RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 25.02.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: AKTUALIZACJA

kadencja 2018-2023

Uchwała Nr XXVI/213/20 z dnia 11.02.2021 roku
ws. uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce
Uchwała Nr XXVI/212/20 z dnia 11.02.2021 roku
ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2020
Uchwała Nr XXVI/211/20 z dnia 11.02.2021 roku
ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2021-2024
Uchwała Nr XXVI/210/20 z dnia 11.02.2021 roku
ws. rozpatrzenia petycji w sprawie odbioru popiołu spod posesji a nie spod PSZOK-u
Uchwała Nr XXVI/209/20 z dnia 11.02.2021 roku
ws. rozpatrzenia petycji Pana Krzysztofa Rytki w sprawie równości wobec prawa
Uchwała Nr XXVI/208/20 z dnia 11.02.2021 roku
ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jadów
Uchwała Nr XXVI/207/20 z dnia 11.02.2021 roku
ws. stanowiska Rady Gminy Jadów odnośnie lokalizacji planowanej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ostrołęka – Stanisławów
Uchwała Nr XXVI/206/20 z dnia 11.02.2021 roku
ws. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 
Uchwała Nr XXVI/205/20 z dnia 11.02.2021 roku
ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego
Uchwała Nr XXVI/204/20 z dnia 11.02.2021 roku
ws. przyjęcia przez Gminę Jadów do realizacji w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Jadów
Uchwała Nr XXVI/203/20 z dnia 11.02.2021 roku
ws. zmiany Uchwały nr XXIV/178/20 Rady Gminy Jadów z dnia
25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Uchwała Nr XXVI/202/20 z dnia 11.02.2021 roku
ws. zmiany uchwały Nr XXIV/180/20 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
Uchwała Nr XXVI/201/20 z dnia 11.02.2021 roku
ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów
na rok 2021
Uchwała Nr XXV/200/20 z dnia 29.12.2020 roku
ws. uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2021
Uchwała Nr XXV/199/20 z dnia 29.12.2020 roku
ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2021-2024
Uchwała Nr XXV/198/20 z dnia 29.12.2020 roku
ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2020
Uchwała Nr XXV/197/20 z dnia 29.12.2020 roku
ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2020-2023
Uchwała Nr XXV/196/20 z dnia 29.12.2020 roku
ws. powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Społecznych Rady Gminy Jadów
Uchwała Nr XXV/195/20 z dnia 29.12.2020 roku
ws. odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Społecznych Rady Gminy Jadów
Uchwała Nr XXV/194/20 z dnia 29.12.2020 roku
ws. przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia niezwłocznych działań zapewniających utrzymanie płynności finansowej, w szczególności w zakresie finansowania oświaty
Uchwała Nr XXV/193/20 z dnia 29.12.2020 roku
ws. zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Jadów
Uchwała Nr XXV/192/20 z dnia 29.12.2020 roku
ws. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XXV/191/20 z dnia 29.12.2020 roku
ws. wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości stanowiącej mienie gminne
Uchwała Nr XXV/190/20 z dnia 29.12.2020 roku
ws. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Jadów
Uchwała Nr XXV/189/20 z dnia 29.12.2020 roku
ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Uchwała Nr XXV/188/20 z dnia 29.12.2020 roku
ws. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jadów na lata 2021-2025
Uchwała Nr XXV/187/20 z dnia 29.12.2020 roku
ws. zmiany uchwały NR XXVI/194/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Uchwała Nr XXV/186/20 z dnia 29.12.2020 roku
ws. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jadów za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym
Uchwała Nr XXIV/185/20 z dnia 25.11.2020 roku
ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych
Uchwała Nr XXIV/184/20 z dnia 25.11.2020 roku
ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2020-2023
Uchwała Nr XXIV/183/20 z dnia 25.11.2020 roku
ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2020
Uchwała Nr XXIV/182/20 z dnia 25.11.2020 roku
ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jadów na rok podatkowy 2021
Uchwała Nr XXIV/181/20 z dnia 25.11.2020 roku
ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXIV/180/20 z dnia 25.11.2020 roku
ws. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
Uchwała Nr XXIV/179/20 z dnia 25.11.2020 roku
ws. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Uchwała Nr XXIV/178/20 z dnia 25.11.2020 roku
ws. uchwalenia programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Uchwała Nr XXIII/177/20 z dnia 30.09.2020 roku
ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2020
Uchwała Nr XXIII/176/20 z dnia 30.09.2020 roku
ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2020-2023
Uchwała Nr XXIII/175/20 z dnia 30.09.2020 roku
ws. przyjęcia grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Jadów” w ramach projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych” POWR.02.14.00-00-1001/19
Uchwała Nr XXIII/174/20 z dnia 30.09.2020 roku
ws. nadania nazwy ulicy w miejscowości Szewnica
Uchwała Nr XXIII/173/20 z dnia 30.09.2020 roku
ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
Uchwała Nr XXIII/172/20 z dnia 30.09.2020 roku
ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr XXIII/171/20 z dnia 30.09.2020 roku
ws. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jadów
Uchwała Nr XXII/170/20 z dnia 26.08.2020 roku
ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2020
Uchwała Nr XXII/169/20 z dnia 26.08.2020 roku
ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2020-2023
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/168/20 Rady Gminy Jadów z dnia 26.08.2020 r. 
Uchwała Nr XXII/168/20 z dnia 26.08.2020 roku
ws. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XXII/167/20 z dnia 26.08.2020 roku
ws. zmiany uchwały Nr XV/104/2019 Rady Gminy Jadów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
Uchwała Nr XXII/166/20 z dnia 26.08.2020 roku
ws. zajęcia stanowiska przez Radę Gminy Jadów
Uchwała Nr XXII/165/20 z dnia 26.08.2020 roku
ws. zmiany uchwały Nr XXI/151/20 Rady Gminy Jadów z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jadowie
Uchwała Nr XXII/164/20 z dnia 26.08.2020 roku
ws. zmiany uchwały Nr XX/146/2020 Rady Gminy Jadów z dnia
17 czerwca 2020 r w sprawie założenia Technikum o profilu
hotelarsko - gastronomicznym w Jadowie
Uchwała Nr XXII/163/20 z dnia 26.08.2020 roku
ws. zmiany uchwały Nr XX/145/2020 Rady Gminy Jadów z dnia
17 czerwca 2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia w Jadowie
Uchwała Nr XXI/162/20 z dnia 22.07.2020 roku
ws. udzielenia Wójtowi Gminy Jadów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jadów za 2019 rok
Uchwała Nr XXI/161/20 z dnia 22.07.2020 roku
ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Jadów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr XXI/160/20 z dnia 22 lipca 2020 roku                             ws. udzielenia Wójtowi Gminy Jadów wotum zaufania

