RSS
A A A

kadencja 2014 - 2018

Uchwała Nr XLIX/343/2018 z dnia 7.11.2018r.

ws. zmiany w budżecie Gminy na rok 2018

Uchwała Nr XLIX/342/2018 z dnia 7.11.2018r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2018-2021

Uchwała Nr XLIX/341/2018 z dnia 7.11.2018r.

ws. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu

Uchwała NR XLIX/340/2018 z dnia 7.11.2018r.

ws. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jadów w 2019 roku

Uchwała Nr XLVIII/339/2018 z dnia 3.10.2018r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Uchwała Nr XLVIII/338/2018 z dnia 3.10.2018r.

ws.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2018-2021

Uchwała Nr XLVIII/337/2018 z dnia 3.10.2018r.

ws. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jadów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Uchwała Nr XLVIII/336/2018 z dnia 3.10.2018r. 

ws. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w budynku położonym w Jadowie przy ul. Polnej 2, działka nr 386/1 (budynek lecznicy weterynaryjnej) oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr XLVII/335/2018 z dnia 7.09.2018r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Uchwała Nr XLVII/334/2018 z dnia 7.09.2018r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GMiny Jadów na lata 2018-2021

Uchwała Nr XLVII/333/2018 z dnia 7.09.2018r.

ws. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszadłach

Uchwała Nr XLVI/332/2018 z dnia 30.08.2018r.

ws. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jadów za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym

Uchwała Nr XLIV/331/2018 z dnia 25.07.2018r.

ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jadów a Powiatem Wołomińskim w zakresie współdziałania w sprawie realizacji inwestycji dotyczącej budowy pomnika Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera

Uchwała Nr XLIV/330/2018 z dnia 25.07.2018r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Uchwała Nr XLIV/329/2018 z dnia 25.07.2018r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2018-2021

Uchwała Nr XLIV/328/2018 z dnia 25.07.2018r.

ws. zmiany uchwały Nr XLIII/312/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 27 /czerwca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego  z dnia wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów

Uchwała Nr XLIV/327/2018 z dnia 25.07.2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów obejmującego obszary położone na terenie wsi Adampol, Borki, Borzymy, Dębe, Iły, Jadów, Kukawki, Letnisko Nowy Jadów, Myszadła, Nowinki, Nowy Jadów, Oble, Podbale, Podmyszadła, Sitne, Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, Urle, Wójty, Wólka Sulejowska, Wujówka, Wyglądały, Zawiszyn

Uchwała Nr XLIV/326/2018 z dnia 25.07.2018r.

ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Jadów

Uchwała Nr XLIV/325/2018 z dnia 25.07.2018r.

ws. odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym na terenie Gminy Jadów

Uchw.ała Nr XLIV/324/2018 z dnia 25.07.2018r..r.

ws. ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Jadów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr XLIV/323/2018 z dnia 25.07.2018r.

ws.  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XLIII/322/2018 z dnia 27.06.2018r.

ws. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jadów z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr XLIII/321/2018 z dnia 27.06.2018r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jadów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr XLIII/320/2018 z dnia 27.06.2018r.

ws. wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jadów

Uchwała Nr XLIII/319/2018 z dnia 27.06.2018r.

ws. zmiany uchwały Rady Gminy Jadów Nr XXXVIII/276/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Uchwała Nr XLIII/318/2018 z dnia 27.06.2018r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Uchwała Nr XLIII/317/2018 z dnia 27.06.2018r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2018-2021

Uchwała Nr XLIII/316/2018 z dnia 27.06.2018r.

ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów obejmującego obszary położone na terenie obrębów: Starowola, Zawiszyn i Jadów

Uchwała Nr XLIII/315/2018 z dnia 27.06.2018r.

ws. warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu nieruchomości sprzedawanych jako lokale mieszkalne

Uchwała Nr XLIII/314/2018 z dnia 27.06.2018r.

ws. zarządzenia wyborów do organów wykonawczych sołectw i rad sołeckich na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XLIII/313/2018 z dnia 27.06.2018r.

ws. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów

Uchwała Nr XLIII/312/2018 z dnia 27.06.2018r.

ws. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów

Uchwała Nr XLII/311/2018 z dnia 30.05.2018r.

ws. zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2018

Uchwała Nr XLII/310/2018 z dnia 30.05.2018r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2018-2021

Uchwała Nr XLII/309/2018 z dnia 30.05.2018r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Jadów za rok 2017

Uchwała Nr XLII/308/2018 z dnia 30.05.2018r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie za rok 2017

Uchwała Nr XLII/307/2018 z dnia 30.05.2018r.

