RSS
A A A

rok 2015

Zarządzenie Nr 96/2015 z dnia 31.12.2015r.

w sprawie: powołania zespołu do realizacji projektu "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Jadów do roku 2023"

Zarządzenie Nr 95/2015 z dnia 31.12.2015r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 42/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku oraz zarządzenie Nr 37/2014 z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie ustalenia dokumentacji i przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy w Jadowie oraz jednostkach, dla których obsługę księgową prowadzi Urzad Gminy

Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia 31.12.2015r.

w sprawie: określenia formy przekazywanych sprawozdań finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 93/2015 z dnia 31.12.2015r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 92/2015 z dnia 21.12.2015r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 91/2015 z dnia 21.12.2015r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 90/2015 z dnia 17.12.2015r.

w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 89/2015 z dnia 15.12.2015r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Jadów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 88/2015 z dnia 07.12.2015r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 87/2015 z dnia 07.12.2015r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY LIWCOWEJ ORAZ ŁAMANEJ W MIEJSCOWOŚCI URLE

Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 30.11.2015r.

w sprawie: ustalenia zasad rezerwacji  stanowisk handlowych oraz opłat rezerwacyjnych na targowisku "Mój Rynek" w Jadowie

Zarządzenie Nr 85/2015 z dnia 16.11.2015r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 84/2015 z dnia 13.11.2015r.

w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacji osób z budynku Urzędu Gminy w Jadowie na wypadek pożaru

Zarządzenie Nr 83/2015

z dnia 13.11.2015r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej

Projekt uchwały budżetowej na rok 2016

Zarządzenie Nr 82/2015 z dnia 06.11.2015r.

w sprawie: instrukcji gospodarki kasowej Urzędu Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 81/2015 z dnia 06.11.2015r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 04.11.2015r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 79/2015 z dnia 30.10.2015r.

w sprawie: podania do publicznej informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 78/2015 z dnia 22.10.2015r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 77/2015 z dnia 20.10.2015r.

w sprawie: wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Urlach powołanej do przeprowadzenia na obszarze Gminy Jadów wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 paździenika 2015r.

Zarządzenie Nr 76/2015 z dnia 20.10.2015r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 75/2015 z dnia 08.10.2015r.

w sprawie: zmiany Zarządzenie Nr 5/2012r. Wójta Gminy Jadów z dnia 30.01.2012r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie Gminy Jadów

Zarządzenia Nr 74/2015 z dnia 07.10.2015r.

w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 73/2015 z dnia 07.10.2015r.

w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 72/2015 z dnia 07.10.2015r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu sporządzenia "Programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016"

Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 05.10.2015r.

w sprawie: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Jadów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 28.09.2015r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 69/2015 z dnia 28.09.2015r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 68/2015 z dnia 28.09.2015r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2015-2026

Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 18.09.2015r.

w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 18.09.2015r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Jadów

Zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 18.09.2015r.

w sprawie: powołania komisji do spraw likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbirów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 04.09.2015r.

w sprawie: powołania komisji do klasyfikowania i kwalifikowania oraz wydzielenia dokumentacji archiwalnej kat "A"

Zarządzenie Nr 63/2015 z dnia 04.09.2015r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 62/2015 z dnia 31.08.2015r.

zmieniające Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji, która dokona oceny praktycznego znaczenia dokumentacji niearchiwalnej dotyczącej zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa pastwa, której okres przechowywania w archiwum zakładowym upłynął

Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 21.08.2015r.

w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendu, ogólnokrajowych zarządzonych na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 21.08.2015r.

w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 21.08.2015r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 14.08.2015r.

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum na terenie Gminy Jadów dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

Zarządzenie Nr 57/2015 z dnia 14.08.2015r.

w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 56/2015 z dnia 14.08.2015r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku

Zarządzenie Nr 55/2015 z dnia 05.08.2015r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430210W MYSZADŁA - PODMYSZADŁA - PODBALE (ETAP II i III)

Zarządzenie Nr 54/2015 z dnia 04.08.2015r.

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 04.08. 2015 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy Jadów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 29.07.2015r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzednicze ds. gospodarki komunalnej

Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 28.07.2015r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 50/2015 z dnia 22.07.2015r.

w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń i plakatów wyborczyk podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej

Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 13.07.2015r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 06.07.2015r.

w sprawie: powołania Komisji, która dokona oceny praktycznego znaczenia dokumentacji niearchiwalnej dotyczącej zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa pastwa, której okres przechowywania w archiwum zakładowym upłynął

Zarządzenia Nr 47/2015 z dnia 01.07.2015r.

w sprawie: powołania Komisji ds. wydzielania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 30.06.2015r.

w sprawie: powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 29.06.2015r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 29.06.2015r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2015-2026

Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 26.06.2015r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 24.06.2015r.

w sprawie: określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych realizowanych przez Gminę Jadów

Zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 18.06.2015r.

w sprawie: przygotowania projektów  uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 02.06.2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 21.05.2015r.

w sprawie:  zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 18.05.2015r.

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięciaczłonkostwa i powołania członka w obwodowej komisji wyborczej Nr 7 w Nowinkach w wyborach zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 11.05.2015r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 11.05.2015r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatcji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430223W STAROWOLA - ZAWISZYN

Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 11.05.2015r.

w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 04.05.2015r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 29.04.2015r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 29.04.2015r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 24.04.2015r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 24.04.2015r.

w sprawie: powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 24.04.2015r.

w sprawie: powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 23.04.2015r.

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa i powołania członka w obwodowej komisji wyborczej Nr 4 w Zawiszynie w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 20.04.2015r.

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 20.04.2015r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: PRZEBUDOWA ULICY ŻWIRKI I WIGURY (ODCINEK WSCHODNI) W MSC. URLE

Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 16.04.2015r.

w sprawie: wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2015r.

Zarządzenie Nr 24/2015 z dnia 14.04.2015r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomośći wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 10.04.2015r.

w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 02.04.2015r.

w sprawie: powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania

Zarządzenie Nr 21/2015 z dnia 02.04.2015r.

w sprawie: powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania

Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 27.03.2015r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 27.03.2015r.

w sprawie: sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2014 rok

Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 27.03.2015r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014

Część I zarządzenia

Część II zarządzenia

Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 20.03.2015r.

w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 20.03.2015r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH SULEJÓW (ETAP I ), WÓLKA SULEJOWSKA

Zarządznie Nr 15/2015 z dnia 18.03.2015r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze sekretarza gminy

Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 18.03.2015r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI SULEJÓW

Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 27.02.2015r.

w sprawie: warunków do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w Gminie Jadów na rok szkolny 2015/2016

Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 26.02.2015r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 26.02.2015r.

w sprawie: wprowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 10/2015z dnia 23.02.2015r.

w sprawie: rzostrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 19.02.2015r.

w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach na rok 2015

Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 16.02.2015r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 30.01.2015r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 28.01.2015r.

w sprawie:  powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 23.01.2015r.

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Jadów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 12.01.2015r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 12.01.2015r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 08.01.2015r.

w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto w Urzędzie Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 08.01.2015r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r. zadań publicznych Gminy zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotomOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 04.11.2016
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 08.01.2015
Dokument oglądany razy: 4 517