Uchwała Nr XXI/159/20 z dnia 22.07.2020 roku
ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2020
Uchwała Nr XXI/158/20 z dnia 22.07.2020 roku
ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2020-2023
Uchwała Nr XXI/157/20 z dnia 22.07.2020 roku
ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Jadów za rok 2019
Uchwała Nr XXI/156/20 z dnia 22.07.2020 roku
ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie za rok 2019
Uchwała Nr XXI/155/20 z dnia 22.07.2020 roku
ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr XXI/154/20 z dnia 22.07.2020 roku
ws. ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wysokości stawki opłaty za worek o określonej pojemności
Uchwała Nr XXI/153/20 z dnia 22.07.2020 roku
ws. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jadów
Uchwała Nr XXI/152/20 z dnia 22.07.2020 roku
ws. zmiany uchwały Nr XX/148/20 Rady Gminy Jadów z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntów oraz odstąpienia od trybu przetargowego
Uchwała Nr XXI/151/20 z dnia 22.07.2020 roku
ws. utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jadowie 
Uchwała Nr XX/150/20 z dnia 17.06.2020 roku
ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2020
Uchwała Nr XX/149/20 z dnia 17.06.2020 roku
ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2020-2023
Uchwała Nr XX/148/20 z dnia 17.06.2020 roku
ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntów oraz odstąpienie od trybu przetargowego
Uchwała Nr XX/147/20 z dnia 17.06.2020 roku
ws. określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Jadów na rok szkolny 2020/2021
Uchwała Nr XX/146/20 z dnia 17.06.2020 roku
ws. założenia Technikum o profilu hotelarsko-gastronomicznym w Jadowie
Uchwała Nr XX/145/20 z dnia 17.06.2020 roku
ws. założenia Branżowej Szkoły I stopnia w Jadowie
Uchwała Nr XIX/144/20 z dnia 20.05.2020 roku
ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2020
Uchwała Nr XIX/143/20 z dnia 20.05.2020 roku
ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2020-2023
Uchwała Nr XIX/142/20 z dnia 20.05.2020 roku
ws. przystąpienia Gminy Jadów do Stowarzyszenia "Metropolia Warszawa"
Załącznik do Uchwały Nr XIX/141/20 z dnia 20.05.2020 roku
ws.przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Jadów  
Uchwała Nr XIX/141/20 z dnia 20.05.2020 roku
ws.przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Jadów 
Uchwała Nr XIX/140/20 z dnia 20.05.2020 roku
ws.zmiany uchwały Nr XV/104/2019 Rady Gminy Jadów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
Uchwała Nr XIX/139/20 z dnia 20.05.2020 roku

