RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 03.02.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

kadencja 2014 - 2018

Uchwała Nr XXVI/196/2017 z dnia 31.01.2017

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXVI/195/2017 z dnia 31.01.2017

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2017-2021

Uchwała Nr XXVI/194/2017 z dnia 31.07.2017

ws. szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania

Uchwała Nr XXVI/193/2017 z dnia 31.01.2017

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXVI/192/2017 z dnia 31.01.2017

ws. zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Nowy Jadów

Uchwała Nr XXVI/191/2017 z dnia 31.01.2017

ws. określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jadów

Uchwała Nr XXVI/190/2017 z dnia 31.01.2017

ws. uchwalenia "Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XXVI/189/2017 z dnia 31.01.2017

ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów na rok 2017

Uchwała Nr XXV/188/2016 z dnia 20.12.2016

ws. uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr XXV/187/2016 z dnia 20.12.2016

ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2017-2021

Uchwała Nr XXV/186/2016 z dnia 20.12.2016

ws. zmiany Uchwały Nr XXIV/175/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XXV/185/2016 z dnia 20.12.2016

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Uchwała Nr XXV/184/2016 z dnia 20.12.2016

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2021

Uchwała Nr XXV/183/2016 z dnia 20.12.2016

ws. przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Jadów do roku 2023

Uchwała Nr XXV/182/2016 z dnia 20.12.2016

ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Uchwała Nr XXV/181/2016 z dnia 20.12.2016

ws. uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jadów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024"

Uchwała Nr XXIV/180/2016 z dnia 22.11.2016

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie

Uchwała Nr XXIV/179/2016 z dnia 22.11.2016

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Uchwała Nr XXIV/178/2016 z dnia 22.11.2016

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2021

Uchwała Nr XXIV/177/2016 z dnia 22.11.2016

ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XXIV/176/2016 z dnia 22.11.2016

ws. uchwalenia programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Uchwała Nr XXIV/175/2016 z dnia 22.11.2016

ws. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XXIV/174/2016 z dnia 22.11.2016

ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych

Uchwała Nr XXIV/173/2016 z dnia 22.11.2016

ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXIV/172/2016 z dnia 22.11.2016

ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jadów w 2017 roku

Uchwała Nr XXIII/171/2016 z dnia 04.10.2016r.

ws. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XXIII/170/2016 z dnia 04.10.2016r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Uchwała Nr XXIII/169/2016 z dnia 04.10.2016r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2021

Uchwała Nr XXIII/168/2016 z dnia 04.10.2016r.

ws. ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr XXII/167/2016 z dnia 13.09.2016r.

ws. przyjęcia destruktu asfaltowegood Zarządu Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr XXII/166/2016 z dnia 13.09.2016r.

ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jadów a Powiatem Wołomińskim, w zakresie współdziałania w sprawie realizacji zadania pn."Budowa chodnika w Sulejowie gm. Jadów"

Uchwała Nr XXII/165/2016 z dnia 13.09.2016r.

ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jadów a Powiatem Wołomińskim, w zakresie współdziałania w sprawie realizacji zadania pn. "Budowa ulicy Kościuszki w Urlach"

Uchwała Nr XXI/164/2016 z dnia 06.09.2016r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Uchwała Nr XXI/163/2016 z dnia 06.09.2016r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2021

Uchwała Nr XXI/162/2016 z dnia 06.09.2016r.

ws. zmiany Uchwały Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XXI/161/2016 z dnia 06.09.2016r.

ws. postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XXI/160/2016 z dnia 06.09.2016r.

ws. przyjęcia "Zalożenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe"

Uchwała Nr XX/159/2016 z dnia 12.07.2016r.

ws. przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Jadów do roku 2023

Uchwała Nr XX.158/2016 z dnia 12.07.2016r.

ws. rozwiązania gospodarki ściekowej w miejscowościach Wólka Sulejowska, Nowinki

Uchwała Nr XX/157/2016 z dnia 12.07.2016r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Uchwała Nr XX/156/2016 z dnia 12.07.2016r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2021

Uchwała Nr XX/155/2016 z dnia 12.07.2016r.

ws. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XX/154/2016 z dnia 12.07.2016r.

ws. zmiany uchwały Nr XIV/97/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-2021

Uchwała Nr XIX/153/2016 z dnia 14.06.2016r.

ws. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jadów z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr XIX/152/2016 z dnia 14.06.2016r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jadów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr XIX/151/2016  z dnia 14.06.2016r.

ws. stanowiska dotyczącego zmiany przeznaczenia środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Jadów