ws. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu

Uchwała Nr XLII/306/2018 z dnia 30.05.2018r.

ws. zmiany uchwały Nr XIV/97/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-2021

Uchwała Nr XLII/305/2018 z dnia 30.05.2018r.

ws. wyrażenia zgody na wzniesienie w Jadowie pomnika gen. Gustawa
Orlicz-Dreszera

Uchwała Nr XLII/304/2018 z dnia 30.05.2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów obejmującego obszary położone na terenie wsi Adampol, Borki, Borzymy, Dębe, Iły, Jadów, Kukawki, Letnisko Nowy Jadów, Myszadła, Nowinki, Nowy Jadów, Oble, Podbale, Podmyszadła, Sitne, Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, Urle, Wójty, Wólka Sulejowska, Wujówka, Wyglądały, Zawiszyn

Uchwała Nr XLII/303/2018 z dnia 30.05.2018r.

ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jadów a Powiatem Wołomińskim, w zakresie współdziałania w sprawie realizacji zadania pn. "Budowa chodnika na odcinku Jadów - Wójty (od istniejącego chodnika przy ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą powiatową 4347W)"

Uchwała Nr XLII/302/2018 z dnia 30.05.2018r.

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na wkład własny zakupu sprzętu medycznego do projektu "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez doposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w zakresie infrastruktury szpitalnej służącej diagnozowaniu i leczeniu chorób kardiologicznych oraz onkologicznych"

Uchwała Nr XLII/301/2018 z dnia 30.05.2018r.

ws. wyrażenia zgody na przyjęcie zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jadów

Uchwała Nr XLI/300/2018 z dnia 28.03.2018r.

ws. wyrażenia zgody na przekazanie części zadania i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jadów a Gminą Korytnica, w zakresie współdziałania w sprawie realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy drogi działki nr ewidencyjny 658 położonej w miejscowości Myszadła Gmina Jadów

Uchwała Nr XLI/299/2018 z dnia 28.03.2018r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Uchwała Nr XLI/298/2018 z dnia 28.03.2018r.

ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2018-2021

Uchwała Nr XLI/297/2018 z dnia 28.03.2018r.

ws. podziału Gminy Jadów na stałe obwody głosowania

Uchwała Nr XLI/296/2018 z dnia 28.03.2018r.

ws. podziału Gminy Jadów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XLI/295/2018 z dnia 28.03.2018r.

ws.  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XLI/294/2018 z dnia 28.03.2018r.

ws. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr XL/293/2018 z dnia 28.02.2018r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Uchwała Nr XL/292/2018 z dnia 28.02.2018r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2018-2021

Uchwała Nr XL/291/2018 z dnia 28.02.2018r.

ws. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych

Uchwała Nr XXXIX/290/2018 z dnia 24.01.2018r.

ws. zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2018

Uchwała Nr XXXIX/289/2018 z dnia 24.01.2018r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2018-2021

Uchwała Nr XXXIX/288/2018 z dnia 24.01.2018r.

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXXIX/287/2018 z dnia 24.01.2018r.

ws. uchylenia uchwały Nr XX/131/08 Rady Gminy Jadów z dnia 12 listopada 2008r w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

Uchwała Nr XXXIX/286/2018 z dnia 24.01.2018r.

ws. zmiany uchwały nr XXI/136/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 16 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Jadów na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXXIX/285/2018 z dnia 24.01.2018r.

ws. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla bezdomnych

Uchwała Nr XXXIX/284/2018 z dnia 24.01.2018r.

ws. zmiany Uchwały Nr XXVI/194/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania

Uchwała Nr XXXIX/283/2018 z dnia 24.01.2018r.

ws. zmiany uchwały Nr XIV/97/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Uchwała Nr XXXVIII/282/2017 z dnia 28.12.2017r.

ws. uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr XXXVIII/281/2017 z dnia 28.12.2017r.

ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2018-2021

Uchwała Nr XXXVIII/280/2017 z dnia 28.12.2017r.

ws. zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2017

Uchwała Nr XXXVIII/279/2017 z dnia 28.12.2017r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2017-2021

Uchwała Nr XXXVIII/278/2017 z dnia 28.12.2017r.

ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów na rok 2018

Uchwała Nr XXXVIII/277/2017 z dnia 28.12.2017r.

ws. zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie

Uchwała Nr XXXVIII/276/2017 z dnia 28.12.2017r.

ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2018

Uchwała Nr XXXVIII/275/2017 z dnia 28.12.2017r.

ws. wyboru w wyborach uzupelniających na ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Uchwała Nr XXXVII/274/2017 z dnia 29.11.2017r.

ws. zmiany uchwały Rady Gminy Jadów Nr XXV/182/2016 z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Uchwała Nr XXXVII/273/2017 z dnia 29.11.2017r.

ws. zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2017

Uchwała Nr XXXVII/272/2017 z dnia 29.11.2017r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2017-2021

Uchwała Nr XXXVII/271/2017 z dnia 29.11.2017r.

ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum im. Andrzeja Zamoyskiego w Jadowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Jadowie

Uchwała Nr XXXVII/270/2017 z dnia 29.11.2017r.

ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Jadowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Jadowie

Uchwała Nr XXXVII/269/2017 z dnia 29.11.2017r.

ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Urlach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Urlach

Uchwała Nr XXXVII/268/2017 z dnia 29.11.2017r.

ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Szewnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Szewnicy

Uchwała Nr XXXVII/267/2017 z dnia 29.11.2017r.

ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszadłach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Myszadłach

Uchwała Nr XXXVII/266/2017 z dnia 29.11.2017r.

ws. uchwalenia programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Uchwała Nr XXXVII/265/2017 z dnia 29.11.2017r.

ws. przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Nr XXXVII/264/2017 z dnia 29.11.2017r.

ws. wystąpienia Gminy Jadów ze Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich

Uchwała Nr XXXVI/263/2017 z dnia 25.10.2017r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXXVI/262/2017 z dnia 25.10.2017r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2017-2021

Uchwała Nr XXXVI/261/2017 z dnia 25.10.2017r.

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXXVI/260/2017 z dnia 25.10.2017r.

ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXVI/259/2017 z dnia 25.10.2017r.

ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jadów w 2018 roku

Uchwała Nr XXXVI/258/2017 z dnia 25.10.2017r.

ws. powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Uchwała Nr XXXVI/257/2017 z dnia 25.10.2017r.

ws. zmiany uchwały Nr XXVIII/211/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXXV/256/2017 z dnia 20.09.2017r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXXV/255/2017 z dnia 20.09.2017r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2017-2021

Uchwała Nr XXXV/254/2017 z dnia 20.09.2017r.

ws. wspólnej realizacji z Gminą Strachówka i Gminą Łochów projektu pn. „Opracowanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 50”

Uchwała Nr XXXV/253/2017 z dnia 20.09.2017r.

ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Jadów porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej zadania pn. „Opracowanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 50”

Uchwała Nr XXXV/252/2017 z dnia 20.09.2017r.

ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej
mienie gminne

Uchwała Nr XXXV/251/2017 z dnia 20.09.2017r.

ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej
mienie gminne

Uchwała Nr XXXV/250/2017 z dnia 20.09.2017r.

ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów obejmującego obszary położone na terenie wsi Adampol, Borki, Borzymy, Dębe, Iły, Jadów, Kukawki, Letnisko Nowy Jadów, Myszadła, Nowinki, Nowy Jadów, Oble, Podbale, Podmyszadła, Sitne, Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, Urle, Wójty, Wólka Sulejowska, Wujówka, Wyglądały, Zawiszyn

Uchwała Nr XXXIV/249/2017 z dnia 26.07.2017r.

ws.  zmian w budżecie Gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXXIV/248/2017 z dnia 26.07.2017r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2017-2021

Uchwała Nr XXXIV/247/2017 z dnia 26.07.2017r.

ws. nieuwzględnienia skargi z dnia 26 czerwca 2017r. przekazanej
przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (data wpływu do Urzędu: 05 lipca 2017r.) wniesionej przez Inicjatorów Referendum na Uchwałę Rady Gminy Jadów Nr XXXII/234/2017 z dnia 14 czerwca 2017r. odrzucającą wniosek mieszkańców w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego

Uchwała Nr XXXIII/246/2017 z dnia 28.06.2017r.

ws. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jadów z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr XXXIII/245/2017 z dnia 28.06.2017r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jadów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr XXXIII/244/2017 z dnia 28.06.2017r.

ws. zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2017

Uchwała Nr XXXIII/243/2017 z dnia 28.06.2017r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2017-2021

Uchwała Nr XXXIII/242/2017 z dnia 28.06.2017r.

ws. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XXXIII/241/2017 z dnia 28.06.2017r.

ws. ustanowienia służebności przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jadów

Uchwała Nr XXXIII/240/2017 z dnia 28.06.2017r.

ws. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XXXIII/239/2017 z dnia 28.06.2017r.

ws. wyrażenia zgody na wzniesienie w Jadowie pamiątkowego kamienia z okazji 70 rocznicy istnienia Koła Łowieckiego „CYRANKA”