ws. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów na 2020 r.

Uchwała Nr XIX/138/20 z dnia 20.05.2020 roku

ws. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jadów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 r.

Uchwała Nr XIX/137/20 z dnia 20.05.2020 roku

ws. zmiany uchwały Nr XXXVII/270/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Jadowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Jadowie

Uchwała Nr XVIII/136/20 z dnia 25.02.2020 roku

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2020

Uchwała Nr XVIII/135/20 z dnia 25.02.2020 roku

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2020-2023

Uchwała Nr XVIII/134/20 z dnia 25.02.2020r.

ws. przyjęcia destruktu asfaltowego i drzewa od Zarządu Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr XVIII/133/20 z dnia 25.02.2020r.

ws. uwzględnienia w części skargi z dnia 5 lutego 2020r. (data wpływu do Urzędu: 10 lutego 2020r.) wniesionej przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga w Warszawie Wydział VI Sądowy na uchwałę Nr XI/66/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 7 października 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XVIII/132/20 z dnia 25.02.2020r.

ws. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XVIII/131/2020 z dnia 25.02.2020r.

ws. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr XVIII/130/20 z dnia 25.02.2020r.

ws. likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Jadowie

Uchwała Nr XVIII/129/20 z dnia 25.02.2020r.

ws. wyrażenia zgody na przyjęcie zadania publicznego w zakresie utworzenia Szkoły Branżowej I stopnia oraz Technikum w Jadowie

Uchwała Nr XVII/128/2020 z dnia 29.01.2020r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2020

Uchwała Nr XVII/127/2020 z dnia 29.01.2020r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2020-2023

Uchwała Nr XVII/126/2020 z dnia 29.01.2020r.

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XVII/125/2020 z dnia 29.01.2020r.

ws. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Jadowie

Uchwała Nr XVII/124/2020 z dnia 29.01.2020r.

ws. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadowie

Uchwała Nr XVII/123/2020 z dnia 29.01.2020r.

ws. zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Ładu Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr XVII/122/2020 z dnia 29.01.2020r.

ws. zmiany uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizyczne, Zdrowia, Spraw Społecznych Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr XVI/121/2020 z dnia 08.01.2020r.

ws. ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr XVI/120/2020 z dnia 08.01.2020r.

ws. ustalenia wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr XVI/119/2020 z dnia 08.01.2020r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2020

Uchwała Nr XVI/118/2020 z dnia 08.01.2020r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2020-2023

Uchwała Nr XVI/117/2020 z dnia 08.01.2020r.

ws. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/117/2020 z dnia 08.01.2020r.
Uchwała Nr XVI/116/2020 z dnia 08.01.2020r.

ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów na rok 2020

Uchwała Nr XV/115/2019 z dnia 23.12.2019r.

ws. uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020

Uchwała Nr XV/114/2019 z dnia 23.12.2019r.

ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2020-2023

Uchwała Nr XV/113/2019 z dnia 18.12.2019r.

ws. przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Jadów oraz potrzeby zmian legislacyjnych dotyczących gospodarki odpadami

Uchwała Nr XV/112/2019 z dnia 18.12.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Uchwała Nr XV/111/2019 z dnia 18.12.2019r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Uchwała Nr XV/110/2019 z dnia 18.12.2019r.

ws. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XV/109/2019 z dnia 18.12.2019r.

ws. ustalenia wysokości rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr XV/108/2019 z dnia 18.12.2019r.

ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XV/107/2019 z dnia 18.12.2019r.

ws. ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr XV/106/2019 z dnia 18.12.2019r.

ws. zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XV/105/2019 z dnia 18.12.2019r.

ws. zmiany uchwały Nr VII/52/19 Rady Gminy Jadów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów na 2019 r.

Uchwała Nr XV/104/2019 z dnia 18.12.2019r.

ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Uchwała Nr XV/103/2019 z dnia 18.12.2019r.

ws. zmiany uchwały Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała Nr XV/102/2019 z dnia 18.12.2019r.

ws. określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Jadów na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr XV/101/2019 z dnia 18.12.2019r.

ws. uchwalenia programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Uchwała Nr XIV/100/2019 z dnia 20.11.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Uchwała Nr XIV/99/2019 z dnia 20.11.2019r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Uchwała Nr XIV/98/2019 z dnia 20.11.2019r.

ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jadów na rok podatkowy 2020

Uchwała Nr XIV/97/2019 z dnia 20.11.2019r.

ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIV/96/2019 z dnia 20.11.2019r.

ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych

Uchwała Nr XIII/95/2019 z dnia 09.10.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Uchwała Nr XIII/94/2019 z dnia 09.10.2019r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2020

Uchwała Nr XIII/93/2019 z dnia 09.10.2019r.

ws. rozpatrzenia petycji "SZULC-EFEKT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie: zaplanowania postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa, a co za tym idzie zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw typu skroplony gaz ziemny, etc.

Uchwała Nr XIII/92/2019 z dnia 09.10.2019r.

ws. rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Jadów

Uchwała Nr XIII/91/2019 z dnia 09.10.2019r.

ws. zmiany uchwały Nr XXIV/148/09 Rady Gminy Jadów z dnia 24 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów zmienionej uchwałą Nr XXVI/188/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/148/09 Rady Gminy Jadów z dnia 24 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów

Uchwała Nr XII/90/2019 z dnia 19.08.2019r.

ws. stanowiska Rady Gminy Jadów odnośnie lokalizacji planowanej linii elektroenergetycznej 2x400kV Ostrołęka-Stanisławów

Uchwała Nr XII/89/2019 z dnia 19.08.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2019

Wyjaśnienie do uchwały Nr XII/89/19
Uchwała Nr XII/88/2019 z dnia 19.08.2019r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Uchwała Nr XII/87/2019 z dnia 19.08.2019r.