Uchwała Nr XIX/150/2016 z dnia 14.06.2016r.

ws. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XIX/149/2016 z dnia 14.06.2016r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Uchwała Nr XIX/148/2016 z dnia 14.06.2016r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2021

Uchwała Nr XIX/147/2016 z dnia 14.06.2016r.

ws. wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 10 maja 2016r. w sprawie współdziałania międzygminnego w zakresie przeprowadzenia postępowania na zakup przezroczystych urn wyborczych

Uchwała Nr XIX/146/2016 z dnia 14.06.2016r.

ws. przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jadów do roku 2023

Uchwała Nr XIX/145/2016 z dnia 14.06.2016r.

ws. określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przekraczającego podsatwę programową w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych  przez Gminę Jadów

Uchwała Nr XIX/144/2016 z dnia 14.06.2016r.

ws. zmiany uchwały Nr XXVII/170/09 Rady Gminy Jadów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jadów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Uchwała Nr XVIII/143/2016 z dnia 10.05.2016r.

ws. współdziałania międzygminnego w zakresie przeprowadzenia postępowania na zakup przezroczystych urn wyborczych

Uchwała Nr XVIII/142/2016 z dnia 10.05.2016r.

ws. wspólnej realizacji z Gminą Strachówka, Gminą Dlugosiodło i Gminą Stoczek projektu pn. Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło, Jadów

Uchwała Nr XVIII/141/2016 z dnia 10.05.2016r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Uchwała Nr XVIII/140/2016 z dnia 10.05.2016r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2021

Uchwała Nr XVIII/139/2016 z dnia 10.05.2016r.

ws. rozwiązania gospodarki ściekowej w miejscowości Sulejów

Uchwała Nr XVIII/138/2016 z dnia 10.05.2016r.

ws. zmiany uchwały Rady Gminy Jadów Nr XIV/96/2015  z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Uchwała Nr XVIII/137/2016 z dnia 10.05.2016r.

ws. uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jadów na lata 2016-2025

Uchwała Nr XVIII/136/2016 z dnia 10.05.2016r.

ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Jadów przez Powiat Wołomiński zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jadów

Uchwała Nr XVIII/135/2016  z dnia 10.05.2016r.

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadań związanych z promocją Powiatu Wołomińskiego

Uchwała Nr XVIII/134/2016 z dnia 10.05.2016r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą "PORADNIA REHABILITACYJNA" w Jadowie w likwidacji za rok 2015

Uchwała Nr XVIII/133/2016 z dnia 10.05.2016r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Jadów za rok 2015

Uchwała Nr XVIII/132/2016 z dnia 10.05.2016r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie za rok 2015

Uchwała Nr XVII/131/2016 z dnia 29.03.2016r.

ws. wspólnej realizacji z Gminą Dobre, Gminą Jakubów, Gminą Stanisławów i Gminą Strachówka projektu pn. Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów, Strachówka, Jadów

Uchwała Nr XVII/130/2016 z dnia 29.03.2016r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Uchwała Nr XVII/129/2016 z dnia 29.03.2016r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2016- 2021

Uchwała Nr XVII/128/2016 z dnia 29.03.2016r.

ws. wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w budynku OSP
w Wólce Sulejowskiej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr XVII/127/2016 z dnia 29.03.2016r.

ws. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XVII/126/2016 z dnia 29.03.2016r.

ws. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Jadów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr XVII/125/2016 z dnia 29.03.2016r.

ws. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr XVII/124/2016 z dnia 29.03.2016r.

ws. zmiany Uchwały Nr VII/44/07 Rady Gminy Jadów z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jadowie

Uchwała Nr XVI/123/2016 z dnia 23.02.2016r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Uchwała Nr XVI/122/2016 z dnia 23.02.2016r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2021

Uchwała Nr XVI/121/2016 z dnia 23.02.2016r.

ws. zmiany uchwały Nr XIV/97/2015  z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-2021

Uchwała Nr XVI/120/2016 z dnia 23.02.2016r.

ws. zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XVI/119/2016 z dnia 23.02.2016r.

ws. utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szewnicy na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XVI/118/2016 z dnia 23.02.2016r.

ws. przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jadów"

Uchwała Nr XV/117/2016 z dnia 19.01.2016r.

ws. przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jadów"

Uchwała Nr XV/116/2016 z dnia 19.01.2016r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2020

Uchwała Nr XV/115/2016 z dnia 19.01.2016r.

ws. wzoru deklracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XV/114/2016 z dnia 19.01.2016r.

ws. wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Uchwała Nr XV/113/2016 z dnia 19.01.2016r.

ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów na rok 2016

Uchwała Nr XV/112/2016 z dnia 19.01.2016r.

ws. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XV/111/2016 z dnia 19.01.2016r.

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XV/110/2016 z dnia 19.01.2016r.

ws. nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jadów na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Uchwała Nr XV/109/2016 z dnia 19.01.2016r.

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XIV/108/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016

Uchwała Nr XIV/107/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2020

Uchwała Nr XIV/106/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. opłaty targowej

Uchwała Nr XIV/105/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 24.11.2015r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych

Uchwała Nr XIV/104/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"

Uchwała Nr XIV/103/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr XIV/102/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2015-2026

Uchwała Nr XIV/101/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. przyjęcia "Strategia Rozwoju Turystyki Doliny Liwca na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2025"

Uchwała Nr XIV/100/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Jadów do roku 2023"

Uchwała Nr XIV/99/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jadów"

Uchwała Nr XIV/98/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jadów a Gminą Strachówka, w zakresie współdziałania w sprawie realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy ciągu drogowego Sulejów- Krawcowizna

Uchwała Nr XIV/97/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-2021 roku

Uchwała Nr XIV/96/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2016

Uchwała Nr XIII/95/2015 z dnia 29.12.2015r.

ws. sprzedaży i przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego

Uchwała Nr XIII/94/2015 z dnia 24.11.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr XIII/93/2015 z dnia 24.11.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2015-2026

Uchwała Nr XIII/92/2015 z dnia 24.11.2015r.

ws. wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Jadów, wyznaczenia terminu płatności , wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenie inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XIII/91/2015 z dnia 24.11.2015r.

ws. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XIII/90/2015 z dnia 24.11.2015r.

ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych

Uchwała Nr XIII/89/2015 z dnia 24.11.2015r.

ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jadów w 2016 roku

Uchwała Nr XIII/88/2015 z dnia 24.11.2015r.

ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIII/87/2015 z dnia 24.11.2015r.

ws. zasad i trybu nadania oraz pozbawienia tytułów: "Honorowy Obywatel Gminy Jadów" lub "Zasłużony dla Gminy Jadów"

Uchwała Nr XIII/86/2015 z dnia 24.11.2015r.

ws. uchwalenia programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Uchwała Nr XIII/85/2015 z dnia 24.11.2015r.

ws. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jadów na lata 2016--2018

Uchwała Nr XIII/84/2015 z dnia 24.11.2015r.

ws. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jadów na lta 2016-2020

Uchwała Nr XII/83/2015 z dnia 29.10.2015r.

ws. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XII/82/2015 z dnia 29.10.2015r.

ws. wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokosci stawki tej opłaty

Uchwała Nr XII/81/2015 z dnia 29.10.2015r.

ws. ustalenia wysokosci ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Uchwała Nr XII/80/2015 z dnia 29.10.2015r.

ws. ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o okreslnoej pojemności

Uchwała Nr XII/79/2015 z dnia 29.10.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr XII/78/2015 z dnia 29.10.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2015-2026

Uchwała Nr XII/77//2015 z dnia 29.10.2015r.

ws. wyznaczenia terminu płatności podatku od inkasentów

Uchwała Nr XII/76/2015 z dnia 29.10.2015r.

ws. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XI/75/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr XI/74/2015  z dnia 07.10.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026

Uchwała Nr XI/73/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XI/72/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. terminu , częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XI/71/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. ustalenia wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Uchwała Nr XI/70/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XI/69/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XI/68/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. ustalenia wysokosci stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr XI/67/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. zarządzeniapoboru za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XI/66/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XI/65/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jadów na rzecz Powiatu Wołomińskiego

Uchwała Nr XI/64/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XI/63/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. zawarcia przez Gmine Jadów porozumienia z Powiatem Wołomińskim dotyczącego wspólnej realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej na odcinku od m. Jadów do wsi Myszadła Gmina Jadów

Uchwała Nr XI/62/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. przystapienia do partnerstwa lokalnego , które ma na celu wypracowanie koncepcji wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Okno na nowe perspektywy" w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr XI/61/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie

Uchwała Nr X/60/2015 z dnia 25.08.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr X/59/2015 z dnia 25.08.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2015-2026

Uchwała Nr X/58/2015 z dnia 25.08.2015r.

ws. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Jadów

Uchwała Nr IX/57/2015 z dnia 21.07.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr IX/56/2015 z dnia 21.07.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2015-2026

