RSS
A A A

rok 2018

Zarządzenie Nr 92/2018 z dnia 31.12.2018r.

ws. ustalenia ustalenia dokumentacji i przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy  w Jadowie

Zarządzenie Nr 91/2018 z dnia 31.12.2018r.

ws. ustalenia Regulaminu pracy pracowników Urzędu Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 90/2018 z dnia 31.12.2018r.

ws. przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 89/2018 z dnia 31.12.2018r.

ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2018-2021

Zarządzenie Nr 88/2018 z dnia 28.12.2018r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 87/2018 z dnia 21.12.2018r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 86/2018 z dnia 21.12.2018r.

ws. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie

Zarządzenie Nr 85/2018 z dnia 20.12.2018r.

ws. zmian w budżecie Gminy  na rok 2018

Zarządzenie Nr 84/2018 z dnia 18.12.2018r.

ws. zmian w budżecie gminy Jadów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 83/2018 z dnia 18.12.2018r.

ws. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 82/2018 z dnia 14.12.2018r.

ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej

Zarządzenie Nr 81/2018 z dnia 10.12.2018r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 80/2018 z dnia 07.12.2018r.

ws. określenia zasad użyczenia radnym Rady Gminy Jadów tabletów do użytku służbowego

Zarządzenie Nr 79/2018 z dnia 30.11.2018r.

ws. ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 78/1/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. zmiany Zarządzenia Nr 33/2011 Wójta Gminy Jadów z dnia
10 czerwa 2011r.  w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 78/2018 z dnia 26.11.2018r.

ws. przygotownia projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 77/2018 z dnia 26.11.2018r.

ws. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 76/2018 z dnia 22.11.2018r.

ws.powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 75/2018 z dnia 22.11.2018r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 74/2018 z dnia 22.11.2018r.

ws. zmian w budżecie gminy Jadów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 73/2018 z dnia 21.11.2018r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w msc. Myszadła

Zarządzenie Nr 72/2018 z dnia 5.11.2018r.

ws. przeprowadzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 71/2018 z dnia 14.11.2018r.

ws. projektu uchwały budżetowej chwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 70/2018 z dnia 6.11.2018r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 69/2018 z dnia 5.11.2018r.

ws. przygotownia projketów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 68/2018 z dnia 26.10.2018r.

ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu sporządzenia "Programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"

Zarządzenie Nr 67/2018 z dnia 25.10.2018r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 66/2018 z dnia 19.10.2018r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 65/2018 z dnia 12.10.2018r.

ws. zmiany Zarządzenia Nr 33/2011 Wójta Gminy Jadów z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 64/2018 z dnia 12.10.2018r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 63/2018 z dnia 12.10.2018r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji:budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach:Sitne, Urle, Zawiszyn, Starowola, Nowinki

Zarządzenie Nr 62/2018 z dnia 9.10.2018r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji

Zarządzenie Nr 61/2018 z dnia 9.10.2018r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji

Zarządzenie Nr 60/2018 z dnia 5.10.2018r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 59/2018 z dnia 1.10.2018r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 58/2018 z dnia 28.09.2018r. 

ws. wykazu kont dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych

Zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 25.09.2018r.

ws. ustalenia cen za ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 56/2018 z dnia z dnia 19.09.2018r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji

Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 13.09.2018r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji

Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 13.09.2018r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji

Zarządenie Nr 53/2018

ws. przygotowania projektów uchwał na Sesję Rady Gminy

Zarządzenie Nr 52/2018 z dnia 6.09.2018r.

ws. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 51/2018 z dnia 4.09.2018r.

ws. przygotowania projektów uchwał na Sesję Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 31.08.2018r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 49/2018 z dnia 29.08.2018r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 24.08.2018r. 

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 24.08.2018r.

ws. informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 46/2018 z dnia 24.08.2018r.

ws. informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018r.