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/239/2017
Uchwała Nr XXXII/238/2017 z dnia 14.06.2017r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXXII/237/2017 z dnia 14.06.2017r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2017-2021

Uchwała Nr XXXII/236/2017 z dnia 14.06.2017r.

ws. zmiany uchwały Rady Gminy Jadów Nr XXV/182/2016 z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Uchwała Nr XXXII/235/2017 z dnia 14.06.2017r.

ws. zaciągniecia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądały i Dzierżanów"

Uchwała Nr XXXII/234/2017 z dnia 14.06.2017r.

ws. odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego

Uchwała Nr XXXI/233/2017 z dnia 22.05.2017r.

ws.zmiany Uchwały X/58/2015 Rady Gminy Jadów z dnia
25 sierpnia 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XXXI/232/2017 z dnia 22.05.2017r.

ws.powołania Przewodniczącego Komisji do sprawdzenia wniosku dotyczącego przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie reformy oświaty

Uchwała Nr XXXI/231/2017 z dnia 22.05.2017r.

ws.powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji
do sprawdzenia wniosku dotyczącego przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie reformy oświaty a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr XXX/230/2017 z dnia 16.05.2017r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXX/229/2017 z dnia 16.05.2017r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2017-2021

Uchwała Nr XXX/228/2017 z dnia 16.05.2017r.

ws. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr XXX/227/2017 z dnia 16.05.2017r.

ws. przyjęcia destruktu asfaltowego od Zarządu Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr XXX/226/2017 z dnia 16.05.2017r.

ws. wyrażenia zgody na przyjęcie zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jadów

Uchwała Nr XXX/225/2017 z dnia 16.05.2017r.

ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntów oraz odstąpienie od trybu prztargowego

Uchwała Nr XXX/224/2017 z dnia 16.05.2017r.

ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Jadów oraz odstąpienie od trybu przetargowego

Uchwała Nr XXX/223/2017 z dnia 16.05.2017r.

ws. przyjęcia stanowiska Rady Gminy Jadów dotyczącego dokonanego podziału Województwa Mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne NUTS-2

Uchwała Nr XXX/222/2017 z dnia 16.05.2017r.

ws. przyjęcia stanowiska Rady Gminy Jadów dotyczącego ewentualnego podziału Powiatu Wołomińskiego

Uchwała Nr XXX/221/2017 z dnia 16.05.2017r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą "PORADNIA REHABILITACYJNA" w Jadowie w likwidacji za rok 2016

Uchwała Nr XXX/220/2017 z dnia 16.05.2017r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Jadów za rok 2016

Uchwała Nr XXX/219/2017 z dnia 16.05.2017r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie za rok 2016

Uchwała Nr XXIX/218/2017 z dnia 11.04.2017r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXIX/217/2017 z dnia 11.04.2017r.

ws. przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Jadów do roku 2023

Program Rewitalizacji Gmina Jadów do roku 2023

Uchwała Nr XXVIII/216/2017 z dnia 28.03.2017

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXVIII/215/2017 z dnia 28.03.2017

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2017-2021

Uchwała Nr XXVIII/214/2017 z dnia 28.03.2017

ws. odwołania Radnej z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr XXVIII/213/2017 z dnia 28.03.2017

ws. zmiany Uchwały Nr II/5/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr XXVIII/212/2017 z dnia 28.03.2017

ws. wskazania uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jadów, miejsca realizacji obowiązku szkolnego

Uchwała Nr XXVIII/211/2017 z dnia 28.03.2017

ws. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXVIII/210/2017 z dnia 28.03.2017

ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi

Uchwała Nr XXVIII/209/2017 z dnia 28.03.2017

ws. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XXVIII/208/2017 z dnia 28.03.2017

ws. uchwalenia „Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie
Gminy Jadów”

Uchwała Nr XXVIII/207/2017 z dnia 28.03.2017

ws. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr XXVII/207/2017 z dnia 28.02.2017

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXVII/206/2017 z dnia 28.02.2017

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2017-2021

Uchwała Nr XXVII/205/2017 z dnia 28.02.2017

ws. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jadów

Uchwała Nr XXVII/204/2017 z dnia 28.02.2017

ws. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jadów za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym

Uchwała Nr XXVII/203/2017 z dnia 28.02.2017

ws. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jadów

Uchwała Nr XXVII/202/2017 z dnia 28.02.2017

ws. przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Jadów do roku 2023

 Program Rewitalizacji

Uchwała Nr XXVII/201/2017 z dnia 28.02.2017

ws. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XXVII/200/2017 z dnia 28.02.2017

