RSS
A A A

Gospodarka gruntami

Referent ds. gospodarki gruntami

Sylwia Stryjek

I piętro, pokój nr 20

tel: 25 785 44 14

e-mail: sylwia.stryjek@jadow.az.pl

Zadania na stanowisku obejmują sprawy regulowane następującymi przepisami prawa:

 1. O gospodarce nieruchomościami
 2. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 3. Kodeks Cywilny w zakresie możliwości oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym oraz możliwości rozwiązania umowy o oddanie gruntu należącego do Gminy Jadów w użytkowanie wieczyste przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności, jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń.
 4. Kodeks postępowania cywilnego w zakresie współpracy z komornikami sądowymi w zakresie opisu i oszacowania nieruchomości oraz wywieszanie obwieszczeń urzędowych oraz ich zwrot właściwym organom.
 5. O urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.
 6. O ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 7. O gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
 8. O zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
 9. O przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 10. O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 11. O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 12. Inne zadania realizowane przez stanowisko:
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zawierania umów notarialnych.
 • komunalizacja gruntów oraz przejmowanie gruntów od Skarbu Państwa z wzajemnością na własność, w wieczyste użytkowanie i użytkowanie.
 • prowadzenie obsługi komisji inwentaryzacyjnej.
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS-u, dotyczących gminnego zasobu nieruchomości oraz obrotu gruntami komunalnymi.
 • sporządzanie sprawozdań dla Ministra Skarbu w zakresie przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszeniem pomników.
 • współpraca ze Starostą odnośnie wyodrębniania własności lokali mieszkalnych.
 • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i rozliczaniem umów dzierżawy za stawianie reklam na gruntach komunalnych.
 • prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gruntów rolnych.DO POBRANIA:

Podział nieruchomości - wydanie opinii (postanowienia)

1. Karta usług.doc

2. Podanie o wydanie postanowienia.doc

Podział nieruchomości - wydanie decyzji

1. Karta usług.doc

2. Podanie o wydanie decyzji.doc

Nadanie numeru porządkowego

1. Karta usług.doc

2. Wniosek o nadanie numeru porządkowego.doc

Przekształćenie prawa użytkowania wieczystego

1. Karta usług.doc

2. Informacja.doc

3. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania.docOpublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 05.11.2020
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 27.05.2011
Dokument oglądany razy: 9 687