RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 31.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

kadencja 2018-2023

Uchwała Nr V/40/2018 z dnia 23.01.2019r.

ws. zmiam w budżecie Gminy na rok 2019

Uchwała Nr V/39/2018 z dnia 23.01.2019r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Uchwała Nr V/38/2018 z dnia 23.01.2019r.

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr V/37/2018 z dnia 23.01.2019r.

ws.  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr V/36/2018 z dnia 23.01.2019r.

ws. w sprawie uwzględnienia skargi z dnia 21 grudnia 2018r. (data wpływu do Urzędu: 2 stycznia 2019r.) wniesionej przez Wojewodę Mazowieckiego na uchwałę Nr XII/123/2004 Rady Gminy Jadów z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jadów

Uchwała Nr V/35/2018 z dnia 23.01.2019r.

ws. zmiany uchwały Nr II/12/10 Rady Gminy Jadów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Uchwała Nr V/34/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.

ws. zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jadów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Uchwała Nr IV/33/2018 z dnia 29.01.2019r.

ws. uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jadów na lata 2019-2024

Uchwała Nr IV/32/2018 z dnia 28.12.2018r.

ws. uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019

Uchwała Nr IV/31/2018 z dnia 28.12.2018r.

ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Uchwała Nr IV/30/2018 z dnia 28.12.2018r.

ws. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata  2019-2023

Uchwała Nr IV/29/2018 z dnia 28.12.2018r.

ws. zmiany Uchwały  Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała Nr IV/28/2018 z dnia 28.12.2018r.

ws. podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr IV/27/2018 z dnia 28.12.2018r.

ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów na rok 2019

Uchwała Nr III/26/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2018-2021

Uchwała Nr III/24/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr III/23/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr III/22/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr III/21/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. ustalenia wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr III/20/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jadów na lata 2019-2021

Uchwała Nr III/19/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Uchwała Nr III/18/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. zmiany Uchwały Rady Gminy Jadów Nr XXXVIII/276/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Uchwała Nr III/17/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Nowy Jadów

Uchwała Nr III/16/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. zmiany uchwałyy NR XXXII/235/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądały i Dzierżanów"

Uchwała Nr III/15/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. uchylenia Uchwały Nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie

Uchwała Nr III/14/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. uchwalenia programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jadów

Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania doraźnej Komisji statutowej

Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Społecznych Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Społecznych Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństtwa i Porządku Publicznego, Ładu Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr II/7/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Bezpieczeństtwa i Porządku Publicznego, Ładu Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr II/5/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr II/4/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr II/3/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania i ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji rewizyjnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 21.11.2018r.

ws. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 21.11.2018r.

ws. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy JadówOpublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 31.01.2019
Podpisał: Lidia Tabor
Dokument z dnia: 07.12.2018
Dokument oglądany razy: 692