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXVII/199/2017 z dnia 28.02.2017

ws. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXVII/198/2017 z dnia 28.02.2017

ws. określenia kryteriów naboru uczniów zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jadów, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr XXVII/197/2017  z dnia 28.02.2017

ws. określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jadów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr XXVI/196/2017 z dnia 31.01.2017

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXVI/195/2017 z dnia 31.01.2017

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2017-2021

Uchwała Nr XXVI/194/2017 z dnia 31.07.2017

ws. szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania

Uchwała Nr XXVI/193/2017 z dnia 31.01.2017

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXVI/192/2017 z dnia 31.01.2017

ws. zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Nowy Jadów

Uchwała Nr XXVI/191/2017 z dnia 31.01.2017

ws. określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jadów

Uchwała Nr XXVI/190/2017 z dnia 31.01.2017

ws. uchwalenia "Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XXVI/189/2017 z dnia 31.01.2017

ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów na rok 2017

Uchwała Nr XXV/188/2016 z dnia 20.12.2016

ws. uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr XXV/187/2016 z dnia 20.12.2016

ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2017-2021

Uchwała Nr XXV/186/2016 z dnia 20.12.2016

ws. zmiany Uchwały Nr XXIV/175/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XXV/185/2016 z dnia 20.12.2016

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Uchwała Nr XXV/184/2016 z dnia 20.12.2016

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2021

Uchwała Nr XXV/183/2016 z dnia 20.12.2016

ws. przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Jadów do roku 2023

Uchwała Nr XXV/182/2016 z dnia 20.12.2016

ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Uchwała Nr XXV/181/2016 z dnia 20.12.2016

ws. uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jadów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024"

Uchwała Nr XXIV/180/2016 z dnia 22.11.2016

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie

Uchwała Nr XXIV/179/2016 z dnia 22.11.2016

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Uchwała Nr XXIV/178/2016 z dnia 22.11.2016

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2021

Uchwała Nr XXIV/177/2016 z dnia 22.11.2016

ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XXIV/176/2016 z dnia 22.11.2016

ws. uchwalenia programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Uchwała Nr XXIV/175/2016 z dnia 22.11.2016

ws. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XXIV/174/2016 z dnia 22.11.2016

ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych

Uchwała Nr XXIV/173/2016 z dnia 22.11.2016

ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXIV/172/2016 z dnia 22.11.2016

ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jadów w 2017 roku

Uchwała Nr XXIII/171/2016 z dnia 04.10.2016r.

ws. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XXIII/170/2016 z dnia 04.10.2016r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Uchwała Nr XXIII/169/2016 z dnia 04.10.2016r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2021

Uchwała Nr XXIII/168/2016 z dnia 04.10.2016r.

ws. ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr XXII/167/2016 z dnia 13.09.2016r.

ws. przyjęcia destruktu asfaltowegood Zarządu Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr XXII/166/2016 z dnia 13.09.2016r.

ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jadów a Powiatem Wołomińskim, w zakresie współdziałania w sprawie realizacji zadania pn."Budowa chodnika w Sulejowie gm. Jadów"

Uchwała Nr XXII/165/2016 z dnia 13.09.2016r.

ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jadów a Powiatem Wołomińskim, w zakresie współdziałania w sprawie realizacji zadania pn. "Budowa ulicy Kościuszki w Urlach"

Uchwała Nr XXI/164/2016 z dnia 06.09.2016r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Uchwała Nr XXI/163/2016 z dnia 06.09.2016r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2021

Uchwała Nr XXI/162/2016 z dnia 06.09.2016r.

ws. zmiany Uchwały Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XXI/161/2016 z dnia 06.09.2016r.

ws. postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XXI/160/2016 z dnia 06.09.2016r.

ws. przyjęcia "Zalożenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe"

Uchwała Nr XX/159/2016 z dnia 12.07.2016r.

ws. przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Jadów do roku 2023

Uchwała Nr XX.158/2016 z dnia 12.07.2016r.

ws. rozwiązania gospodarki ściekowej w miejscowościach Wólka Sulejowska, Nowinki

Uchwała Nr XX/157/2016 z dnia 12.07.2016r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Uchwała Nr XX/156/2016 z dnia 12.07.2016r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2021

Uchwała Nr XX/155/2016 z dnia 12.07.2016r.

ws. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XX/154/2016 z dnia 12.07.2016r.

ws. zmiany uchwały Nr XIV/97/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-2021

Uchwała Nr XIX/153/2016 z dnia 14.06.2016r.

