RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 17.08.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

2011r.

Uchwały Rady Gminy w Jadowie - kadencja 2010-2014

ROK 2011

Uchwała Nr VII/44/2011 z dnia 17.05.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Jadów za rok 2010

Uchwała Nr VII/43/2011 z dnia 17.05.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie za rok 2010

Uchwała Nr VII/42/2011 z dnia 17.05.2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/37/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnychmających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jadów i jej jednostkom podległym

Uchwała Nr VII/41/2011 z dnia 17.05.2011 r.

w sprawie: przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Jadów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" na lata 2010-2025

Uchwała Nr VI/40/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Uchwała Nr VI/38/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr VI/37/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jadów i jej jednostkom podległym

Uchwała Nr VI/36/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr VI/35/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr VI/34/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jadowie

Uchwała Nr VI/33/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przciwdziałania Przemocy w Rodznie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015

Uchwała Nr VI/32/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Uchwała Nr VI/31/2011 z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 28.02.2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Uchwała Nr V/28/2011 z dnia 28.02.2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi

Uchwała Nr V/27/2011 z dnia 28.02.2011 r.

w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr V/26/2011 z dnia 28.02.2011 r.

w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanychw ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała Nr IV/25/2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Jadów na rok 2011

Uchwała Nr IV/23/2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozaqrządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr IV/22/2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów      na rok 2011

Uchwała Nr IV/21.2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Uchwała Nr IV/20/2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w JadowieOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 17.08.2011
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 16.08.2011
Dokument oglądany razy: 724