RSS
A A A

SKARBNIK

Skarbnik Gminy

Barbara Wójcik

parter, pokój nr 15

tel. 25 785-44-01 wew. 02

e-mail: barbara.wojcik@jadow.az.pl

Zakres  zadań i obowiązków na stanowisku wynikający z Regulaminu Organizacyjnego:

I. Skarbnik jako główny księgowy budżetu sprawuje nadzór nad prawidłową gospodarką finansową Gminy, w tym realizacją budżetu Gminy oraz funkcjonowaniem obsługi finansowo - księgowej Urzędu.

II. Do szczegółowych zadań Skarbnika należy w szczególności:

1. koordynowanie prac i współpraca z Wójtem przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
2. przygotowywanie układu wykonawczego budżetu Gminy;
3. bieżący nadzór nad wykonywaniem budżetu prze jednostki organizacyjne gminy;
4. kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w jednostkach organizacyjnych gminy;
5. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie oraz projektów zarządzeń w tym zakresie;
6. opiniowanie projektów uchwał Rady wywołujących skutki finansowe dla Gminy;
7. dokonywanie okresowych analiz, zapewnianie bieżącej informacji i ocen realizacji budżetu i przedkładanie ich odpowiednim organom Gminy;
8. analiza sytuacji finansowej gminy, monitorowanie płynności środków pieniężnych na rachunkach bankowych gminy, wnioskowanie o lokowanie wolnych środków;
9. przygotowanie materiałów do przetargu na bankową obsługę gminy;
10. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości i gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury;
11. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
12. opracowywanie procedur kontroli finansowej poprzez przygotowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących w szczegółności Gminy;
13. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, instytucjami rozliczającymi budżet państwa i Gminy oraz podmiotami uczestniczącymi w procesie gospodarki finansowej Gminy;
14. koordynowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, poprzez pełnienie funkcji jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów, a w szczególności opracowywanie instrukcji postępowania w przypadkach wskazanych w ustawie;
15. ustalanie procedur kontroli finansowej w zakresie projektów realizowanych z udziałem funduszyz Unii Europejski

III. Wójt powierza Skarbnikowi obowiązki i odpowiedzialność głównego księgowego w zakresie:

1. prowadzenia rachunkowości jednostki;
2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
3. dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4. dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

IV. Skarbnik kieruje Referatem Budżetowo – Finansowym.Opublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 23.01.2019
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 14.05.2011
Dokument oglądany razy: 4 892