Zarządzenie Nr 45/2018 z dnia 21.08.2018r. 

ws. założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 44/2018 z dnia 14.08.2018r.

ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans bna stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 43/2018 z dnia 01.08.2018r.

ws. ustalenia maksymalnego wynagorodzenia kieroników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych

Zarządznenie Nr 42/2018 z dnia z dnia 31.07.2018r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 41/2018 z dnia 31.07.2018r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej insestycji: Budowa drogi gminnej Nr 430216W w miejscowości Wężówka

Zarządzenie Nr 40/2018 z dnia 26.07.2018r.

ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018r.

Zarządzenie Nr 39/2018 z dnia 26.07.2018r.

ws. ustalenia zadad klasyfikacji wydatków związanych z realiacją zadań wymagających stosowania specjlanej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jadów

Zarzdzneie Nr 38/2018 z dnia 25.07.2018r.

ws. przygotowania projetków uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 37/2018 z dnia 05.07.2018r.

ws. powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) i określenia zasad jego funkcjonowania

Zarządzenie Nr 36/2018 z dnia 21.06.2018r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 35/2018 z dnia 20.06.2018r.

ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szewnicy

Zarządzenie Nr 34/2018 z dnia 18.06.2018r.

ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Myszadłach

Zarządzenie Nr 33/2018 z dnia 18.06.2018r.

ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jadowie

Zarządzenie Nr 32/2018 z dnia 18.06.2018r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430211W WYGLĄDAŁY - WUJÓWKA

Zarządzenie Nr 31/2018 z dnia 07.06.2018r.

ws. wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 30/2018 z dnia 07.06.2018r.

ws. wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 29/2018 z dnia 07.06.2018r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WUJÓWKA

Zarządzenie Nr 28/2018 z dnia 07.06.2018r.

ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jadowie

Zarządzenie Nr 27/2018 z dnia 07.06.2018r.

ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty i obsługi kasy

Zarządzenie Nr 26/2018 z dnia 24.05.2018r.

ws. przygotowania pojektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 25/2018 z dnia 24.05.2018r.

ws. zmiany Zarządzenia Nr 86/2015 Wójta Gminy Jadów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz opłat rezerwacyjnych na targowisku "Mój Rynek" w Jadowie

Zarządzenie Nr 24/2018 z dnia 18.05.2018r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 430215W Nowy Jadów - Borzymy

Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia 17.05.2018r.

ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szewnicy

Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 16.05.2018r.

ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szewnicy

Zarządzenie Nr 21/2018 z dnia 16.05.2018r.

ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Myszadłach

Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 16.05.2018r.

ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jadowie

Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 07.05.2018r.

ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2018-2021

Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 27.04.2018r.

ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku

Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 27.04.2018r.

ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 25.04.2018r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 28.03.2018r.

ws. sprawozdań w wykonania planów finansowych za 2017 rok

Zarządzenie Nr 14/2018 z dnia 28.03.2018r.

ws. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Załączniki do zarządzenia Nr 14/2018

Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 26.03.2018r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 21.03.2018r.

ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2018-2021

Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 09.03.2018r.

ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 08.03.2018r.

ws. powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach na rok 2018

Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 07.03.2018r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Zarzadzenie Nr 8/2018 z dnia 16.02.2018r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 25.01.2018r.

ws. wprowadzenia w Urzedzie Gminy Jadów systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 25.01.2018r.

ws. powierzenia pełnienia obowiazków Dyrektora Gminnego Osrodka Kultury w Jadowie

Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 23.01.2018r.

ws. ustalenia harmonogramu czynnosci w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych

Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 23.01.2018r.

ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Gminy zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarzadowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 18.01.2018r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 15.01.2018r.

ws. ustalenia układu wykonawczego budżetu gmina Jadów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 10 stycznia 2018r.

ws. zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozowjowych Szkół Podtsawowych z terenu Gminy JadówOpublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 17.06.2020
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 25.01.2018
Dokument oglądany razy: 2 489