Uchwała Nr IX/55/2015 z dnia 21.07.2015r.

ws. wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jadów

Uchwała Nr VIII/56/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jadów z tytułu wykonania budźetu za 2014 rok

Uchwała Nr VIII/55/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jadów wraz ze prawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała Nr VII/54/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr VIII/53/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2015-2026

Uchwały Nr VIII/52/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. przyjęcia Statutu Związku Miedzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich

Uchwała Nr VIII/51/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. zmiany uchwały Rady Gminy Jadów Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Uchwała Nr VIII/50/2015 z dnia 23.06.2015

ws. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego

Uchwała Nr VIII/49/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. powołania Zespołu ds zaopiniowania kandydatów na ławników do Sadu Okegowego

Uchwała Nr VIII/48/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrwotnej pod nazwą "PORADNIA REHABILITACYJNA" w Jadowie w likwidacji za rok 2014

Uchwała Nr VIII/47/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Jadów za rok 2014

Uchwała Nr VIII/46/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie za rok 2014

Uchwała Nr VIII/45/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej stanowiącej mienie gminne

Uchwała Nr VII/44/2015 z dnia 12.05.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr VII/43/2015 z dnia 12.05.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2015-2026

Uchwała Nr VII/42/2015 z dnia 12.05.2015r.

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr VII/41/2015 z dnia 12.05.2015r.

ws. zmiany uchwały Nr XXXIV/260/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014r. i uchwały Nr XLI/300/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr VII/40/2015 z dnia 12.05.2015r.

ws. nadania nazw ulic w miejscowości Kukawki

Uchwała Nr VII/39/2015 z dnia 12.05.2015r.

ws. wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w budynku OSP w Wólce Sulejowskiej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr VII/38/2015 z dnia 12.05.2015r.

ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Jadów przez Powiat Wołomiński zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jadów

Uchwała Nr VI/37/2015 z dnia 31.03.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr VI/36/2015 z dnia 31.03.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2015-2026

Uchwała Nr VI/35/2015 z dnia 31.03.2015r.

ws. zmiany uchwały Nr XXXV/265/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr VI/34/2015 z dnia 31.03.2015r.

ws. zmiany uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 3 marca 2015r. w sprawie ustaelnia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jadów

Uchwała Nr V/33/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jadów

Uchwała Nr V/32/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr V/31/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Jadów na lata 2015-2026

Uchwała Nr V/30/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr V/29/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego nawiązania przez Gminę Jadów współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wielopłaszczyznowego współdziałania w rozwiązywaniu niektórych problemów wspólnych dla tych jednostek

Uchwała Nr V/28/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. nadania nazwy ulicy w miejscowości Szewnica

Uchwała Nr V/27/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiące mienie gminne

Uchwała Nr V/26/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia oraz specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr V/25/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jadów

Uchwała Nr IV/24/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. uchwalenia uchwały budżetowejna rok 2015

Uchwała Nr IV/23/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Hminy Jadów na lata 2015-2026

Uchwała Nr IV/22/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. poparcia apelu władz samorządowych umieszczenia modernizacji drogi krajowej Nr 50 i 62 w programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023

Uchwała Nr IV/21/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. zmiany uchwały Rady Gminy Jadów Nr III/17/2014 z dnia 30.12.2014r. ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Uchwała Nr IV/20/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr IV/19/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów na rok 2015

Uchwała Nr IV/18/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. zmiany Uchwały Nr XXXIV/257/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13.03.2014r. ws. poboru opłaty targowej w Gminie Jadów

Uchwała Nr III/17/2014 z dnia 30.12.2014r.

ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Uchwała Nr III/16/2014  z dnia 30.12.2014r.

ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne

Uchwała Nr II/15/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. zmiany uchwały Nr XXXV/264/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 28.03.2014r. ws. zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie

Uchwała Nr II/14/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Uchwała Nr I/13/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2014-2026

Uchwała Nr I/12/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. zmiany Uchwały Nr II/12/10 Rady Gminy Jadów z dnia 7 grudnia 2010r. ws.wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Uchwały Nr I/11/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jadów

Uchwały Nr I/10/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Społecznych Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/9/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Społecznych Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr I/8/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Ładu Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/7/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Ładu Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr I/6/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/5/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr I/4/2014 z dnia 01.12.2014r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/3/2014 z dnia 01.12.2014r.

ws. powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 01.12.2014r.

ws. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 01.12.2014r.

ws. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy JadówOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 03.02.2017
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 22.01.2015
Dokument oglądany razy: 2 669