RSS
A A A

rok 2020

Zarządzenie Nr 74/2020 z dnia 31.12.2020 r.
ws. przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Zarządzenie Nr 73/2020 z dnia 23.12.2020 r.
ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów 
Zarządzenie Nr 72/2020 z dnia 23.12.2020 r.
ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zmiany "Programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"
Zarządzenie Nr 71/2020 z dnia 18.12.2020 r.
ws. zmian w budżecie gminy Jadów na 2020 rok
Zarządzenie Nr 70/2020 z dnia 17.12.2020 r.
ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szewnica ul. Kwiatowa 
Zarządzenie Nr 69/2020 z dnia 14.12.2020 r.
ws. organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) na terenie Gminy Jadów
Zarządzenie Nr 68/2020 z dnia 07.12.2020 r.
ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
Zarządzenie Nr 67/2020 z dnia 30.11.2020 r.
ws. wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2020 r. 
Zarządzenie Nr 66/2020 z dnia 19.11.2020 r.
ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów
Zarządzenie Nr 65/2020 z dnia 19.11.2020 r.
ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Zarządzenie Nr 64/2020 z dnia 18.11.2020 r.
ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2020
Zarządzenie Nr 63/2020 z dnia 13.11.2020 r.
ws. projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024
Zarządzenie Nr 62/2020 z dnia 02.11.2020 r.
ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2020
Zarządzenie Nr 61/2020 z dnia 02.11.2020 r.
ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku
Zarządzenie Nr 60/2020 z dnia 21.10.2020 r.
ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2020
Zarządzenie Nr 59/2020 z dnia 21.10.2020 r.
ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu sporządzenia "Programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"
Zarządzenie Nr 58/2020 z dnia 19.10.2020 r.
ws. ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Jadów
Zarządzenie Nr 57/2020 z dnia 01.10.2020 r.
ws. wyznaczenia Koordynatora przedsięwzięcia pod nazwą: Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Jadów w ramach projektu "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji:nowe oblicze edukacji dla dorosłych" POWR.02.14.00-00-1001/19
Zarządzenie Nr 56/2020 z dnia 30.09.2020 r.
ws. wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
Zarządzenie Nr 55/2020 z dnia 29.09.2020 r.
ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 498 Myszadła-Podłęże
Zarządzenie Nr 54/2020 z dnia 23.09.2020 r.
ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów
Zarządzenie Nr 53/2020 z dnia 11.09.2020 r.
ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Szewnicy
Zarządzenie Nr 52/2020 z dnia 10.09.2020 r.
ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: Renowacja boiska szkolnego w miejscowości Szewnica wraz z wykonaniem nawodnienia i podłączenia do sieci wodociągowej
Zarządzenie Nr 51/2020 z dnia 10.09.2020 r.
ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: Budowa drogi gminnej ulicy Mroza w miejscowości Borzymy
Zarządzenie Nr 50/2020 z dnia 02.09.2020 r.
ws. wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Jadów 
Zarządzenie Nr 49/2020 z dnia 28.08.2020 r.
ws. odwołania ze stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Jadowie 
Zarządzenie Nr 48/2020 z dnia 27.08.2020 r.
ws. informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku
Zarządzenie Nr 47/2020 z dnia 27.08.2020 r.
ws. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej 
Zarządzenie Nr 46/2020 z dnia 27.08.2020 r.
ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: Przebudowa części pomieszczeń budynku ZSP w Urlach na pomieszczenia kuchenne
Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 26.08.2020 r.
ws. podania do publicznej wiadomości wykazu części gruntów przeznaczonych do dzierżawy 
Zarządzenie Nr 44/2020 z dnia 25.08.2020 r.
ws. powołania Komisji ds. przejęcia i przekazania majątku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej Nr 1 w Jadowie  
Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 25.08.2020 r.
ws. przejęcia należności i zobowiązań po zlikwidowanej Szkole Podstawowej Nr 1 w Jadowie  
Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 25.08.2020 r.
ws. wskazania jednostki w której będzie naliczany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na każdego emeryta lub rencistę zlikwidowanej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jadowie 
Zarządzenie Nr 41/2020 z dnia 19.08.2020 r.
ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów 
Zarządzenie Nr 40/2020 z dnia 18.08.2020 r.
ws. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jadowie 
Zarządzenie Nr 39/2020 z dnia 10.08.2020 r.
ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanych inwestycji: Remont drogi gminnej Myszadła-Podłęże (odcinek II) oraz Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Jadów
Zarządzenie Nr 38/2020 z dnia 21.07.2020 r.
ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: Rozbudowa ulicy Nielubowicza w miejscowości Borzymy 
Zarządzenie Nr 37/2020 z dnia 16.07.2020 r.
ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów 
Zarządzenie Nr 36/2020 z dnia 10.07.2020 r.
ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2020
Zarządzenie Nr 35/2020 z dnia 10.07.2020 r.
ws. powierzenia zadania przeprowadzenia postępowania rektutacyjnego do Branżowej Szkoły I stopnia w Jadowie i Technikum o profilu hotelarsko-gastronomicznym w Jadowie
Zarządzenie Nr 34/2020 z dnia 7.07.2020 r.
ws. podania do publicznej wiadomości wykazu części gruntów przeznaczonych do dzierżawy
Zarządzenie Nr 33/2020 z dnia 25.06.2020 r.
ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2020
Zarządzenie Nr 32/2020 z dnia 25.06.2020 r.
ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2020-2023
Zarządzenie Nr 31/2020 z dnia 24.06.2020 r.
ws. czasowej zmiany godzin pracy Urzędu Gminy Jadów
Zarządzenie Nr 30/2020 z dnia 10.06.2020 r.
ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów
Zarządzenie Nr 29/2020 z dnia 29.05.2020 r.
ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku
Zarządzenie Nr 28/2020 z dnia 21.05.2020 r.
ws. wykonania uchwały Rady Gminy Jadów w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Jadowie
Zarządzenie Nr 27/2020 z dnia 18.05.2020 r.
ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ulicy Cichej w miejscowości Sitne
Zarządzenie Nr 26/2020 z dnia 18.05.2020 r.
ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w miejscowości Urle
Zarządzenie Nr 25/2020 z dnia 13.05.2020 r.
ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów
Zarządzenie Nr 24/2020 z dnia 28.04.2020 r.
ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2020
Zarządzenie Nr 23/2020 z dnia 28.04.2020 r.

ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 17.04.2020 r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 21/2020 z dnia 17.04.2020 r.

ws. przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jadowie

Zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 06.04.2020 r.

ws. zmian w budżecie gminy Jadów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 19/2020 z dnia 26.03.2020 r.

ws. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Jadów

Zarządzenie Nr 18/2020 z dnia 26.03.2020 r.

ws. zasad wykonywania przez pracowników Urzędu Gminy Jadów pracy zdalnej

Zarządzenie Nr 17/2020 z dnia 25.03.2020 r.

ws. sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2019 rok

Zarządzenie Nr 16/2020 z dnia 25.03.2020 r.

ws. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 20.03.2020 r.

ws. zmian w budżecie gminy Jadów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 14/2020 z dnia 5.03.2020 r.

ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Zarządzenie Nr 13/2020 z dnia 4.03.2020 r.

ws. powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach na rok 2020

Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 26.02.2020 r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI W RAMACH ZADANIA BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. MROZA W MIEJSCOWOŚCI BORZYMY, GM JADÓW

Zarządzenie Nr 11/2020 z dnia 21.02.2020 r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 10/2020 z dnia 30.01.2020r.

ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 9/2020 z dnia 30.01.2020 r.

ws. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych

Zarządzenie Nr 8/2020 z dnia 27.01.2020 r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 16.01.2020 r.

ws. przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jadowie

Zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 10.01.2020 r.

ws. wysokości opłat za korzystanie z samorządowych obiektów sportowych

Zarządzenie Nr 5/2020 z dnia 10.01.2020 r.

ws. powołania Komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej z zasobu Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 8.01.2020 r.

ws. ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Jadów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 8.01.2020 r.

ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 8.01.2020 r.

ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Zarządzenie Nr 1/2020 z dnia 3.01.2020 r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy JadówOpublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 04.01.2021
Podpisał: Lidia Tabor
Dokument z dnia: 03.01.2020
Dokument oglądany razy: 1 912