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XII/86/2019 z dnia 19.08.2019r.

ws. uwzględnienia skargi z dnia 25 lipca 2019r. (data wpływu do Urzędu: 29 lipca 2019r.) wniesionej przez Wojewodę Mzowieckiego na uchwałę Nr XII/123/2004 Rady Gminy Jadów z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jadów

Uchwała Nr XII/85/2019 z dnia 19.08.2019r.

ws. rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Jadów

Uchwała Nr XII/84/2019 z dnia 19.08.2019r.

ws. rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Jadów

Uchwała Nr XI/83/2019 z dnia 31.07.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Wyjaśnienie do uchwały Nr XI/83/19 z dnia 31.07.2019r.
Uchwała Nr XI/82/2019 z dnia 31.07.2019r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Uchwała Nr XI/81/2019 z dnia 31.07.2019r.

ws. zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XI/80/2019 z dnia 31.07.2019r.

ws. ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr XI/79/2019 z dnia 31.07.2019r.

ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr X/78/2019 z dnia 26.06.2019r.

ws. udzielenia Wójtowi Gminy Jadów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jadów za 2018 rok

Uchwała Nr X/77/2019 z dnia 26.06.2019r.

ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Jadów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr X/76/2019 z dnia 26.06.2019r.

ws. udzielenia Wójtowi Gminy Jadów wotum zaufania

załącznik do Uchwały Nr X/76/2019 z dnia 26.06.2019r.-

Raport o stanie Gminy

Załącznik do Raportu o stanie Gminy
Uchwała Nr X/75/2019 z dnia 26.06.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Uchwała Nr X/74/2019 z dnia 26.06.2019r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów  na lata 2019-2022

Uchwała Nr X/73/2019 z dnia 26.06.2019r.

ws. zmiany uchwały Rady Gminy Jadów Nr III/19/2018 z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Uchwała Nr X/72/2019 z dnia 26.06.2019r.

ws. powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Uchwała Nr X/71/2019 z dnia 26.06.2019r.

ws. wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 254 położonej w miejscowości Myszadła oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr X/70/2019 z dnia 26.06.2019r.

ws. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów

Uchwała Nr X/69/2019 z dnia 26.06.2019r.

ws. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów

Uchwała Nr IX/68/2019 z dnia 29.05.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Uchwała Nr IX/67/2019 z dnia 29.05.2019r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Uchwała Nr IX/66/2019 z dnia 29.05.2019r.

ws. zmiany uchwały Nr IV/30/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr IX/65/2019 z dnia 29.05.2019r.

ws. zmiany uchwały Nr IV/28/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr IX/64/2019 z dnia 29.05.2019r.

ws. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Jadów

Uchwała Nr IX/63/2019 z dnia 29.05.2019r.

ws. zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Strachów

Uchwała Nr IX/62/2019 z dnia 29.05.2019r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Jadów  za rok 2018

Uchwała Nr IX/61/2019 z dnia 29.05.2019r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie za rok 2018

Uchwała Nr VIII/60/2019 z dnia 17.04.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Uchwała Nr VIII/59/2019 z dnia 17.04.2019r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Uchwała Nr VIII/58/2019 z dnia 17.04.2019r.

ws. wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Jadów, ul. 11-go Listopada 9A oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr VII/57/2019 z dnia 27.03.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Uchwała Nr VII/56/2019 z dnia 27.03.2019r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Uchwała Nr VII/55/2019 z dnia 27.03.2019r.

ws. wyrażenia zgody na przyjęcie zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jadów

Uchwała Nr VII/54/2019 z dnia 27.03.2019r.

ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jadów obejmującego obszary położone w obrębach ewidencyjnych; Adampol, Borki, Borzymy, Dębe, Iły, Kukawki, Letnisko Nowy Jadów, Myszadła, Podbale, Sitne, Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, Urle, Wólka Sulejowska, Zawiszyn

Uchwała Nr VII/53/2019 z dnia 27.03.2019r.

ws. wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr 387/2 położonej w miejscowości Jadów oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr VII/52/2019 z dnia 27.03.2019r.

ws. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów na 2019r.