ws. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jadów z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr XIX/152/2016 z dnia 14.06.2016r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jadów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr XIX/151/2016  z dnia 14.06.2016r.

ws. stanowiska dotyczącego zmiany przeznaczenia środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Jadów

Uchwała Nr XIX/150/2016 z dnia 14.06.2016r.

ws. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XIX/149/2016 z dnia 14.06.2016r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Uchwała Nr XIX/148/2016 z dnia 14.06.2016r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2021

Uchwała Nr XIX/147/2016 z dnia 14.06.2016r.

ws. wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 10 maja 2016r. w sprawie współdziałania międzygminnego w zakresie przeprowadzenia postępowania na zakup przezroczystych urn wyborczych

Uchwała Nr XIX/146/2016 z dnia 14.06.2016r.

ws. przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jadów do roku 2023

Uchwała Nr XIX/145/2016 z dnia 14.06.2016r.

ws. określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przekraczającego podsatwę programową w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych  przez Gminę Jadów

Uchwała Nr XIX/144/2016 z dnia 14.06.2016r.

ws. zmiany uchwały Nr XXVII/170/09 Rady Gminy Jadów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jadów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Uchwała Nr XVIII/143/2016 z dnia 10.05.2016r.

ws. współdziałania międzygminnego w zakresie przeprowadzenia postępowania na zakup przezroczystych urn wyborczych

Uchwała Nr XVIII/142/2016 z dnia 10.05.2016r.

ws. wspólnej realizacji z Gminą Strachówka, Gminą Dlugosiodło i Gminą Stoczek projektu pn. Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło, Jadów

Uchwała Nr XVIII/141/2016 z dnia 10.05.2016r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Uchwała Nr XVIII/140/2016 z dnia 10.05.2016r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2021

Uchwała Nr XVIII/139/2016 z dnia 10.05.2016r.

ws. rozwiązania gospodarki ściekowej w miejscowości Sulejów

Uchwała Nr XVIII/138/2016 z dnia 10.05.2016r.

ws. zmiany uchwały Rady Gminy Jadów Nr XIV/96/2015  z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Uchwała Nr XVIII/137/2016 z dnia 10.05.2016r.

ws. uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jadów na lata 2016-2025

Uchwała Nr XVIII/136/2016 z dnia 10.05.2016r.

ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Jadów przez Powiat Wołomiński zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jadów

Uchwała Nr XVIII/135/2016  z dnia 10.05.2016r.

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadań związanych z promocją Powiatu Wołomińskiego

Uchwała Nr XVIII/134/2016 z dnia 10.05.2016r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą "PORADNIA REHABILITACYJNA" w Jadowie w likwidacji za rok 2015

Uchwała Nr XVIII/133/2016 z dnia 10.05.2016r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Jadów za rok 2015

Uchwała Nr XVIII/132/2016 z dnia 10.05.2016r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie za rok 2015

Uchwała Nr XVII/131/2016 z dnia 29.03.2016r.

ws. wspólnej realizacji z Gminą Dobre, Gminą Jakubów, Gminą Stanisławów i Gminą Strachówka projektu pn. Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów, Strachówka, Jadów

Uchwała Nr XVII/130/2016 z dnia 29.03.2016r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Uchwała Nr XVII/129/2016 z dnia 29.03.2016r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2016- 2021

Uchwała Nr XVII/128/2016 z dnia 29.03.2016r.

ws. wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w budynku OSP
w Wólce Sulejowskiej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr XVII/127/2016 z dnia 29.03.2016r.

ws. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XVII/126/2016 z dnia 29.03.2016r.

ws. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Jadów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr XVII/125/2016 z dnia 29.03.2016r.

ws. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr XVII/124/2016 z dnia 29.03.2016r.

ws. zmiany Uchwały Nr VII/44/07 Rady Gminy Jadów z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jadowie

Uchwała Nr XVI/123/2016 z dnia 23.02.2016r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Uchwała Nr XVI/122/2016 z dnia 23.02.2016r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2021

Uchwała Nr XVI/121/2016 z dnia 23.02.2016r.

ws. zmiany uchwały Nr XIV/97/2015  z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-2021

Uchwała Nr XVI/120/2016 z dnia 23.02.2016r.

ws. zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XVI/119/2016 z dnia 23.02.2016r.

ws. utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szewnicy na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XVI/118/2016 z dnia 23.02.2016r.

ws. przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jadów"

Uchwała Nr XV/117/2016 z dnia 19.01.2016r.

ws. przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jadów"

Uchwała Nr XV/116/2016 z dnia 19.01.2016r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2020

Uchwała Nr XV/115/2016 z dnia 19.01.2016r.

ws. wzoru deklracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XV/114/2016 z dnia 19.01.2016r.

ws. wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Uchwała Nr XV/113/2016 z dnia 19.01.2016r.

ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów na rok 2016

Uchwała Nr XV/112/2016 z dnia 19.01.2016r.

ws. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XV/111/2016 z dnia 19.01.2016r.

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XV/110/2016 z dnia 19.01.2016r.

ws. nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jadów na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Uchwała Nr XV/109/2016 z dnia 19.01.2016r.

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XIV/108/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016

Uchwała Nr XIV/107/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2020

Uchwała Nr XIV/106/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. opłaty targowej

Uchwała Nr XIV/105/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 24.11.2015r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych

Uchwała Nr XIV/104/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"

Uchwała Nr XIV/103/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr XIV/102/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2015-2026

Uchwała Nr XIV/101/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. przyjęcia "Strategia Rozwoju Turystyki Doliny Liwca na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2025"

Uchwała Nr XIV/100/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Jadów do roku 2023"

Uchwała Nr XIV/99/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jadów"

Uchwała Nr XIV/98/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jadów a Gminą Strachówka, w zakresie współdziałania w sprawie realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy ciągu drogowego Sulejów- Krawcowizna

Uchwała Nr XIV/97/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-2021 roku

Uchwała Nr XIV/96/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2016

Uchwała Nr XIII/95/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. sprzedaży i przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego

Uchwała Nr XIII/94/2015 z dnia 24.11.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr XIII/93/2015 z dnia 24.11.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2015-2026

Uchwała Nr XIII/92/2015 z dnia 24.11.2015r.

ws. wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Jadów, wyznaczenia terminu płatności , wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenie inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XIII/91/2015 z dnia 24.11.2015r.

ws. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XIII/90/2015 z dnia 24.11.2015r.

ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych

Uchwała Nr XIII/89/2015 z dnia 24.11.2015r.

ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jadów w 2016 roku

Uchwała Nr XIII/88/2015 z dnia 24.11.2015r.

ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIII/87/2015 z dnia 24.11.2015r.

ws. zasad i trybu nadania oraz pozbawienia tytułów: "Honorowy Obywatel Gminy Jadów" lub "Zasłużony dla Gminy Jadów"

Uchwała Nr XIII/86/2015 z dnia 24.11.2015r.

ws. uchwalenia programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Uchwała Nr XIII/85/2015 z dnia 24.11.2015r.

ws. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jadów na lata 2016--2018

Uchwała Nr XIII/84/2015 z dnia 24.11.2015r.

ws. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jadów na lta 2016-2020

Uchwała Nr XII/83/2015 z dnia 29.10.2015r.

ws. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XII/82/2015 z dnia 29.10.2015r.

ws. wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokosci stawki tej opłaty

Uchwała Nr XII/81/2015 z dnia 29.10.2015r.

ws. ustalenia wysokosci ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Uchwała Nr XII/80/2015 z dnia 29.10.2015r.

ws. ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o okreslnoej pojemności

Uchwała Nr XII/79/2015 z dnia 29.10.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr XII/78/2015 z dnia 29.10.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2015-2026

Uchwała Nr XII/77//2015 z dnia 29.10.2015r.

ws. wyznaczenia terminu płatności podatku od inkasentów

Uchwała Nr XII/76/2015 z dnia 29.10.2015r.

ws. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XI/75/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr XI/74/2015  z dnia 07.10.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026

Uchwała Nr XI/73/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XI/72/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. terminu , częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XI/71/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. ustalenia wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Uchwała Nr XI/70/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XI/69/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XI/68/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. ustalenia wysokosci stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr XI/67/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. zarządzeniapoboru za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XI/66/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XI/65/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jadów na rzecz Powiatu Wołomińskiego

Uchwała Nr XI/64/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XI/63/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. zawarcia przez Gmine Jadów porozumienia z Powiatem Wołomińskim dotyczącego wspólnej realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej na odcinku od m. Jadów do wsi Myszadła Gmina Jadów

Uchwała Nr XI/62/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. przystapienia do partnerstwa lokalnego , które ma na celu wypracowanie koncepcji wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Okno na nowe perspektywy" w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr XI/61/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie

Uchwała Nr X/60/2015 z dnia 25.08.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr X/59/2015 z dnia 25.08.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2015-2026

Uchwała Nr X/58/2015 z dnia 25.08.2015r.

ws. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Jadów

Uchwała Nr IX/57/2015 z dnia 21.07.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr IX/56/2015 z dnia 21.07.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2015-2026

