RSS
A A A

WÓJT GMINY


Wójt Gminy Jadów

Dariusz Stanisław Kokoszka

I piętro, pokój nr 29

tel. 25 675-40-44 wew.06

tel. kom. 668 594 214

e-mail: dariusz.kokoszka@jadow.az.pl

godziny przyjęć interesantów:

środa 8.00-16.00

Zakres zadań i obowiązków wynikający z Regulaminu Organizacyjnego:

1. Wójt kieruje pracą Urzędu, zapewniając warunki prawidłowego i efektywnego jego funkcjonowania.
2. Do wyłącznej kompetencji Wójta należy m.in.:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie;
3) określanie polityki kadrowej i płacowej;
4) zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników oraz ocena kadry kierowniczej Urzędu;
5) zatwierdzanie okresowych ocen pracowników dokonywanych przez kadrę kierowniczą Urzędu;
6) udzielanie upoważnień i pełnomocnictw;
7) projektowanie i realizacja strategii rozwoju Gminy;
8) prowadzenie gospodarki finansowej gminy w tym wykonywanie budżetu;
9) wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesję sprawozdań z ich wykonania;
10) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy oraz gminnego zespołu reagowania kryzysowego;
11) kierowanie wykonywaniem zadań obronnych i zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
12) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przepisami prawa oraz uchwałami Rady.
3. Wójt kieruje Urzędem poprzez wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych oraz przy
pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika.
4.Wójt dokonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa oraz jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.Opublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 21.08.2019
Podpisał: Patryk Pobudkiewicz
Dokument z dnia: 13.05.2011
Dokument oglądany razy: 10 053