Uchwała Nr VII/51/2019 z dnia 27.03.2019r.

ws. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr VII/50/2019 z dnia 27.03.2019r.

ws. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jadów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.

Uchwała Nr VII/49/2019 z dnia 27.03.2019r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr VII/48/2019 z dnia 27.03.2019r.

ws. powołania, ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr VII/47/2019 z dnia 27.03.2019r.

ws. wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Uchwała Nr VI/46/2019 z dnia 20.02.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Uchwała Nr VI/45/2019 z dnia 20.02.2019r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Załącznik do Uchwały Nr VI/44/2019 z dnia 20.02.2019r.

ws. uchwalenia Statutu Gminy Jadów

Uchwała Nr VI/44/2019 z dnia 20.02.2019r.

ws. uchwalenia Statutu Gminy Jadów

Uchwała Nr VI/43/2019 z dnia 20.02.2019r.

ws. wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w budynku OSP w Wólce Sulejowskiej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr VI/42/2019 z dnia 20.02.2019r.

ws. określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr VI/41/2019 z dnia 20.02.2019r.

ws. uwzględnienia skargi z dnia 22 stycznia 2019r.(data wpływu do Urzędu: 24 stycznia 2019r.) wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Wołominie na Uchwałę Nr IV/35/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr V/40/2019 z dnia 23.01.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Uchwała Nr V/39/2019 z dnia 23.01.2019r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Uchwała Nr V/38/2019 z dnia 23.01.2019r.

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr V/37/2019 z dnia 23.01.2019r.

ws.  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr V/36/2019 z dnia 23.01.2019r.

ws. w sprawie uwzględnienia skargi z dnia 21 grudnia 2018r. (data wpływu do Urzędu: 2 stycznia 2019r.) wniesionej przez Wojewodę Mazowieckiego na uchwałę Nr XII/123/2004 Rady Gminy Jadów z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jadów

Uchwała Nr V/35/2019 z dnia 23.01.2019r.

ws. zmiany uchwały Nr II/12/10 Rady Gminy Jadów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Uchwała Nr V/34/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.

ws. zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jadów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Uchwała Nr IV/33/2019 z dnia 29.01.2019r.

ws. uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jadów na lata 2019-2024

Uchwała Nr IV/32/2018 z dnia 28.12.2018r.

ws. uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019

Uchwała Nr IV/31/2018 z dnia 28.12.2018r.

ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Uchwała Nr IV/30/2018 z dnia 28.12.2018r.

ws. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata  2019-2023

Uchwała Nr IV/29/2018 z dnia 28.12.2018r.

ws. zmiany Uchwały  Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała Nr IV/28/2018 z dnia 28.12.2018r.

ws. podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr IV/27/2018 z dnia 28.12.2018r.

ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów na rok 2019

Uchwała Nr III/26/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2018-2021

Uchwała Nr III/24/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr III/23/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr III/22/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr III/21/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. ustalenia wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr III/20/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jadów na lata 2019-2021

Uchwała Nr III/19/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Uchwała Nr III/18/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. zmiany Uchwały Rady Gminy Jadów Nr XXXVIII/276/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Uchwała Nr III/17/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Nowy Jadów

Uchwała Nr III/16/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. zmiany uchwałyy NR XXXII/235/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądały i Dzierżanów"

Uchwała Nr III/15/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. uchylenia Uchwały Nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie

Uchwała Nr III/14/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. uchwalenia programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jadów

Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania doraźnej Komisji statutowej

Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Społecznych Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Społecznych Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństtwa i Porządku Publicznego, Ładu Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr II/7/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Bezpieczeństtwa i Porządku Publicznego, Ładu Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr II/5/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr II/4/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr II/3/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania i ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji rewizyjnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 21.11.2018r.

ws. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 21.11.2018r.

ws. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy JadówOpublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 25.02.2021
Podpisał: Lidia Tabor
Dokument z dnia: 07.12.2018
Dokument oglądany razy: 3 176