RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 22.08.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

kadencja 2018-2023

Uchwała Nr XII/90/2019 z dnia 19.08.2019r.

ws. stanowiska Rady Gminy Jadów odnośnie lokalizacji planowanej linii elektroenergrtycznej 2x400kV Ostrołęka-Stanisławów

Uchwała Nr XII/89/2019 z dnia 19.08.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2019

Uchwała Nr XII/88/2019 z dnia 19.08.2019r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Uchwała Nr XII/87/2019 z dnia 19.08.2019r.

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XII/86/2019 z dnia 19.08.2019r.

ws. uwzględnienia skargi z dnia 25 lipca 2019r. (data wpływu do Urzędu: 29 lipca 2019r.) wniesionej przez Wojewodę Mzowieckiego na uchwałę Nr XII/123/2004 Rady Gminy Jadów z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jadów

Uchwała Nr XII/85/2019 z dnia 19.08.2019r.

ws. rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Jadów

Uchwała Nr XII/84/2019 z dnia 19.08.2019r.

ws. rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Jadów

Uchwała Nr XI/83/2019 z dnia 31.07.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Uchwała Nr XI/82/2019 z dnia 31.07.2019r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Uchwała Nr XI/81/2019 z dnia 31.07.2019r.

ws. zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XI/80/2019 z dnia 31.07.2019r.

ws. ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr XI/79/2019 z dnia 31.07.2019r.

ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr X/78/2019 z dnia 26.06.2019r.

ws. udzielenia Wójtowi Gminy Jadów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jadów za 2018 rok

Uchwała Nr X/77/2019 z dnia 26.06.2019r.

ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Jadów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr X/76/2019 z dnia 26.06.2019r.

ws. udzielenia Wójtowi Gminy Jadów wotum zaufania

Uchwała Nr X/75/2019 z dnia 26.06.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Uchwała Nr X/74/2019 z dnia 26.06.2019r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów  na lata 2019-2022

Uchwała Nr X/73/2019 z dnia 26.06.2019r.

ws. zmiany uchwały Rady Gminy Jadów Nr III/19/2018 z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Uchwała Nr X/72/2019 z dnia 26.06.2019r.

ws. powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Uchwała Nr X/71/2019 z dnia 26.06.2019r.

ws. wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 254 położonej w miejscowości Myszadła oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr X/70/2019 z dnia 26.06.2019r.

ws. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów

Uchwała Nr X/69/2019 z dnia 26.06.2019r.

ws. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów

Uchwała Nr IX/68/2019 z dnia 29.05.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Uchwała Nr IX/67/2019 z dnia 29.05.2019r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Uchwała Nr IX/66/2019 z dnia 29.05.2019r.

ws. zmiany uchwały Nr IV/30/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr IX/65/2019 z dnia 29.05.2019r.

ws. zmiany uchwały Nr IV/28/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr IX/64/2019 z dnia 29.05.2019r.

ws. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Jadów

Uchwała Nr IX/63/2019 z dnia 29.05.2019r.

ws. zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Strachów

Uchwała Nr IX/62/2019 z dnia 29.05.2019r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Jadów  za rok 2018

Uchwała Nr IX/61/2019 z dnia 29.05.2019r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie za rok 2018

Uchwała Nr VIII/60/2019 z dnia 17.04.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Uchwała Nr VIII/59/2019 z dnia 17.04.2019r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Uchwała Nr VIII/58/2019 z dnia 17.04.2019r.

ws. wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Jadów, ul. 11-go Listopada 9A oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr VII/57/2019 z dnia 27.03.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Uchwała Nr VII/56/2019 z dnia 27.03.2019r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Uchwała Nr VII/55/2019 z dnia 27.03.2019r.

ws. wyrażenia zgody na przyjęcie zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jadów

Uchwała Nr VII/54/2019 z dnia 27.03.2019r.

ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jadów obejmującego obszary położone w obrębach ewidencyjnych; Adampol, Borki, Borzymy, Dębe, Iły, Kukawki, Letnisko Nowy Jadów, Myszadła, Podbale, Sitne, Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, Urle, Wólka Sulejowska, Zawiszyn

Uchwała Nr VII/53/2019 z dnia 27.03.2019r.

ws. wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr 387/2 położonej w miejscowości Jadów oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr VII/52/2019 z dnia 27.03.2019r.

ws. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów na 2019r.

Uchwała Nr VII/51/2019 z dnia 27.03.2019r.

ws. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr VII/50/2019 z dnia 27.03.2019r.

ws. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jadów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.

Uchwała Nr VII/49/2019 z dnia 27.03.2019r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr VII/48/2019 z dnia 27.03.2019r.

ws. powołania, ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr VII/47/2019 z dnia 27.03.2019r.

ws. wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Uchwała Nr VI/46/2019 z dnia 20.02.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Uchwała Nr VI/45/2019 z dnia 20.02.2019r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Uchwała Nr VI/44/2019 z dnia 20.02.2019r.

ws. uchwalenia Statutu Gminy Jadów

Uchwała Nr VI/43/2019 z dnia 20.02.2019r.

ws. wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w budynku OSP w Wólce Sulejowskiej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr VI/42/2019 z dnia 20.02.2019r.

ws. określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr VI/41/2019 z dnia 20.02.2019r.

ws. uwzględnienia skargi z dnia 22 stycznia 2019r.(data wpływu do Urzędu: 24 stycznia 2019r.) wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Wołominie na Uchwałę Nr IV/35/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr V/40/2019 z dnia 23.01.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Uchwała Nr V/39/2019 z dnia 23.01.2019r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Uchwała Nr V/38/2019 z dnia 23.01.2019r.

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr V/37/2019 z dnia 23.01.2019r.

ws.  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr V/36/2019 z dnia 23.01.2019r.

ws. w sprawie uwzględnienia skargi z dnia 21 grudnia 2018r. (data wpływu do Urzędu: 2 stycznia 2019r.) wniesionej przez Wojewodę Mazowieckiego na uchwałę Nr XII/123/2004 Rady Gminy Jadów z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jadów

Uchwała Nr V/35/2019 z dnia 23.01.2019r.

ws. zmiany uchwały Nr II/12/10 Rady Gminy Jadów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Uchwała Nr V/34/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.

ws. zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jadów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Uchwała Nr IV/33/2019 z dnia 29.01.2019r.

ws. uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jadów na lata 2019-2024

Uchwała Nr IV/32/2018 z dnia 28.12.2018r.

ws. uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019

Uchwała Nr IV/31/2018 z dnia 28.12.2018r.

ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Uchwała Nr IV/30/2018 z dnia 28.12.2018r.

ws. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata  2019-2023

Uchwała Nr IV/29/2018 z dnia 28.12.2018r.

ws. zmiany Uchwały  Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała Nr IV/28/2018 z dnia 28.12.2018r.

ws. podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr IV/27/2018 z dnia 28.12.2018r.

ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów na rok 2019

Uchwała Nr III/26/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2018-2021

Uchwała Nr III/24/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr III/23/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr III/22/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr III/21/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. ustalenia wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr III/20/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jadów na lata 2019-2021

Uchwała Nr III/19/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Uchwała Nr III/18/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. zmiany Uchwały Rady Gminy Jadów Nr XXXVIII/276/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Uchwała Nr III/17/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Nowy Jadów

Uchwała Nr III/16/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. zmiany uchwałyy NR XXXII/235/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądały i Dzierżanów"

Uchwała Nr III/15/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. uchylenia Uchwały Nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie

Uchwała Nr III/14/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. uchwalenia programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jadów

Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania doraźnej Komisji statutowej

Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Społecznych Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Społecznych Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństtwa i Porządku Publicznego, Ładu Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr II/7/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Bezpieczeństtwa i Porządku Publicznego, Ładu Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr II/5/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr II/4/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr II/3/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania i ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji rewizyjnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 21.11.2018r.

ws. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 21.11.2018r.

ws. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy JadówOpublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 22.08.2019
Podpisał: Lidia Tabor
Dokument z dnia: 07.12.2018
Dokument oglądany razy: 1 286