RSS
A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Jadów

20.11.2020

 GSR.6220.9.2020.MW

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jadów z dnia 18.11.2020r.


Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020. poz. 256, z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020r. poz. 283, z późn. zm.)


podaje się do wiadomości publicznej


że na wniosek z dnia 12.11.2020r. (data wpływu 16.11.2020r.) Pana Tomasza Pawłowskiego działającego jako pełnomocnik Zarządu Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 4343W (ul. Zawiszyńska) na odcinku 500,0 m wraz z rozbiórką istniejących mostów oraz budową nowego mostu i przepustu w msc. Borzymy, gm. Jadów.


W związku z powyższym informuje się, że:


- organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kończącej postępowanie jest Wójt Gminy Jadów,
- z dokumentacją przedmiotowego postępowania zgromadzoną w aktach sprawy GSR.6220.9.2020 można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, pok. Nr 21 (w/w adres jest jednocześnie miejscem składania uwag i wniosków),
- istnieje możliwość składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie,
- uwagi lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia,
- organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Jadów,
- przed wydaniem decyzji Wójt Gminy Jadów wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko,
- nie jest prowadzone postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jadów

Opublikował: Patryk Pobudkiewicz
Publikacja dnia: 20.11.2020

Dokument oglądany razy: 17
« inne aktualności