61/2011 z dnia 09.08.2011 r.

w sprawie: nadania nazwy ulic w miejscowości Zawiszyn

Uchwała Nr X/60/2011 z dnia 09.08.2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze przekraczające podstawę programową w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jadów

Uchwała Nr IX/59/2011 z dnia 15.07.2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Uchwała Nr VIII/58/2011 z dnia 28.06.2011 r.

w sprawie: udzielenia adsolutorium Wójtowi Gminy Jadów za rok 2010

Uchwała Nr VIII/57/2011 z dnia 28.06.2011 r.

w sprawie: nadania nazw i ulic w miejscowości Zawiszyn

Uchwała Nr VIII/56.2011 z dnia 28.06.2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Uchwała Nr VIII/55/2011 z dnia 28.06.2011 r.

w sprawie: powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr VIII/54/2011 z dnia 28.06.2011 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/232/2001 Rady Gminy Jadów z dnia 5 lipca 2001r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zawiszyn

Uchwała Nr VIII/53/2011 z dnia 28.06.2011 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/150/2000 Rady Gminy Jadów z dnia 5 października 2000r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnatykę korekcyjną oraz nauczycieli udzielajacych uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jadów

Uchwała Nr VIII/52/2011 z dnia 28.06.2011 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze przekraczające podstawę programową w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jadów

Uchwała Nr VIII/51/2011 z dnia 28.06.2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Uchwała Nr VIII/50/2011 z dnia 28.06.2011 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/132/08 Rady Gminy Jadów z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich

Uchwała Nr VIII/49/2011 z dnia 28.06.2011 r.

w sprawie: uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski

Uchwała Nr VII/48/2011 z dnia 17.05.2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Uchwała Nr VII/47/2011 z dnia 17.05.2011 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXX/242/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 29 października 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Dębe Duże

Uchwała Nr VII/46/2011 z dnia 17.05.2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminne

Uchwała Nr VII/45/2011 z dnia 17.05.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego             Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą "PORADNIA      REHABILITACYJNA" w Jadowie w likwidacji za rok 2010

Uchwała Nr VII/44/2011 z dnia 17.05.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Jadów za rok 2010

Uchwała Nr VII/43/2011 z dnia 17.05.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie za rok 2010

Uchwała Nr VII/42/2011 z dnia 17.05.2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/37/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnychmających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jadów i jej jednostkom podległym

Uchwała Nr VII/41/2011 z dnia 17.05.2011 r.

w sprawie: przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Jadów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" na lata 2010-2025

Uchwała Nr VI/40/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Uchwała Nr VI/39/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2011-2019

Uchwała Nr VI/38/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr VI/37/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jadów i jej jednostkom podległym

Uchwała Nr VI/36/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr VI/35/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr VI/34/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jadowie

Uchwała Nr VI/33/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przciwdziałania Przemocy w Rodznie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015

Uchwała Nr VI/32/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Uchwała Nr VI/31/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 28.02.2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Uchwała Nr V/29/2011 z dnia 28.02.2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2011-2019

Uchwała Nr V/28/2011 z dnia 28.02.2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi

Uchwała Nr V/27/2011 z dnia 28.02.2011 r.

w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr V/26/2011 z dnia 28.02.2011 r.

w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanychw ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała Nr IV/25/2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Jadów na rok 2011

Uchwała Nr IV/24/2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2011-2019

Uchwała Nr IV/23/2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozaqrządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr IV/22/2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów      na rok 2011

Uchwała Nr IV/21.2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Uchwała Nr IV/20/2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w JadowieOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 12.10.2011
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 16.08.2011
Dokument oglądany razy: 1 026