Uchwała Nr IX/55/2015 z dnia 21.07.2015r.

ws. wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jadów

Uchwała Nr VIII/56/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jadów z tytułu wykonania budźetu za 2014 rok

Uchwała Nr VIII/55/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jadów wraz ze prawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała Nr VII/54/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr VIII/53/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2015-2026

Uchwały Nr VIII/52/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. przyjęcia Statutu Związku Miedzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich

Uchwała Nr VIII/51/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. zmiany uchwały Rady Gminy Jadów Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Uchwała Nr VIII/50/2015 z dnia 23.06.2015

ws. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego

Uchwała Nr VIII/49/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. powołania Zespołu ds zaopiniowania kandydatów na ławników do Sadu Okegowego

Uchwała Nr VIII/48/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrwotnej pod nazwą "PORADNIA REHABILITACYJNA" w Jadowie w likwidacji za rok 2014

Uchwała Nr VIII/47/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Jadów za rok 2014

Uchwała Nr VIII/46/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie za rok 2014

Uchwała Nr VIII/45/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej stanowiącej mienie gminne

Uchwała Nr VII/44/2015 z dnia 12.05.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr VII/43/2015 z dnia 12.05.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2015-2026

Uchwała Nr VII/42/2015 z dnia 12.05.2015r.

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr VII/41/2015 z dnia 12.05.2015r.

ws. zmiany uchwały Nr XXXIV/260/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014r. i uchwały Nr XLI/300/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr VII/40/2015 z dnia 12.05.2015r.

ws. nadania nazw ulic w miejscowości Kukawki

Uchwała Nr VII/39/2015 z dnia 12.05.2015r.

ws. wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w budynku OSP w Wólce Sulejowskiej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr VII/38/2015 z dnia 12.05.2015r.

ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Jadów przez Powiat Wołomiński zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jadów

Uchwała Nr VI/37/2015 z dnia 31.03.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr VI/36/2015 z dnia 31.03.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2015-2026

Uchwała Nr VI/35/2015 z dnia 31.03.2015r.

ws. zmiany uchwały Nr XXXV/265/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr VI/34/2015 z dnia 31.03.2015r.

ws. zmiany uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 3 marca 2015r. w sprawie ustaelnia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jadów

Uchwała Nr V/33/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jadów

Uchwała Nr V/32/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr V/31/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Jadów na lata 2015-2026

Uchwała Nr V/30/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr V/29/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego nawiązania przez Gminę Jadów współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wielopłaszczyznowego współdziałania w rozwiązywaniu niektórych problemów wspólnych dla tych jednostek

Uchwała Nr V/28/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. nadania nazwy ulicy w miejscowości Szewnica

Uchwała Nr V/27/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiące mienie gminne

Uchwała Nr V/26/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia oraz specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr V/25/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jadów

Uchwała Nr IV/24/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. uchwalenia uchwały budżetowejna rok 2015

Uchwała Nr IV/23/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Hminy Jadów na lata 2015-2026

Uchwała Nr IV/22/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. poparcia apelu władz samorządowych umieszczenia modernizacji drogi krajowej Nr 50 i 62 w programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023

Uchwała Nr IV/21/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. zmiany uchwały Rady Gminy Jadów Nr III/17/2014 z dnia 30.12.2014r. ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Uchwała Nr IV/20/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr IV/19/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów na rok 2015

Uchwała Nr IV/18/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. zmiany Uchwały Nr XXXIV/257/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13.03.2014r. ws. poboru opłaty targowej w Gminie Jadów

Uchwała Nr III/17/2014 z dnia 30.12.2014r.

ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Uchwała Nr III/16/2014  z dnia 30.12.2014r.

ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne

Uchwała Nr II/15/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. zmiany uchwały Nr XXXV/264/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 28.03.2014r. ws. zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie

Uchwała Nr II/14/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Uchwała Nr I/13/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2014-2026

Uchwała Nr I/12/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. zmiany Uchwały Nr II/12/10 Rady Gminy Jadów z dnia 7 grudnia 2010r. ws.wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Uchwały Nr I/11/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jadów

Uchwały Nr I/10/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Społecznych Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/9/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Społecznych Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr I/8/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Ładu Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/7/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Ładu Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr I/6/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/5/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr I/4/2014 z dnia 01.12.2014r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/3/2014 z dnia 01.12.2014r.

ws. powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 01.12.2014r.

ws. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 01.12.2014r.

ws. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy JadówOpublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 09.11.2018
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 22.01.2015
Dokument oglądany razy: 5 860