RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 25.08.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta Gminy Jadów - kadencja 2011 - 2014

ROK 2011

Zarządzenie Nr 50/2011 z dnia 24.08.2011 r.

w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 49/2011 z dnia 24.08.2011 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku

Zarządzenie Nr 48/2011 z dnia 22.08.2011 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzdaży

Zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 17.08.2011 r.

w sprawie: organizacji szkolenia w dzidzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie Nr 46/2011 z dnia 12.08.2011 r.

w sprawie: organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

ZarządzenieNr 45/2011 z dnia 10.08.2011 r.

w sprawie: ustalenia sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

Zarządzenie Nr 44/2011 z dnia 05.08.2011 r.

w sprawie: ustalenia programu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Jadów kierujących pracownikami

Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 03.08.2011 r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 42/2011 z dnia 29.07.2011 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku

Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 27.07.2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Jadów na 2011 rok

ZarządzenieNr 40/2011 z dnia 20.07.2011 r.

w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

Zarządzenie Nr 39/2011 z dnia 18.07.2011 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 38/2011 z dnia 13.07.2011 r.

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków

Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 30.06.2011 r.

w sprawie: powołania komisji do klasyfikowania i kwalifikowania oraz wydzielenia dokumentacji archiwalnej kat "A"

Zarządzenie Nr 36/2011 z dnia 30.06.2011 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu sie do życia oraz osób w trudnej sytuacji finansowej; ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej; kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w 2011roku.

Zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 22.06.2011 r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksloatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI URLE (Cześć I)

Zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 22.06.2011 r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 10.06.2011 r.

w sprawie: powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 32/2011 z dnia 09.06. 2011 r.

w sprawie: powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536

Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 08.06.2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Jadów  na 2011 rok

Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 27.05.2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Jadów  na 2011 rok

Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 24.05.2011 r.

w sprawie: Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność użytku publicznego

Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 24.05.2011 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych Gminy zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 12.05.2011 r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 12.05.2011 r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 430218W ORAZ NR 430213W  W MIEJSCOWOŚCI KUKAWKI

Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 12.05.2011 r.

w sprawie: powołania na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 05.05.2011 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE PSP W SZEWNICY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA"

Zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 05.05.2011 r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE PSP W JADOWIE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA"

Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 04.05.2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Jadów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie: powołania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku
Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 22.04.2011 r.
w sprawie: powołania Komisji w celu doskonalenia oceny i wydzielenie dokumentacji niearchiwalnej podlagającej brakowaniu
Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 22.04.2011 r.
w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem dzieci na rok szkolny 2011/2012
Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 30.03.2011 r.
w sprawie: sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2010 rok
Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 24.03.2011 r.
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów
Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 24.03.2011 r.
w sprawie: powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą "Poradnia Rehabilitacyjna" w Jadowie
  Zarządzenie Nr 13/2011 z dnia 24.03.2011 r.
w sprawie: odwołania lokwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą "Poradnia Rehabilitacyjna" w Jadowie
Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 18.03.2011 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokali przeznaczonych do wynajmu
Zarządzenie Nr 11/2011 z dnia 15.03.2011 r.
w sprawie: określenia listy rodzaju przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Gminy Jadów
Zarządzenie Nr 10/2011 z dnia 15.03.2011 r.
w sprawie: wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Jadów
Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 15.03.2011 r.
w sprawie: wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, stanowiącego podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Gminy Jadów
Zarządzenie Nr 8/2011 z dnia 28.02.2011 r.
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 7/2011 z dnia 25.02.2011 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Jadów
ZarządzenieNr 6/2011 z dnia 21.02.2011 r.
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów
Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 18.02.2011 r.
w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Jadów na 2011 rok
Zarządzenie Nr 4/2011 z dnia 01.02.2011 r.
w sprawie: powołania na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Jadów
ZarządzenieNr 3/2011 z dnia 01.02.2011 r.
w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jadów
Zarządzenie Nr 2/2011 z dnia 26.01.2011 r.
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów
Zarządzenie Nr 1/2011 z dnia 14.01.2011 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy JadówOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 25.08.2011
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 29.06.2011
Dokument oglądany razy: 838